Az építkezés és a rombolás évszázadai

Gigantikus Attila szobor és a Koppány torony: turáni építészet Budapesten

2011. június 22. - don-kanyar

Magyar-japán közös határról dédelgetett délibábos álmot 1927-től a budapesti Turáni Társaság. Ha a határátkelőt nem is, de egy közös kémszervezetet csak összehozott Tokió és Budapest. Az "5000 éves közös múltra" hivatkozva nagyszabású épületeket is terveztek a budai oldalra. Egy Koppányra keresztelt torony fel is épült az Aranyhegyen.

A Zajti Ferenc-féle Magyar Kultúrhistóriai Múzeum elméleti látképe a Naphegyről (Grafika: Falanszter.blog.hu)

Európa és Ázsia között

 

A magyar-türk nyelvrokonság elméletét Vámbéry Ármin 1869-ben kiadott „Magyar és török-tatár szóegyezések” című könyve vetette fel ismét. Eszerint a magyar az altaji nyelvcsaláddal, ezen belül a türk és a hun nyelvekkel áll közelebbi rokonságban. Az altaji nyelvcsalád a török vagy türk (ujgur, kirgiz, oszmán-török, kun stb.), mongol, mandzsu, hun, avar stb. nyelveket öleli föl, de távolabbi rokonságba hozzák vele a finnugor nyelveket is. Ilyen értelemben szoktak urál-altaji nyelvekről is beszélni, amelyben az uráli a finnugor nyelveket jelöli. Az elmélet mellett szólnak a Kőrösi Csoma Sándor és Érdy Miklós által kimutatott nyelvszerkezeti, nyelvtani hasonlóságok, bizonyos szókincsbeli egyezések mellett a magyarság belső-ázsiai turáni kulturális kapcsolatai, a Kodály Zoltán által felfedezett zenei, a Zichy Ödön által prezentált néprajzi, életmódbeli párhuzamok, a László Gyula, Györffy György és Kiszely István által feltárt régészeti, antropológiai bizonyítékok, továbbá a történeti hagyományainkból Sassi Nagy Lajos által összeállított „hun-magyar azonosságtudat” is. Az alternatív elmélet hívei szerint a „turáni gondolat” elterjedését mindig is jelentősen gátolta a politika, főleg a Bach-korszakban akadémiai rangot kapó „magyarellenességéről híres, ezért Bécs által támogatott” Hunfalvy Pál és Budenz József által kidolgozott egyoldalú finnugor elmélete. Az akadályok felsorolásában a „turániak” gyakran hivatkoztak Trefort Ágoston vallásügyi és oktatási miniszter, a későbbi MTA igazgatója 1877-es nyilatkozatára is: „Az ország érdekeit kell nézzem és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás princípiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonságra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.”

Nagy Leó pápa és Attila találkozása Raffaello festményén (Fotó: Wikipedia.hu)

A turáni mozgalom igazi elindítója és propagálója ifjabb Paikert Alajos, a későbbi földművelésügyi államtitkár volt, aki az angol Ázsiai Társaság mintájára 1910-ben alapította meg a Turáni Társaságot. Elnökségében arisztokraták, híres közéleti személyiségek, neves tudósok vettek részt: gr. Teleki Pál, gr. Széchenyi Béla, gr. Károlyi Mihály, József Ferenc főherceg, Cholnoky Jenő, Goldziher Ignác stb. 1913-ban megindult a szerveződés folyóirata is, a „Turán”. Az újság bevezetőjében gr. Teleki Pál, a Társaság elnöke így írt: „Keletre magyar! Nemzeti, tudományos és gazdasági téren keletre! Tudományos alapot, alapos ismereteket a gazdasági előnyomulásnak, gazdasági célokat, de segítséget is a tudománynak. Mert nemzeti tudományon felépülő nemzeti gazdagodás, prestigeünk emelése keleten reális export-ipar megteremtésével, illetve fejlesztésével lesz erőnk, függetlenségünk, hatalmunk alapja.” A tudományos program meghirdetése mellett a későbbi miniszterelnök tehát egy gazdasági, politikai programot is meghirdetett, Budapest - a német gazdasági előnyomuláshoz hasonlóan- szintén keressen piacokat és nyersanyaglelőhelyeket Kis-és Közép-Ázsiában. Jóllehet a Kaukázus, az Aral-tó és a Kaszpi-tenger melletti petróleumforrásokhoz vezetett expedíciók elsősorban a természeti, gazdasági körülmények vizsgálataira irányultak 1918-ig, de emellett igen jelentős néprajzi és nyelvészeti gyűjtőmunka is folyt az adott területeken. Paikert például így fogalmazott 1914-ben: „a magyar nemzet nagy és fényes jövő előtt áll és bizonyos, hogy a germánság és szlávság fénykora után a turánság virágzása következik. Reánk, magyarokra, ez óriási ébredező hatalomnak, [a turánságnak] nyugati képviselőire vár az a nagy és nehéz, de dicső feladat, hogy a hatszáz milliós turánságnak szellemi és gazdasági vezérei legyünk. Ezt a nagy feladatot van hivatva elsősorban a Turáni Társaság előkészíteni.”

"A magyaroktól függ megint Európa sorsa"

Az első világháború után a turáni mozgalom 1920 nyarán két irányba fejlődött tovább. A gr. Teleki Pál elnökölte Kőrösi Csoma Társaság mellett Cholnoky Jenő nagyvezér vezetésével megalakult a Magyarországi Turán Szövetség is. Ez utóbbi társulás úgy látta, hogy a nyugati kultúra „szervi betegsége” miatt a magyarságnak kell a keresztény nemzeti alapra elhelyezkedve, a faji gondolatot felerősíteni. „Keletről, az önzés által még meg nem fertőzött fajrokonainktól szerezzünk új gondolatokat Európának, amelyek segítségével keresztény világfelfogásunkat oly módon erősítsük meg, hogy ez az új világnézet nemcsak bennünket gyógyítson meg, hanem hatással legyen a velünk kapcsolatban lévő nyugatra is.” A Társaság szerény keretek között ugyan, de elérte célkitűzéseit. Megalakították a Finn- Észt, a Török és a Japán Intézeteket. Felelevenítették az 1916-ban beindított nevelési programot, 1921-ben például már csaknem 200 török és bosnyák ifjú tanult már Budapesten. (Ez a muszlim hallgatói csoport nem tévesztendő össze I. Zogu albán király által pénzelt, Chekib Arslan emír, a Comité syrio-palestinien elnöke által is támogatott Gül Baba sírja köré építendő közép-európai iszlám központtal, a 700 személyes egyetemi rituális internátussal és iskolával, valamint a rózsadombi négyminaretes hatalmas mecsettel.)

Régi és új türk (turáni) zászlók (Fotó: Turania.org)

A Kőrösi Csoma Társaság Gazdasági szakosztálya élénken foglalkozott a keletre irányuló gazdasági expanzió, sőt a keletre történő kivándorlás lehetőségeivel is- derül ki Kincses Nagy Éva tanulmányából. 1924-től azonban olyan turanista kiadványok is megjelentek, amelyekben a tudományos szempontok már teljesen háttérbe szorultak. Ezeknek nagy része nyilvánvalóan a Trianon okozta katasztrófaérzés hatására jött létre, és erős Európa-ellenesség jellemezte őket. Például Szépvizi Balás Béla és Márki Sándor történetírók összefoglalói szerint „Európa szanszkritul sötét földet jelent. A turáni népek bukását az okozta, hogy a Nyugatra hallgattak, a Nyugat felé tekintettek. Európa hálátlan, elfelejtette, hogy mit köszönhet a magyaroknak.”… „A nyugati kultúra dekadens, a turáni kultúra sokkal régebbi, sőt az európai kultúra minden eleme végső fokon turáni eredetű.”… „Jobban megalapozva megújulhat Attilának másfél ezred éves, a Dzsingisz kánnak hétszázados terve, hogy az egyesült vagy legalább összetartó turániak műveltségének és összes törekvéseinek legnyugatibb központja Magyarország legyen.” Ekkor készült el Attila lovas szobrának budapesti terve is, amelyet a Dunában egy apró mesterséges szigeten, az árral szemben úgy kívántak felállítani a Lánchíd és a Margit híd között, hogy a nagyfejedelem és lova dacosan nyugat felé tekintett volna.

1925-ben bukkannak fel a turanizmus fajmítosz elemei is, amely a vérségi vonalat kívánta megtalálni. A koponyaalkat-kutatás mellett ekkoriban például a vércsoportvizsgálatokat is bizonyítékul használták fel az egyesek szerint létező, mások szerint nem létező turáni faj meghatározására. A magyarság és a nemzetiségek közötti ellentéteket is ezzel a magasabb rendű faji különbséggel magyarázták meg, (ideológiailag nem a nácizmus és a hungarizmus!) amelyhez jól passzolt Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szomszédos népekkel szembeni kultúrfölény filozófiája is. A turanizmus a rokon népek közül egyedül a finneknél és az észteknél talált csak csekély visszhangra-, ami érthető abból a szempontból, hogy ők voltak a legkevésbé turániaknak tartott népek.

Magyar és török Turáni Társaságok szimbólumai (Grafika: Falanszter.blog.hu)

Japánban például kimondottan üdvözölték az „elveszett nyugati törzs visszatalálását” az ősi gyökerekhez, 1927-től a magyar nyelvet is jól ismerő Imaoka Dzsúicsiró a Felkelő Nap országában tartózkodó Barátosi Balogh Benedekkel közösen létrehozták a Daido (Nagy Erkölcsösség) néven futó turanizmust hirdető klubszerűen működő köröket, ahol nemcsak a kulturális- politikai-gazdasági előnyöket, hanem a magyar-japán vérrokonságot is bőszen hirdették. Mindezek mellett a bécsi japán követ, Tani Maszajuki kezdeményezésére Budapest és Tokió egy közösen gründolt kémhálózat kiépítésébe is belevágott Sztálin Szovjetuniója ellen, amit kezdetben - elsőbbségére hivatkozva- a Harmadik Birodalom még meg tudott fúrni-, ám pár év elteltével Nikko Bunka Kykoai néven csak megalakult a kulturális intézetnek álcázott spionszervezet. Törökországban bár szintén kibontakozott a turáni gondolat, itt azonban nem a „globális”, hanem csak a többi türk néppel (ujgur, kirgiz, kazah, üzbég, azeri, türkmén, kalmük, tatár stb.) való egyesülést jelentette. A Turán lényegében a törökség őshazáját jelentette, és a pántörök mozgalom jelszava volt. Az első világháború után Kemal Atatürk, mint katonailag és gazdaságilag elérhetetlen irreális célt el is vetette, akárcsak Germanus Gyula és Schmidt József hatására 1938-ban a magyar kormány gr. Teleki Pál kivételével. A lépés ellenére Budapest szimbolikusan nem mondott le a „turáni gondolatról”- 1940 júniusától például Turánra keresztelték azt magyar gyártású közepes harckocsi-családot, amiket zömmel a keleti fronton vetettek be.

Visszavonuló magyar csapatok egy Turán II. tankon 1944 augusztusában (Fotó: Bundesarchiv.de)

Koppány tornya az Aranyhegyen

Mindezek mellett a turanizmusnak kialakult egy olyan ága is, akik a Szent István előtti ősi pogány életformákat, erkölcsöket és szokásokat szerette volna visszaállítani. A Turáni Társaságból több mint tízezres létszámmal 1930-ban vált ki Bencsi Zoltán ügyvéd vezetésével a Turáni Egyistenhívők Tábora. A csoport már megalakulásuk évében szobrot akart állítani „Ősi Istenünk és fajtánk védelmében vértanúhalált halt Koppány vezérünk és a vele pusztult sok-sok jó magyar emlékére” a budai hegyekben, de a keresztény egyházak nyomására a főváros nem adta meg az építkezési engedélyt. Hasonló egyházi ellenállás miatt bukott el a Hármashatár-hegyre felállítandó sumér stílusú, örökké égő áldozati oltár felállításának terve is. Az állandó rendőri zaklatások ellenére éppen ezért az „új pogányok” a jómódú erdélyi származású Szász Farkas társuk aranyhegyi telkén kezdték el építeni 13 méter magas Attila, Árpád, és Koppány tiszteletére emelt hatszögletű tornyukat. Az óbudai Állomás u. 1. szám alatti Turullal ékesített torony 1934-re készült el Wührl Géza építész tervei szerint. A Krisztus hívő hatalom azonban az 1935. július 7-ei felavatási szertartáson a csendőrséggel végigkardlapoztatta az ünneplő embereket-, így figyelmeztetve őket, hogy Magyarországon még Krisztus hatalma van érvényben. A félillegalitásba került vallási közösség ennek ellenére nem adta fel „Vajk katonáival” szembeni harcát: 1939. február 25-én a torony körül öt “szent nyírfát” ültetettek el Koppány tiszteletére, amiket a lázadó pogány vezér régi szállásáról, a Somogy megyei Törökkoppányról szállítottak ideáig. Az „ősi fákat” Balázsról, Botondról, Lehelről, Emeséről és Csabáról nevezték el. A vallási közösség második bátor lépése miatt az állam 1942-től a közösség összes férfi tagját, mint „megbízhatatlan magyarokat” Ukrajnába hurcoltatta munkaszolgálatra. Az egyház tagjainak kárpótlása a mai napig nem történt meg. A tornyot az ötvenes években az ÁVH őrtoronyként kezdte el használni, majd a 60-as években eladták. Az ingatlan többszöri tulajdonosváltás után jelenleg az összedőlés határán várja megmentőjét.

A budapesti Koppány (Pogány) torony 1935-ben és napjainkban (Fotó: Falanszter.blog.hu)

A naphegyi Kultúrhistóriai Múzeum és Diákotthon

A „turáni gondolat” legimpozánsabb építészeti kifejezése Zajti Ferenc orientalistához köthető. A festőművészként is ismert turanista miután a Török Történelmi Társaság tagjaként kénytelen volt Kemál Atatürk halála és így anyagi támogatásának megszűnése után félbehagynia Ankarában a türk-magyar enciklopédia írását, 1943. január 24-én egy keményborítású kis füzetben tette közkinccsé Budapestre szánt építészeti elképzeléseit. A francia és magyar nyelven írt „Memorandumban” a keletkutató úgy vélekedett, hogy az eleve lebontásra ítélt naphegyi iskola helyére (Czakó és Lisznyai utca sarka) lehetne felépíteni a keleti és a nyugati türkök központi emlékművét-, a Magyar Kultúrhistóriai Múzeumot és Kiállítócsarnokot. Bár kinyomtatott ötletéhez sem tervrajzot, sem látványképet nem közölt, művében viszonylag részletesen leírta elképzeléseit.

Eszerint az 1933-ban parkká átalakított Tabán mélyebb fekvésű részéből, egy hatalmas kiterjedésű lépcsősor vezetett volna fel a világ legmagasabb Attilát ábrázoló lovas szobrához, amely mögé az orientalista Budapest legnagyobb múzeumát szánta. Az egész épület szélességében elnyúló lépcsősor mellett további 20-20 bronzszobor is helyet kapott volna, „mint a turáni népek diadalútján elhelyezkedő hódolva tisztelgők Attila hatalmas alakja előtt.” A keletkutató leírása szerint ezeknek a bronzalkotásoknak a megmintázását és anyagi finanszírozását Japán, Mandzsuko [Mandzsúria], India, Törökország, Bulgária valamint Finnország nagykövetei már korábban megígérték neki. Az elképzelés szerint a szoborpárok közötti teraszosan kiképzett pihenőkben a magyar őstörténelemre utaló kisebb szoborcsoportok alatt pihenhettek meg a látogatók. A kelet felé tájolt árkádokkal összekötött épület baloldali szárnyában a keleti, jobboldali szárnyában pedig a nyugati turáni népek állandó és időszakos kiállításait szerette volna elhelyezni Zajti. A turanista a múzeum központi látványosságának az állam által megvásárolt Feszty-körképet szánta, amit négy hatalmas csarnokon keresztül lehetett volna csak megközelíteni.

A Feszty-körkép Árpád és vezéreit ábrázoló kompozíciója (Fotó: Turania.org)

Az első terem csak a szkíták által ránk hagyott régészeti hagyatékkal foglalkozott volna, mint például a Kr. e VII. századból származó tápiószentmártoni és zöldhalompusztai aranyszarvas leletek. „A második múzeumi egységbe az igen gazdagon dokumentált hun leletek, a harmadikba pedig az avar leletek kerültek volna. A Magyarországon letelepült avarok, akiket már letelepülésük idején is „ál-avaroknak” hívtak, visszatérő hunok voltak. Amiért is a régi magyar krónikák csak háromévnyi időközt hagynak a hunok magyarországi uralma és a magyar honfoglalás között. A negyedik múzeumi szárnyba a magyar honfoglalás korabeli leletanyagokat helyezték volna el. … Magyarországon talált gazdag leletanyag bizonyossága szerint is ez a föld, Nagy-magyarország a szkíta, hun, avar és velük rokon magyar nép lakóhelye volt mindig, sőt birtokolt és elidegeníthetetlen területe már a Krisztus előtti 3000 esztendő, folytatólagosan 5000 esztendő óta. … A honfoglaló magyar ide, Magyarország területére érkezve, nem Keletről idetüremlett népcsoport volt, de jogos örökébe lépett az ősei által emberemlékezet óta itt birtokolt földterületnek, Nagy-Magyarországnak. Így tulajdonképpen vissza, hazajött a régi hazájába. Régen, amikor a magyarság ősei uralták az északi földrészt, Magyarországnál kezdődött Ázsia is. Ha viszont Európának akarjuk megnevezni ezt a földrészt, úgy akkor az európai ősi településű szkítákról kell Magyarország területével kapcsolatban megemlékeznünk. A négy múzeumrészt összekötő három téres folyosón a magyarság „fajtabeli”, „kulturális” és „művészei” gazdag élettere kerülne bemutatásra, igazolásra és maga hovatartozása szempontjából megvilágításra.”

A Zajti Ferenc-féle Memorandum címlapja és az őt korábban anyagilag támogató Kemál Atatürk portréja (Fotó: Falanszter.blog.hu)

Valószínű, hogy a „Memorandum” 1943-as kiadása előtt a múzeum és kiállítócsarnok felépítésének ötletéről már hallhatott a kormány több tagja is-, legalábbis erre utal a kunok 700 éves letelepedése alkalmából a budapesti Vármegyeházán 1938-ban elmondott gr. Teleki Pál ünnepi beszéde. „Az emlékműnek igenis hirdetnie kell azt a gazdag múltat, amelyhez a magyar jelen kötődik, és Attilában igenis meg kell becsülnie ősei sorozatának leghatalmasabb alakját. Azonban az emlékmű-komplexumnak a költségét ne az állam vagy a város viselje csupán, de szerepeljen fillérjeivel az egész magyarság, különösképpen az ifjabb nemzedék, hogy egyénileg is részt vegyenek annak az emlékműnek létrehozásában, amely mű a magyarság múltjának a megdicsőítését és jelenének fokozott megbecsülését hivatott szolgálni.” Zajti a néhai miniszterelnök gondolatát továbbfejlesztve úgy okoskodott, hogy ha az egymillió 600 ezer levente három éven keresztül havi 10 fillérrel hozzájárulna az építkezés költségeihez, akkor három év múlva már 6 millió pengő tőkével bátran elkezdhető lenne a naphegyi alapozás. De nem kezdődött el. Egy év múlva Hitler döntése miatt Budapest erőd lett, amolyan második Sztálingrád. A Kultúrhistóriai Múzeum álom maradt, akárcsak Zajti azon ötlete, hogy a Gül Baba türbe köré Budapest építse fel a 400 szobás Turáni Népek Levente-és Diákotthonát, ahol a cserediákok elkészíthették volna a 24 kötetesre tervezett Turk-Turáni Lexikont, és a magyar és még egy más „turáni” nyelven megírt Nemzetközi Turáni Diáklapot.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr483004916

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

regress 2011.06.22. 18:42:18

@Vinitor: 27-ezer éves rovásírás???na menj a picsába!ez az elbaszott "nemzet" életképtelen,egy genetikai zsákutca.

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.22. 18:50:16

Nagyzee: fogalmam sincs, nem vagyok hivatalos régész és történész, igaz, nemhivatalos sem :) csak képeket, videókat láttam, beszámolókat olvastam, guglizz rá nyugodtan, boszniai piramisok keresőszóval pl.

regress: a nemzet nem genetikai kategória, így nem nagyon értem, hogy mit is akartál kifejezni; a menj a picsába részt vágom, azt sokan használják manapság mindenfelé, akár a kultúra zsákutcájának is nevezhetjük, ha gondolod ;)

GGG77 2011.06.22. 18:50:41

Jézus, sőt az Isten is magyar. A Bibliát pedig rovásírással írták.

Tilikov (törölt) 2011.06.22. 19:00:30

@Vinitor:

Ne szerénykedj, van az egymillió éves is, hidd csak el nyugodtan, gondolj bele milyen szép még kimondani is: Egymillió Éves Ómagyar Rovásírás!

CYHMK · http://bukottfocistak.blog.hu/ 2011.06.22. 19:11:38

@Vinitor:

ez biztos tetszeni fog neked:
youtu.be/LPrytM3XgzM

Isten amúgy azért teremtette meg a Földet, hogy legyen hova költöznünk a Szíriuszról, a többi népet meg azért, hogy minket szolgáljanak!

Amúgy Ópusztaszeren elvileg olyan rovásírásokat is találtak, amelyek a Föld születése előtt keletkeztek.

gpetersz 2011.06.22. 19:15:06

@oszkar00: Nem azért, hanem mert a más véleményét CSAK gúnyosan, érvek nélkül képes előadni. Ez feltűnt?

oszkar00 2011.06.22. 19:17:02

@gpetersz: Igen, az is feltűnt. Attól még magyar.

regress 2011.06.22. 19:21:48

@Vinitor: nyugodtan kivághatod.a 27000 kicsit durva

Sck 2011.06.22. 19:45:57

Ha csak a ma biztosan visszavezethető közel 1200 éves múlt nem elég? Ez nem kitaláció, elég csak megnézni mi az ország neve, immáron 1000 éve, rémlik valami a suliból a huhogóknak? Vagy mit gondolnak sokan, hogy egyszer csak itt termetünk a semmiből 1200 éve aztán ennyi? Valahonnan jött ez a nép, nem? Akkor nyilván van még régebbi múltja is, nem? A 27 000-es rovásírást én is soknak tartom, de aki olvasott már életében 2 szónál többet, az tudhatja, hogy a rovásírás nem 20. századi "nacionalista találmány", mert lehet fura amit mondok, de sokan így hiszik/gondolják. :S

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.22. 19:46:28

ej, srácok, de korlátoltak vagytok néha
sehol sem említettem sem a szíriuszt, sem az egymillió éves rovásírást, sem a többi nép rabszolga mivoltát (ellentétben veletek)

csupán annyit írtam, amit akárki más is leírhatna, ha képes használni a guglit

amúgy tényleg durva, de ház ez van ott, tárgyi bizonyítékok vannak rá, sőt, oda is lehet utazni, megnézni, beszélgetni az ott dolgozókkal, nem egy 51-es körzet, nincs áram alatt lévő drótkerítés meg fegyveres őrök

mindettől függetlenül a jutub linket köszönöm, nem nézem meg, a komment többi részéből sejtem, mi lehet mögötte, és bár nyilván hihetetlen, de nem érdekel, nem vagyok turbószittyamagyar

a legelső kommentemet is csupán érdekességként írtam ide, hidegen hagy a magyarság őseredete, mikor komoly jelenkori problémák is vannak, pl. egyes jófej internetes nickek gúnyos, alaptalan, de legalább rosszindulatú fikázódása, mint általános társadalmi jelenség stb., ha értitek mire gondolok

valamint tisztában vagyok a ténnyel, hogy tökmindegy, szíriuszi volt-e Jézus, attól még nem lesz olcsóbb a kenyér meg a tej...

de ami tény, az az, hogy a hivatalos történelemtudomány egy sor nem képbeillő tényt diszkréten elhallgat, valamint, hogy a hivatalos történelemtudomány mind a mai napig színtiszta nemzeti és nemzetközi politikai érdekek mentén mozgott; a közmondás megvan, hogy a történelmet a győztesek írják?

szóval no offense, ne pazaroljátok rám a puskaport, lepereg az ilyesmi, és nem forgolódok álmatlanul, meggyőzni meg pláne nem akarok senkit

capacete 2011.06.22. 19:50:09

Javítsd ki a címet mert az atilla az egy ruhadarab, szerintem te Attilára gondoltál...

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.06.22. 19:54:34

@capacete: Hivatalosan Atillának kell írni, de a nyelvtani szabályok szerint jó az Attila is.
hu.wikipedia.org/wiki/Attila_%28keresztn%C3%A9v%29

capacete 2011.06.22. 20:00:49

@don-kanyar:

Nem, pont fordítva. Attila fejedelmet két t-vel kell írni, de anyakönyvezhető név az Atilla is.

hu.wikipedia.org/wiki/Attila_%28hun_uralkod%C3%B3%29

en.wikipedia.org/wiki/Attila

SBSB 2011.06.22. 20:07:08

@capacete:
Na, pont ez az a wiki szócikk, ami össze-vissza írja. :D

capacete 2011.06.22. 20:09:16

@SBSB:

Mindegy hogy írja, nálunk már az általános iskolában is egyest kapott az aki Atillának írta Attila fejedelmet...

Occam beretvája 2011.06.22. 20:12:20

Ha valaki úgy gondolja hogy egy nép lehet 5771
évesnél idősebb, azt az Örökkévaló szíriúszozó trollokkal sújtja.:-)

ÁrPi 2011.06.22. 20:35:47

@capacete:

Egyest kapott, naés?

Turanisták délibábosságosság :) nélkül összefüggésbe hozhatják a hun nagyvezér (A.) nevét az Etele illetve az Itil szavakkal is és ebbe azután már simán belefér hogy a nagyvezér nevét is "Atilla" vagy máshol "Atila" formában emlegethessék.

Egyest kapnának egy-egy vagy éppen sok általánosiskolában emiatt?? NAÉS?

A "NAÉS?" szöveget például Horn Gyufa bácsi is megengedte magának min.elnökként, amikor az 1956-os karhatalmista-pufajkás múltját firtatva piszkálgatták őkelmét ellenfelei.

SBSB 2011.06.22. 20:44:25

@capacete:
Én már azzal is megelégednék, ha kőbe vésnék minden iskolásnak, hogy muszáj pontos jé, az áru meg rövid u. Rengeteg suttyó van, aki már ezeken, illetve hasonló alapvető dolgokon elhasal.

capacete 2011.06.22. 20:49:14

@ÁrPi:

Nem tudom, mi köze van a helyesírásnak Horn Gyulához, de legyen igazad...

capacete 2011.06.22. 20:51:02

@capacete:

Ez így van. Csak az a furcsa, hogy ez egy egész színvonalas blog, nem értem, hogy csúszhat be ekkora baki, azt meg pláne nem, hogy miért nem akarja kijavítani...

ORGASMUSFORSCHER 2011.06.22. 21:11:52

Azt már kezdem megszokni, hogy a zindexen író zemberek nem tudnak magyarul helyesen írni, mert valószínűleg annyira fiatalok, hogy még nem volt idejük megtanulni, de azt már tényleg őrület, hogy még a japánnal is baj van:

"Nikko Bunka Kykoai"

search.yahoo.com/search?ei=UTF-8&fr=vmn&type=vendio&p=Nikko+Bunka+Kykoai

azaz a "kykoai" az "kyokai"

capacete 2011.06.22. 21:16:13

@ORGASMUSFORSCHER:

Mármint a Hepburn-féle átírás szerint, amit viszont nyugati nyelvterületen használnak.
Magyarul viszont fonetikusan kell átírni, szóval az kjókáj...
Na jó, azt hiszem ez már kezd egy kicsit sok lenni :)

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.06.22. 21:24:18

@capacete: Bocsi, ettől a melegtől kipurcant a gépem, most lendült be valamennyire. Köszi, javítottam, még a 44 előtti idézeteket is, ahol szintén Atillának írták :)

ÁrPi 2011.06.22. 21:53:12

@capacete:

Neki semmi. Ezt jól sejted. Hornt az én "naésakkor?" kérdésem megerősítésére gondoltam bevetni.

Szóval kérlek, mi van akkor ha általános iskolában lekarózza egy tanárka a gyereket kifejezetten a fent említett nyelvi esetben? (Legfeljebb a gyerek megáll a fejlődésben, vagy elveszti hitét az igazságban vagy ilyesmik :-), de az általános tanárka egyes osztályzata semennyire sem releváns a névetimológia és ezesetben a turani névetimológia igazolt "kutatási eredményeinek" kérdésében)

Avagy legrövidebben:
Hogy kerül az asztalra egy általános tanárka egyes osztályzata?

Atilla, és slussz. :-D

Más, de nem annyira teljesen más:
Akár az akadémia tótumfaktuma Heller Ágnes is kijelentheti, hogy a marxizmus jobb mint a nácizmus,
már nem mindenki fogadja igazságként azt.

ÁrPi 2011.06.23. 07:07:32

@capacete:

Szerinterm az én érvelésem is valamely mértékben motiválta a post szerzőjét eme írásmód-változtató szövegszerkesztésre, tán jobban mint a TE kérésed mely holmi hivatkozás egy wikipédia szócikkre és akár még az általános iskolai karózásra is.

A legcélravezetőbbnek tartom ha az ő véletlen írásmódjáról bebizonygatom, hogy maguk a turanisták szívesen alkalmazták azt az írásmódját e vezírnévnek.

Úgy vélem én is rávilágítottam szerző számára, hogy az aprócska pár betűs különbözőség
kérdésében érdemesebb néha inkább a hivatalos állásponthoz ragaszkodnia.
(Eszmetörténelmi analógia a homousios - homoiusios vita, a hun vezír korához hasonlóan szintén Ókori de ott Egyházi-Zsinati nagy nagy vita).

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 12:45:00

@Vinitor:

Éppen tegnap védtem meg töriből a diplomámat, és nagyon érdekelne, hogy szerinted milyen politikai célok mentén kutatom/kutatjuk a magyar középkort. (Eddig azt hittem, hogy előbb gyűjtöttem adatokat, és csak utána vontam le belőlük konzekvenciát, nem pedig egy meglévő elmélethez szelektáltam adatokat, de ha te mondod, biztos így van.) Illetve az is érdekelne, hogy mit hallgatok/hallgatunk el, ami úgy bizonyíték, hogy nem illik a képbe. De tényleg, honnan lehet tudni, hogy a számtalan létező rovásírás változat közül éppen a magyar bukkan fel a boszniai piramisokban? Az alsótatárlakai korongot ismerem amúgy, ahogy a szarvasi tűtartó vagy a Bodrog-Alsóbűn talált cserépdarab rovásemlékét is, és az a helyzet, hogy eddig nem nagyon sikerült megfejteni, hogy tulajdonképpen mit is írtak rájuk, meg hogy milyen nyelven mit is jelenthetnek ezek a karcolások. Úgyhogy várom a youtube videó kikezdhetetlen és politikailag semleges magyarázatát, ami 5 perc alatt 5 évnyi kutatást magyaráz el, természetesen a szakmai követelményeknek megfelelően.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 12:51:06

@capacete:

Direkt írják így turanista/szittyamagyar körökben, Jobbik-tüntetésen is lehet látni Atilla world tour feliratú pólókat.
Engem jobban zavar az a közhelyes tévedés, hogy Koppány pogány volt. Valójában ugyanúgy fölvette a bizánci rítusú kereszténységet, mint Bulcsú, Termacsu, Gyula (Zombor?), Sarolt, Ajtony, Mihály, Vazul és Géza. (Politikai vonatkozásban beszélek róla, az, hogy miben hitt, tulajdonképpen tökéletesen mindegy, mert Istvánnal sem hitviták miatt ütközött meg. A nagy nyugati egyházszakadás ráadásul 1054-ben történt, tehát ezelőtt nem is nagyon volt értelme hitvitáknak világi uralkodóaspiránsok között.)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 12:53:50

@ORGASMUSFORSCHER:

Nekem fiatalabb koromban pont azért volt jobb a helyesírásom, mert az iskolában aktívan szinten tartottak, és akkoriban nem is áradt felém az internetről a "kiírt", a "%-al", a "TV-ét", a "bemegyek a szobában" és hasonló rémségek.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 12:55:05

@ÁrPi:

Általánosban nem tanárok, hanem tanítók foglalkoznak a gyerekekkel, de mindegy.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 12:59:28

@ÁrPi:

Az Attila/Atilla esetében milyen hitbeli, ideológiai megfontolás érhető tetten? Mert én még csak olyan hivatkozással találkoztam, hogy az Atilla "magyarosabb" - mert ejtés szerinti -, illetve eleve különböző névváltozatokat örökítettek meg a történetírók, tehát nyugodtan lehet válogatni. (Szerintem már meghonosult az Attila, fölösleges ezen változtatni.)

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.06.23. 13:11:37

Az Atilla/Attila ellentéten kívül, egyébként tudtatok a cikkben/posztban szereplő Koppány toronyról?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 13:20:30

@don-kanyar:

Nem, úgyhogy hasznos volt, köszi.:) Meg is keresem térképen, aztán lehet, hogy ellátogatok oda pár fotó erejéig. (Amíg nem dől össze, addig érdemes fényképezni.:-/)

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.23. 14:31:53

@Mj: nem értelek te leány
Nem ismerlek, nem ismerem a munkád, az ismereteid, a nézeteid, a véleményed, hát mégis hogy mondhatnám el, hogy szerintem, idézem:
"és nagyon érdekelne, hogy szerinted milyen politikai célok mentén kutatom/kutatjuk a magyar középkort. (Eddig azt hittem, hogy előbb gyűjtöttem adatokat, és csak utána vontam le belőlük konzekvenciát, nem pedig egy meglévő elmélethez szelektáltam adatokat, de ha te mondod, biztos így van."
A válasz az, hogy fogalmam sincsen. Ez egy hülye kérdés, bár a szándékot, az odamondós, fellengzős provokációt persze felismerem. De mint pár kommenttel feljebb írtam, hagyjad csak, lepereg. Emellett semmi olyant nem állítottam, amit szeretnél bebeszélni a hozzászólásomba. Bocs.

A diplomádhoz gratulálok, nyilván megdolgoztál érte. De gondolom te sem hiszed komolyan, hogy most már fajsúlyos része vagy a hivatalos történelemtudománynak, kutatásnak? Kicsi porszem ehhez akármelyik frissdiplomás, vagy friss phd-s. A tudományt, mint olyant (a történelmet is), az akadémikusok írják, ők állítják fel az elméleteket, amelyeket aztán megosztanak, és engedélyezik a kutatásukat. Ha te adatokat gyűjtesz, aztán következtetést vonsz le, és ehhez sikerül elismert konzulenst is találnod, akkor gratulálok, egy politikailag semleges témát választottál. Próbálj meg egy-egy "forró" témakörrel odamenni bármelyik szaktekintélyhez, hogy ebből szeretnél doktorit írni, kíváncsi lennék, mennyire rajonganának körül. De komolyan, mondjuk egy sumer-pártus-hun-magyar folytonossági tervvel kérdezd meg, ki fogadna. Csak a próba kedvéért. Teljesen reális, hiszen elméletileg tudományos igényű cáfolatát tudnád szállítani ezeknek a szélhámosságoknak. Végre meglenne az emberük a nagy akadémikusoknak, aki tiszta vizet önt a pohárba.

Kicsit lehet, hogy túlreagálom, de azért láttuk már ezt a folyamatot a világtörténelem során. Galileit sztárolták anno, mert hogy milyen forradalmi nézetei voltak. A Wright fivéreket személyesen az uralkodó kérte fel, hogy repülőt építsenek. Schliemann hatalmas ensz-pénzeket kapott, hogy mielőbb megtalálja az ókori Trója romjait. Semmelweis középkorúan már a nemzetközi orvosszakma kitüntetett hőse lett. Ugye, mi is így tudjuk. :)

Szóval, amit mondani szerettem volna:
A történelem szorosan összefügg a politikával. Értelemszerű, hogy az adott korok politikai hangulata befolyásolja az események történelmi megítélését. Akár úgy, hogy ami nem illik a képbe, azt diszkréten figyelmen kívül hagyják. Anno az országnak kepeszteni kellett az európai rokonságért, ezerrel ment a nyalizás, egyértelműen bukta volt a turáni népekkel való történelmi folytonosság eszméje. Ezt pedig, ha hiszed, ha nem, EL-DÖN-TÖT-TÉK a bársonyszékben ülők, a széljárásnak megfelelően, pont lesz.rva a tényeket. Utána ki lett adva hivatalos álláspontnak, amivel még manapság sem ajánlatos packázni, nemhogy egy akkori, féldiktatorikus államrendben.

Szóval legjobb lesz, ha kicsit kinyitod a szemed. A történelem az politika, a politika pedig érdek. Az érdek adja a véleményt, és a legnagyobbak véleménye számít csak, hiszen ők a legnagyobbak. Amíg a véleményed beleillik a mintázatba, addig lehet sajátod. Próbálj meg valami mást mondani. Meglátod, mennyire számít a tény és a bizonyíték ;)

Nem fikázni akarlak, sem beszólogatni, sem pedig meggyőzni. Az én tapasztalatom ez, amit leírtam. Ez a tapasztalat úgy született, hogy nyitott szemmel élek. Ha te nem így akarsz, szíved joga, de nehogy már megpróbáld megmagyarázni nekem, hogy milyen jól is csinálod. Én sem próbáltam megmagyarázni neked, hogy az én álláspontom az üdvözítő. Most már legalább kettőt ismersz, a tiédet és az enyémet, egyszerűen csak ki kell választanod a szimpatikusat. Ahogy én is kiválasztottam.

A rovásírásos kérdésedet nem értem. Honnan lehet tudni, hogy magyar? Gondolom a fordításból? Az írásjelekből? Abból, hogy értelmes, olvasható szöveg a mi nyelvünkön? Vagy mire vagy kíváncsi?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.06.23. 15:00:26

@popocatepetl: Te magyar vagy? Ilyen becével? ;) Vagy Te is Mú szigetől jöttél. Melyik törzstől eredezteted a családodat? ;)

Én egy kissé elbizonytalanodtam az utóbbi időben... Annyiféle magyar van, hogy már nem is tudom, hogy hová való vagyok. Van vérmagyar, rög magyar. Gondolom akkor van vérrög magyar is. :)

ÁrPi 2011.06.23. 15:53:35

@Mj:

Congrat a töri diplomavédésedhez te lány! :-)

"Engem jobban zavar az a közhelyes tévedés, hogy Koppány pogány volt. Valójában ugyanúgy fölvette a bizánci rítusú kereszténységet, mint Bulcsú, Termacsu, Gyula (Zombor?), Sarolt, Ajtony, Mihály, Vazul és Géza."

"Pogánynak tartanak,
pedig Bizánc jelét magamra vettem,
De csak az volt a cél,
hogy szabadságunk megőrizzem."

Szerintem a "de csak" -ban rejlik a rockopera szövegszerző (Na ki ő)
akaratlanul dehonesztáló állásfoglalása.

A Jobbik szavazótáborának egy jelentős része igen-igen fiatal - már abból a szempontból említem ezt,

hogy már-még az "István, a király" rockopera is ósdi dolog számukra, vagyis tán nem is biztosan ismerik.
Abban ugyanis Koppány -Vikidál Gyula- énekli is amit tudnia "illendő" az 1986-os premier fiatalságának, és ez már ott SEM, bizony NEM szöveg-szerzői fantazmagória, v. fikció, nem árt ismernie a 86-ot követő évtizedbelieknek is :-)

(Te sem éltél tán még akkor ,de szak-diplomásként tudsz ilyesmiket :-)
(GRAT.! :-)

Egy karaokés jutyubot találtam
www.youtube.com/watch?v=6LTQbROrUeY

,és az 1990-es Népstadion-beli felvétel részletet:
www.youtube.com/watch?v=C6PGcsJmDko
(Sebestyén Márta, Varga Miklós, Vikidál Gyula)

"A nagy nyugati egyházszakadás ráadásul 1054-ben történt, tehát ezelőtt
nem is nagyon volt értelme hitvitáknak világi uralkodóaspiránsok között."

Szerintem az erősebb, hatalmasabb bizánci és az akkoriban jóval gyöngébb - bár
pápa-adó - római keresztény-hatalmi irányzat konfliktusait ki tudták puhatolni
világi uralkodóaspiránsok. Ha a bizáncinál gyengébb világi hatalommal bíró római püspök intézményes keresztségébe tagozódunk be, az néhány évtizedig évszázadig nagyobb függetlenséget enged Magyarországnak. Ha Koppány valóban bizánci irányban orientálódott
(keletelt :) akkor szerintem ebben is mutatkozik István választásának (ill.győzelmének) előnye.

Nagypolitika kérem :-)

ÁrPi 2011.06.23. 16:06:55

@Mj:

""Az Attila/Atilla esetében milyen hitbeli, ideológiai megfontolás érhető tetten?""

Tudományos aspektusú "hitbeli" , "ideológiai"?
Noshát én mégcsak a wikipédiából is megválaszolhatónak tartom ezt az érdeklődésedet:

Például hogy a szó gót vagy törökös eredetű.

Atyácska vagy Éltető Nagyúr (vagy mi több ez a "dilemma" akár egy
buddhhista tetralemmába csúszik :-D

ÁrPi 2011.06.23. 16:21:08

@Mj:

((Teljesen mindegy, de a "tanárka" egy erőszakos nyelvi leleményem az ált.iskolai tanítók blogos-csevegő megemlítésére, nekem számtech.tanári
diplomám van de azért bocsánat a fenti miatt :-) ))

Amúgy Te Egyetemi tanerő leszel?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 17:19:46

@Vinitor:

"A válasz az, hogy fogalmam sincsen."

Ennek értelmében viszont be kéne látnod, hogy a történettudományt kutatók és művelők körében ugyanúgy személyekre kellene lebontanod a kérdést ahhoz, hogy korrekt legyél. Mert a történettudomány is emberek kutatási eredményeiből tevődik össze, nem csak úgy összeállítja a politika. (Politikai célzatok inkább a közoktatásban érhetők tetten, egyébként pedig az a helyzet, hogy hiába volt Szűcs Jenő kommunista, attól még a magyar középkorászok egyik legnagyobbja volt.)

"De gondolom te sem hiszed komolyan, hogy most már fajsúlyos része vagy a hivatalos történelemtudománynak, kutatásnak? Kicsi porszem ehhez akármelyik frissdiplomás, vagy friss phd-s."

Eszem ágában sincs magamat a hivatalos történettudomány alakítójának tekinteni, csak azért vettem magamra a komment vonatkozó állításait, mert én is érintett vagyok: de jure történész papírom van (lesz), tehát rólam is beszélnek akkor, amikor a történész társadalomról fogalmaznak meg sarkos állításokat. Ha a gépkocsivezetőkről és az egyes márkák tágulási térkialakításának aspektusairól beszéltél volna, természetesen mélyen hallgattam volna, mint a sír, hiszen sem érintett, sem kompetens nem vagyok velük kapcsolatban.

"A tudományt, mint olyant (a történelmet is), az akadémikusok írják,"

A réteg sokkal szélesebb, mint az akadémikusok köre: még egy évfolyamtársam dolgozata is megjelent a Történelmi Szemlében, pedig még nem is phd-zik.

"ők állítják fel az elméleteket, amelyeket aztán megosztanak, és engedélyezik a kutatásukat."

Kutatásokat a legritkább esetben kell engedélyezni, és főleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál merülnek fel ezügyben kényes kérdések. Ősmagyar témában viszont az a helyzet, hogy tudtommal mindegyik vonatkozó írott forrás közlése nyilvános. Be lehet iratkozni az OSZK-ba, végig lehet nyálazni a szakirodalmat, lehet beszélni régészekkel, úgyhogy ha nagyon érdekel a téma, semmi és senki nem tart vissza attól, hogy megismerkedj a különböző elméletekkel: igen, még szittyaősmagyaros agymenéssel is találkoztam a Széchényi Könyvtárban, ennyire nem szeretik nyilvánosságra hozni az "alternatív" publikációkat.

"Ha te adatokat gyűjtesz, aztán következtetést vonsz le, és ehhez sikerül elismert konzulenst is találnod, akkor gratulálok, egy politikailag semleges témát választottál."

Az érdemi kutatás eleve politikailag semleges kell, hogy legyen. A még mindig feldolgozatlan és állandóan aktualizált 20. század kényes témáit kivéve pedig az a helyzet, hogy nincs olyan, hogy tökéletes módszertannal új megállapításra jutsz, ami esetleg felbolygatja a korábbi trendeket, és ezért letiltanak. Az viszont annál inkább elő szokott fordulni, hogy szakmailag inkompetens személyek - és még finoman fogalmaztam - kitalálnak hagymázas elméleteket, aztán, mivel a kutatók körében természetesen nem aratnak sikert, kudarcukért a politikát okolják. Ez egy tipikus pszichológiai tünet: annak érdekében, hogy a saját hülyeségeddel ne kelljen szembesülnöd - azaz ne sérüljön az önbecsülésed -, szimplán rajtad kívülálló okokban keresed a kudarcod okát. Rengeteg ilyen Jobbik-közeli embernél figyeltem meg ezt, és ez nem csak a történészkedőkre, hanem szinte bármilyen foglalkozás űzőire igaz, nézd meg "gróf" Spanyol Zoltán esetét a világszabadalom vízautóval és az ármánykodó olajlobbival. (Még a kurucinfo is kiröhögi.:))

"De komolyan, mondjuk egy sumer-pártus-hun-magyar folytonossági tervvel kérdezd meg, ki fogadna. Csak a próba kedvéért. Teljesen reális, hiszen elméletileg tudományos igényű cáfolatát tudnád szállítani ezeknek a szélhámosságoknak. Végre meglenne az emberük a nagy akadémikusoknak, aki tiszta vizet önt a pohárba."

Tiszta víz már van: olyan szaktekintélynek számító kutató is kapta már meg a magáét Engel Páltól, aki abszolút az ő berkeikben mozgott, az ELTE-n tanított, csak éppen hülyeségekről írt egy cikkben. Én inkább értelmes dolgokra szánom az időt ahelyett, hogy szakszerűen utánamegyek mondjuk Heribert Illig lábjegyzeteinek, fél évet kutatok Németországban, majd megállapítom, hogy emiatt és amiatt blődség, amit írt. A sumér-párthus dolgokkal akkor érdemes foglalkozni, amikor tényleg alátámasztható állításokat fogalmaznak meg az illetők. Arról ugyanis én nem fogok vitát folytatni, hogy az ispán miért nem lehet sumér eredetű szó, a fű meg miért zöld. Nemrégiben is teljesen fölöslegesen részleteztem, hogy a német szót a nyugati szláv nemec - néma jelentésű - alakból vettük át, ami analógia az értelmetlen beszédű barbárra, a vitapartner továbbra is azt bizonygatta nekem, hogy a X. századi német kereskedők "Nehmet!" (Vegyétek!) szólamai miatt hívjuk úgy őket. Úgyhogy sajnálom, de amíg értelmes érvekkel nem állnak elő a szíriuszi ősmagyarok, addig nekem nincs energiám foglalkozni velük.

"Kicsit lehet, hogy túlreagálom"

Igen, de semmi gond, remélhetőleg nem ebbe az irányba kanyarodik el a beszélgetés. Amúgy a történészeket nem kell sztárolni meg hatalmas forrásokkal támogatni, elég, ha hagyják őket nyugodtan dolgozni. Ja, és az sem utolsó, ha nem fogalmaznak meg velük szemben politikai elvárásokat: semmivel sem lett kisszerűbb Magyarország attól, hogy leszögezzük, nem mosta három tenger a partjait Nagy Lajos korában. De még kettő sem igazán. Az igazság ellenben szabaddá tesz.

"A történelem szorosan összefügg a politikával. Értelemszerű, hogy az adott korok politikai hangulata befolyásolja az események történelmi megítélését. Akár úgy, hogy ami nem illik a képbe, azt diszkréten figyelmen kívül hagyják."

Mármint a véleményalkotó, politikától függő körök, akik nem történészek, de nagyszerűen megvan arról a véleményük, hogy hogyan kellene a politika szolgálólányává degradálni a történettudományt. A történészeknek viszont még mindig úgy kell dolgozni, hogy előbb gyűjtenek forrásokat, és utána vonnak le konzekvenciát. És hála Istennek már kötelező marxista szólamokat/fogalmakat/Lenin-idézeteket sem várnak el tőlük.

"Anno az országnak kepeszteni kellett az európai rokonságért, ezerrel ment a nyalizás, egyértelműen bukta volt a turáni népekkel való történelmi folytonosság eszméje. Ezt pedig, ha hiszed, ha nem, EL-DÖN-TÖT-TÉK a bársonyszékben ülők, a széljárásnak megfelelően, pont lesz.rva a tényeket. Utána ki lett adva hivatalos álláspontnak, amivel még manapság sem ajánlatos packázni, nemhogy egy akkori, féldiktatorikus államrendben."

A helyzet az, hogy a politikai érdek nem cáfolja, de nem is támasztja alá a tudományos eredményeket. Ezeket el kell választani egymástól, és csakis a tudományos eredményekre koncentrálni. Mindjárt inogni szokott az elmélet, ha kivesszük belőle az oda nem való politikai faktort.

"Szóval legjobb lesz, ha kicsit kinyitod a szemed."

Kösz a tanácsot, de kioktatás nélkül is nyitva van.

"A történelem az politika, a politika pedig érdek."

A történelem nem ugyanaz, mint a történettudomány. Történelmet tanítanak például a gimiben, aminek naná, hogy vannak politikai vonzatai. A NAT keretében például elvárás, hogy európaiságra, magyarságra, humanizmusra és demokratikus szemléletre neveljék a történelemtanárok a diákokat. A történettudomány művelése, azaz a kutatás viszont teljesen más terület: ma éppúgy sikeres történész a lekomcsizott Krausz Tamás, mint a lenácizott Schmidt Mária, pedig a 20. század nagyon is átpolitizált korszak. Sőt, Ungváry Krisztián egyenesen szakmai vitát folytat a holokausztról a Perge Ottó álnevű kurucinfós szerzővel.
A kutatás és a politikai érdekek összefonódása sokkal jellemzőbb egyébként a szlovák és a román körökre, hiszen náluk valóban erőlködve kell bizonygatni, hogy nagymorvák meg dákorománok, ami tudományosan nem állja meg a helyét.

"Az érdek adja a véleményt, és a legnagyobbak véleménye számít csak, hiszen ők a legnagyobbak."

A legnagyobbak épp azáltal lesznek a legnagyobbak, hogy új, nehezen vagy hosszú ideig nem cáfolható elméleteket fektetnek le. Nem látom, hol itt a politikai motiváció: ma ugyanúgy elfogadjuk Pauler Gyula bizonyos elméleteit, mint Hóman Bálintot, László Gyulát, Szűcs Jenőt vagy Györffy Györgyöt, pedig politikailag messze nem voltak ugyanazon a véleményen. Sőt, más politikai korszakokban is éltek, ráadásul a kommunista diktatúra valóban rá akarta erőltetni az ideológiáját a történettudományra, mégis nem egy olyan publikáció született akkor, amelyik Hóman Bálinttal egyetértve - marxista lózungokat kötelezően szerepeltetve - mind a mai napig megállja a helyét. Pont azért, mert tudományosan bizonyító ereje van.

"Amíg a véleményed beleillik a mintázatba, addig lehet sajátod."

De mi a mintázat? Ennek alapján mást kellene mondania egy középkorásznak a Horthy-korszak alatt, mást 1946-ban, mást 1952-ben, mást 1970-ben és mást 2000-ben. Ezzel szemben mindegyik évnél bármilyen konzekvencia levonható, a kritérium ugyanis az, hogy legyen tudományosan alátámasztható.

"Próbálj meg valami mást mondani. Meglátod, mennyire számít a tény és a bizonyíték ;)"

A történettudományban általában nincsenek 100%-os ténymegállapítások, valószínűségek, feltételezések és kizárható dolgok viszont annál inkább: ezen is lemérhető, hogy ki jött ténylegesen a szakmából, és ki az, aki prófétaként akarja megváltani a szerencsétlen érdekvezérelt, leláncolt történettudományt, amelynek művelői eladták magukat az MTA-val együtt. Egyébként mondtam már mást, el is fogadták.

"Nem fikázni akarlak, sem beszólogatni, sem pedig meggyőzni."

Pedig szerintem mindhárom kísérlet megtalálható a kommentedben, de tényleg ne menjünk el személyeskedő irányba. Ahhoz túlságosan kialvatlan és fáradt is vagyok, meg még értelme sincs.

"Az én tapasztalatom ez, amit leírtam. Ez a tapasztalat úgy született, hogy nyitott szemmel élek."

Ez nem magyarázat. Én is állíthatom, hogy nyitott szemmel élek - sőt, még nyitott füllel is -, és hogy mást tapasztaltam, de ezzel csak azt szögezem le, hogy én vagyok az ász, te meg a kontár, úgyhogy hülyeségeket tapasztalsz. Tehát ez nem jó irány.

"Ha te nem így akarsz, szíved joga, de nehogy már megpróbáld megmagyarázni nekem, hogy milyen jól is csinálod."

Tehát megint az előző megállapítást sugallod, csak kicsit konkrétabban: te meg vagy győződve arról, hogy az érzékeid nem csalnak, és mindent torzítatlanul látsz/mindenen átlátsz, úgyhogy ezek után én ne magyarázzak neked, mert úgyis én vagyok a nagyképű és naiv lúzer. Szerintem még mindig ne induljunk el ezen a vonalon, mert igen káros. A megoldást én inkább abban látom, hogy megpróbálhatnál kézzelfogható bizonyítékokat felhozni amellett, hogy például a rovásírásos emlékeket nem lehet úgy kutatni, ahogy akarod, és nem a bizonyíthatóság alapján fogják megítélni, hogy elfogadható-e a munka, amit végeztél, hanem az alapján, hogy mit és mennyire tabusítanak/politizálnak át.

"Én sem próbáltam megmagyarázni neked, hogy az én álláspontom az üdvözítő."

Nem próbálod megmagyarázni, és ez a rosszabb. Te kategorikusan kijelented, hogy nyitott szemmel jársz, és innentől kezdve én nem vagyok pálya. (Egészen addig, amíg én is kinyitom a szemem, és én is ugyanazt fogom látni, mint te. És akkor már nem is lesz olyan, aki kétségbe vonná a véleményed helyességét.) Márpedig így nem lehet vitatkozni.

"Most már legalább kettőt ismersz, a tiédet és az enyémet, egyszerűen csak ki kell választanod a szimpatikusat. Ahogy én is kiválasztottam."

Rossz a metódus. Emberek, állatok, ruhák között szoktam szimpátia alapján választani. De sohasem tehetném meg, hogy tudományos elméletekből szimpátia-kérdést csináljak. Nem szimpatikus, hogy Thököly Imre nimbuszát jelentősen le kell rombolnom ahhoz, hogy megtudjam, valójában ki is volt és milyen célok vezérelték, de mivel én az igazságra vagyok kíváncsi, ezért ezt meg kell tennem. Persze a legkönnyebb szimpátia alapján rendezni az életünket, vagyis a tetszetős dolgokhoz kiválogatni azokat a racionális vagy annak tűnő információkat, amelyek megerősítenek a teljesen szubjektív értékítéletemben. Így működnek a pártvakok is egyébként.

"A rovásírásos kérdésedet nem értem. Honnan lehet tudni, hogy magyar? Gondolom a fordításból? Az írásjelekből? Abból, hogy értelmes, olvasható szöveg a mi nyelvünkön? Vagy mire vagy kíváncsi?"

Pont erre. Ezekre egyetlen esetben is adható-e igenlő, bizonyító erejű válasz? Mert az nekem kevés, hogy politikailag üldözik a "tabudöntögetőket", tehát biztos minden 70 ezer éves sumér-magyar.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 17:32:01

@ÁrPi:

Köszönöm, viszont pont éltem már 1986-ban, és többször láttam/hallgattam is az István, a királyt.:) (Ezeknél a műfajoknál rögtön el is vonatkoztatok a szakmai kritériumoktól, és inkább megpróbálom elővenni a művtöris, esztétikumban, művészetben gyönyörködni akaró énemet.:))
Kifejezetten hitvitákról beszéltem, de ha Koppány legyőzi a németek ellen is 100%-os hadvezér Istvánt, Zsoldos Attila feltételezése szerint akkor is előbb-utóbb ott kötünk ki, mint a régiónk államai a csehektől a horvátokig. Maximum 20 évvel később. Bizánc befolyása egyébként 1000-rel vagy Gyula/Ajtony leverésével korántsem szűnt meg, gondolj csak a veszprémvölgyi apácákra, akik alapítólevelét Könyves Kálmán korában írták át görögről latinra, III. Bélára és a kettőskeresztre a címerünkben, a Szent Korona abroncsára, a bizánci keresztényként beköltöző jászokra, vagy a velencei közvetítéssel eljutó bizantinizáló gömöri freskókra, de Szent László Piroska nevű lánya is ortodox szent Eiréné néven, úgyhogy oda-visszahatás érhető tetten, elég sokáig.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 17:38:02

@ÁrPi:

De vajon milyen ideológiát lehet arra gyártani, hogy milyen eredetű nevek voltak divatosak az 5. század eleji hunok körében? Most akkor egy középkori úri - azaz törzsökös, honfoglaló magyarnak tartott - nemzetség Roland nevű tagja kevésbé volt magyar, mintha Koppánynak keresztelik? Én már annak örülnék, ha világosan tudni lehetne, hogy egyáltalán milyen nyelven beszéltek a hunok.:)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.23. 17:40:08

@ÁrPi:

Semmi gond.:) Nem fogok egyetemen tanítani, ott ugyanis szerintem már régen késő: inkább maradnék a középiskolánál, minden nehézség ellenére.:)

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.23. 19:54:46

@Mj: hű de sokat írtál :) igyekszem mindenre válaszolni, nem sorrendben, szóval lehet, hogy csapongó leszek majd

rovásírás:
igen a válasz, minden kérdésre
a magyar rovásírás jelei vannak ott, lefordítva magyar nyelvű, értelmes szöveggel
a lelőhelyről vett mintákat több európai kutatóintézet is 31-34ezer éves korú közé becsülte
mint mondtam, guglizz, jutubozz rá nyugodtan, boszniai piramis kulcsszóval

álláspont, oltás, nyitott szem, stb.:
ha tényleg rosszindulatúnak tűntem, bocs. nem volt bennem semmi efféle, bár manapság a kendőzetlen őszinteség tényleg ilyen hatást kelthet
én nyitott szemmel járok, és igyekszem értelmezni is a látottakat, meg az embereket is
vannak tapasztalataim, látok tendenciákat
nem csak a politikában, hanem az élet minden területén
szerintem kicsit naívan állsz hozzá a dolgokhoz, ezt nem oltásként mondom, elképzelhető, hogy egyszerűen csak nem találkoztál még olyan dolgokkal, mint én
ezzel nem azt állítom, hogy kevesebb vagy, egyszerűen ez tény, az írásaid alapján én több sz.rt láttam, mint te, így a saját szememben ezért megalapozottnak tűnik a negatívabb hozzáállás
lehet, hogy te sosem fogsz ilyesmivel találkozni, de lehet, hogy igen
én már találkoztam, nálam már ez benne van a pakliban
nem oktatok ki senkit, max a véleményemet közlöm, ennyi, az alany meg eldönti, hogy az ő szempontjából érdemi vélemény-e vagy sem

a tudományos rétegről:
igazad van, azonban kicsi szereplőként iszonyú nehéz nagyot villantani, ha valakinek nem tetszik a munkád, akkor meg lehetetlen
az emberi tényező ugyanis sokszor felülírja a tényeket és a bizonyítékokat
tehát végső soron az akadémikusok írják, vagy saját kezűleg, vagy a hallgatás-beleegyezés elvén

szittyaősmagyar dolgok:

tudom, hogy van ott olyan :) viszont azt is tudom, hogy ezeket az "áltudományos sarlatánságokat" valahogy nem akarják ténylegesen kivesézni, olyan nagyon egyik akadémikus nagyágyú sem akar belemenni, míg más témában csakazértis szellemben gyártják a teljes körű cáfolatot
ebben a témában miért nem? miért csak lenézős elhallgatásra telik? ez azért érdekes dolog

semlegesség, politika, mintázat stb.:
kimondtad a kulcsszót, a "kell"-t
annak kell lennie, és mégsem az
a világon számos dolog van, aminek így vagy úgy kell lennie, aztán mégsem, mégpedig az emberek miatt
a mintázat egy elmélet általános jellemzőit adja itt
tehát a sumer-magyar elmélet nem illik bele a mintázatba, hiszen most a finnugor elmélet dívik (csak nálunk, a világon sehol máshol nem, még a finneknél sem), mert anno ezt találták jónak, aztán így maradt

összeesküvéselmélet vagy sem, tény, hogy jól ismert gazdasági érdekek szólnak ezeknek az alternatív elméleteknek a háttérbe szorításáért, ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de nagy általánosságban kevesen szeretnék a világon, hogy ezek a dolgok ismertek, sőt, oktatott vagy hivatalos értékrenddé legyenek

elméletekről végezetül:
lényeges különbség van aközött, hogy valaki egy hagymázas agyrémet (egy kitalációt, ami egyszer csak jön, és utána kezdik el bizonyítani, sikertelenül) próbál tudományos tényként beállítani (itt bejön az általad említett saját kudarc és sérült önbecsülés), valamint, és, hogy valaki tárgyi, hiteles bizonyítékok alapján, következtetéssel, rendes, tudományos módszertannal felállított elméletét az ellenkező állásponton lévő hivatalos tudomány hagymázas agyrémként tünteti fel
márpedig a magyar őseredet tekintetében most ez a helyzet, megy az összekacsintás, meg a turbómagyarozás, és valahogy senki nem akar itthon foglalkozni azzal, hogy valós, kézzelfogható dolgokkal lehet bizonyítani számos ilyen elméletet

szóval ennyi :)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.24. 00:44:55

@Vinitor:

Csodás, a vihar miatt elveszett a kommentem.:-/
Szóval, tőled várok érveket és bizonyítást, a youtube meg a gugli nem érdekel. Ennyi erővel én is ajánlhatnám Gáboriné Csánk Vera őskoros könyvét, hogy azzal vitatkozz, én meg addig köszönettel hátra is dőlhetek a székemben.
Addig is pár konkrétum, csak úgy első látásra: teljes anakronizmus magyar nyelvről beszélni 31-34 ezer éves leletek esetében, ugyanis még arról sem tudunk semmit, hogy milyen lehetett az ősmagyart megelőző nyelvi állapot, mondjuk a Kr. u. 5. században, nemhogy akkor, amikor még azt sem tudjuk biztosan, hogy élt-e homo sapiens sapiens a Balkánon. Én a tegnapi, lejjebb linkelt hír kapcsán teljes képtelenségnek tartom, hogy Boszniában tényleg 31-34 ezer évvel ezelőttre kell keltezni bármilyen emberhez köthető emléket is, és nagyon érdekelne, hogy mi alapján lövik be éppen ebbe a korba. Ráadásul ennyi erővel ukránok voltak azok az emberek, akik Európa első telepesei voltak:

mult-kor.hu/20110622_a_modern_ember_legkorabbi_europai_szallashelye

"ha tényleg rosszindulatúnak tűntem, bocs."

Semmi gond, írásban könnyű félreérteni egymást.

"az írásaid alapján én több sz.rt láttam, mint te, így a saját szememben ezért megalapozottnak tűnik a negatívabb hozzáállás"

Beszéljünk a lényegről, és ne menjünk el abba az irányba, hogy ki mennyi rossz dolgot látott a nagybetűs életben, mert erről szándékosan nem írtam. Ugyanis nem tartozik a tárgyhoz, ergo nem is ítélheted meg, hogy ezen a téren hogy állok. Szóval: milyen tapasztalattal tudod alátámasztani azt az állításodat, hogy a történettudományban politikai okok miatt tiltanak le, ha szakmailag hibátlan módon hoznál nyilvánosságra a "képbe nem illő" kutatási eredményt?

"nem oktatok ki senkit, max a véleményemet közlöm, ennyi, az alany meg eldönti, hogy az ő szempontjából érdemi vélemény-e vagy sem"

Oké, ez így tiszta sor.

"kicsi szereplőként iszonyú nehéz nagyot villantani, ha valakinek nem tetszik a munkád, akkor meg lehetetlen
az emberi tényező ugyanis sokszor felülírja a tényeket és a bizonyítékokat
tehát végső soron az akadémikusok írják, vagy saját kezűleg, vagy a hallgatás-beleegyezés elvén"

Senki sem nagyként kezdte. És mindenki tud magának találni mestert, ha valóban megvan benne a tehetség és a szorgalom, így publikálni is van lehetősége, ha ügyes. (Viszont olyan sértett egyetemistákról is tudok, akik szerettek volna OTDK-n indulni, bizonyos témából szakdolgozni meg doktori iskolába jelentkezni, de egyszerűen hiányzott belőlük az az alap, ami ehhez kell. És amikor adott tanár azt tanácsolta nekik, hogy inkább ne erőltessék a dolgot - mert például szakmailag hülyeség -, ők megsértődtek, hogy biztos utálja őket a tanár, vagy csak irigykedik rájuk, pedig szó sem volt erről. Természetes, hogy néha személyes ellentétek is előfordulnak, de emiatt senkibe nem fogják belefojtani a szót, ha szakmailag támadhatatlan.)

"ebben a témában miért nem? miért csak lenézős elhallgatásra telik? ez azért érdekes dolog"

Még egyszer hangsúlyozom: komolytalan dolgok cáfolatával komoly embernek nincs energiája foglalkozni. Egyszerűen időpocsékolás, mint ahogy az is, hogy mondjuk egy villamosmérnök elmagyarázza, hogy miért hülyeség a vízautó.

"tehát a sumer-magyar elmélet nem illik bele a mintázatba,"

Szimplán nem bizonyítható, pont azért, mert teljesen kilóg a logikából, vagy ha tetszik, a mintázatból.

"annak kell lennie, és mégsem az"

Milyen módon tudod ezt számomra bizonyíthatóvá tenni?

"hiszen most a finnugor elmélet dívik (csak nálunk, a világon sehol máshol nem, még a finneknél sem), mert anno ezt találták jónak, aztán így maradt"

Megint fölcserélsz dolgokat. Teljesen mindegy, hogy anno mit tartottak jónak - Telekiék például a turanizmust -, az a lényeg, hogy igazolható-e a tétel vagy sem. Urban legend, hogy a finn tankönyvekben nem szerepel a finnugor nyelvrokonság elmélete, úgyhogy ezt az állításodat igencsak alá kellene támasztani valamivel, ahogy azt is, hogy a világon sehol sem fogadják el, hogy a magyar a finnugor nyelvcsalád része. Persze ez is elképzelhető, mint ahogyan középkori szlovák államról is beszélnek amerikai történészek. Ilyen címmel adtak ki ugyanis forrásgyűjteményt a szlovákok, és mivel ők angolul regesztázták az okleveleket, a lusta, nyelvet tanulni nem akaró amerikaiak ezt olvassák el. Vagy azt is tudjuk, hogy az erdélyi szászok miatt érintett németeken kívül mindenki elhiszi a dákoromán kontinuitás-elméletet, csak bizonyítékot szeretnék erre az állításodra látni.

"összeesküvéselmélet vagy sem, tény, hogy jól ismert gazdasági érdekek szólnak ezeknek az alternatív elméleteknek a háttérbe szorításáért, ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de nagy általánosságban kevesen szeretnék a világon, hogy ezek a dolgok ismertek, sőt, oktatott vagy hivatalos értékrenddé legyenek"

Ez egy klasszikus összeesküvés-elmélet. Mint ahogy nem érv a "jól ismert/köztudott" kitétel, az sem érv, hogy kitalálunk egy koncepciót, hogy kinek mi az érdeke, és aszerint modellezzük, hogy mi történik a világban. Ennyi erővel a zsidók csinálták az egész holokausztot, mert tulajdonképpen az ő érdekük volt. (Az más kérdés, hogy a nagyanyámnak erről elfelejtettek szólni.)
Szóval, kik azok, akik nem szeretnék, hogy a világon alternatív elméletek terjedjenek el? És hogy tudjuk bizonyítani, hogy ezek az emberek nem azért nem szeretnék ezt, mert ezek az elméletek blődségek, hanem azért, mert tökéletesen helytállóak és veszélyeztetik az érdekeiket? És itt tulajdonképpen el is jutottunk a föntebb vázolt logikához: nem tudom bizonyítani, hogy helyes az elméletem, de nagy hévvel és ideológiával átitatva terjeszteném, amiért szakmai körökben kiröhögnek, vagy megvonják a vállukat. Ezt pedig nem azzal magyarázom, hogy hülyeségeket beszélek, hanem azzal, hogy a nagy, láthatatlan lobbik összezárnak előttem, és jól betapasztják a szájamat. Ami újfent nem igaz, mert egyre nagyobb a piaca a szittyasumérősmagyar írásoknak, és a témában egyáltalán nem jártas, hiszékeny emberek veszik is a könyveket, mint a cukrot. (Nem véletlen, hogy virágkorukat élik éppen azok a fajta videók, amelyeket magad helyett akarsz beszéltetni.) És ők tényleg politikai és ideológiai okokból fognak magukban szíriuszi párthusősmagyar szemléletet kialakítani, mert már eleve az a fixációjuk, hogy a világtörténelem a kiválasztott magyar faj és a gonosz zsidó faj küzdelméről szól, utóbbiak meg persze, hogy nem hagyják, hogy a magyar megismerje igaz és mindenkinél régibb/dicsőbb történelmét, mert akkor lángbetűkkel írná fel a történelem egére, hogy él még a magyarok Istene, és büszke fejét fölemelve örökre lerázná rabszolgaláncait. Úgy meg nem tudnak észrevétlenül, lakóparkokba betelepülve kizsákmányolni a karvalytőkések, akik az MTA-ba beépülve pontosan tudják, hogy el kell venni a történelmünket ahhoz, hogy újabb évszázadokig drakulaként szívják a vérünket. Szóval ismerem én ezt már nagyon rég körosztóstul, Jézus párthus hercegestül, arvisurástul meg Babba Máriástul, de a hatalmas légvárépítményeknek mind-mind az volt eddig az alapjuk, hogy mi majd jól kitaláljuk, hogy kinek mi az érdeke, és hogy az érdekek 100%-os megvalósulásával működik minden. Tehát azért van igazunk, mert az ellenségeink leigázva akarnak minket tartani, és nem azért, mert bármilyen szakmai érv mentén bármit is tudnánk bizonyítani.

"valahogy senki nem akar itthon foglalkozni azzal, hogy valós, kézzelfogható dolgokkal lehet bizonyítani számos ilyen elméletet"

Mondom, szívesen elolvasom a hiteles bizonyítékok alapján igazolható elméleteket. Mert ami valóban hiteles, azzal a tudományág művelői is szoktak foglalkozni, viszont ez meg a legkevésbé szokott összeesküvés- meg szenzációszagú lenni, éppen a bizonyíthatósága miatt.

ÁrPi 2011.06.24. 12:17:43

@Mj:

Tetszik ez a felsorolás: (melyben te is)
a római irányzatú kereszténység felé való Szent Istváni illetve neki tulajdonítható elköteleződésnek jogos relativizálását világitja meg tényekkel!

Azon kívül de mellette és azt megelőzően vannak továbbá a honfoglaláskori régészeti leletek , keresztek sokasága, keresztek tarsolylemezeken amelyek ráadásul nem is kettőskeresztek.

Léteznek továbbá írásos beszámolók amelyek a magyarságban a XII. sz.-ban is
úgymond lappangó úgynevezett pogányság valódi mivoltára is engednek következtetni, melynek nem-kanonikus elemzői annak rítusaiban a bizáncitól és rómaitól - a két birodalmi és intézményesített-intézményesült ágtól egyaránt távolabbálló keresztény
elhalt (ill.akkoriban haló) ágat fedeznek fel.
Ennek szokták kronológiailag messzelévő adalékaként felhozni az Újszövetségi András és Fülöp
Apostolokat a Krisztus halála utáni I. évszázadban, akik az úgynevezett szkíta-térítő apostolok: Azt jól ismerjük hogy András nem a barbár (figyeltem a nemec analógiádra:-) sztyeppelakók földjén lelte (András-kereszten) a halálát, hanem Peloponészosz félszigetén a
görög-civilizáció centrumterületén, és ez nem annyira mindegy.

Olyasmi gondolat ez, hogy eszerint nem két (Róm.-Biz.), hanem három forrás vidéke van a magyarság kereszténységének.

( Aztán például Ime mégegy szempont amelyből a "Sacra Corona" címü film "bűnrossz". :)
A Szentkorona datálására alkalmazásbavett "Dukász Mihály" (és még két hátsó) ikonkép rákerülése szerkezetileg (is) eléggé megalapozottan igazolhatóan sokkal késöbbi évszázadban történt. Ez mondhatni "triviális" szerkezetvizsgálati eredmény, akár mégha egy csupasz "Graeca corona" is lenne egy koronavizsgálat tárgya!!
Továbbá azok, akik azt állítják, hogy a Szentkorona egységes ötvösművészeti alkotás,
azok azt is értik ez alatt, hogy nem külön objektumok összemunkálására utal
a Graeca és Latina néven kanonikusan mindig külön említett rész.)

Bizonyára szak-diplomásként ilyen kutatások és esetleges tudományos cáfolatuk is ismertek előtted,
Tessék kedves, pár napja diplomáztál, és ilyenekkel zaklatlak :-D

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.06.24. 12:30:43

@Vinitor: "rovásírás:
igen a válasz, minden kérdésre
a magyar rovásírás jelei vannak ott, lefordítva magyar nyelvű, értelmes szöveggel a lelőhelyről vett mintákat több európai kutatóintézet is 31-34ezer éves korú közé becsülte mint mondtam, guglizz, jutubozz rá nyugodtan, boszniai piramis kulcsszóval"

Ezen jót kacagtam! :) 9* csavarodó DNS, amit több japán egyetem is megerősített. :) És a kelta rúnákat is a magyarok találták ki.

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.24. 12:53:22

@Mj: ismét csak nem figyelsz arra, amit írok :) bár érthető, ha kétszer kellett megírni a kommentet, én küldés előtt mindig nyomok egy ctrl+c-t, biztos, ami biztos alapon :)

ismét nem a felvetéseid sorrendjében válaszolok

nyelvi emlékek:
tény, nem 21. századi magyar szöveg van ott, de az írásjelek megegyeznek, és ha nehezen is, de értelmezhető a szöveg
példaként az ilyen nyelvi dolgokra az ómagyar mária siralom szöveget szokták hozni, én is ezt teszem, a mai napig értjük a szövegét, pedig elég avíttas, hogy úgy mondjam
anakronizmus vagy sem, ez tény
a kormeghatározás módszereivel nyilván tisztában vagy, szénizotópos, geológiai, stb.
ez nem nagyon hazudik, a vizsgálatok pedig el lettek végezve, ahogy ebben a két videóban is említik:
www.youtube.com/watch?v=ytHJGLFH4Cs
www.youtube.com/watch?v=5gjqNqxfQQM

mivel ez real time kutatás, nyilván nem tudok olvasnivalót belőle, mert egyrészt nem tudom, létezik-e publikációjuk, másrészt ha igen, akkor sem én vagyok a történész, nem tudom, hol keressem, ezt te tudod jobban
ha van írásos anyag, és meg akarod találni, akkor menni fog
ha meg sem nézed a videót, ami nem egy kézikamerás gányolás, hanem egy tv-riport, talán dunatv, akkor felesleges tovább beszélnünk a dologról
mindemellett a digitális archivumokat mellőzni a mai világban felelőtlenségnek tűnik számomra, de te tudod

tehát olvasnivalót nem, csak néznivalót tudok mutatni
ha ez nem hiteles, akkor sajnálom

előfordulhat, hogy kamu az egész, mert lehet, tényleg megeshet

viszont túlságosan sok a bizonyíték, amit mutatnak, ennyi
én most nem tehetem meg, hogy mindent hátrahagyva odautazok, és megnézem a saját szememmel, tehát eddig csak ezekre a forrásokra tudok hagyatkozni, de nekem okésnak tűnnek

elhallgatás, stb.:
nekem személyes tapasztalatom nincs, hiszen ahogy írtam, nem vagyok történész
viszont az embereket ismerem, valamint mindenki ismer egy sor történetet, ahol szimpla emberi gyarlóság miatt megalapozott, mai szemmel evidens dolgok lettek elhallgatva, letiltva, nevetségessé téve, pár név: galilei, semmelweis
ez akkor is így ment, és most is így megy, mert az emberek nem nagyon változnak, minél magasabbra jut valaki, annál kevésbé

a vízautós példádra reagálva, ott pont, hogy gőzerővel igyekeznek cáfolatokat gyártani, ahogy a gömbvillámoknál, az energiamegmaradásnál, a teleportációnál, a dns-spirál szerkezeténél is, mégpedig komoly, elismert emberek
az a szép, hogy beletört a bicskájuk, mert ezek a dolgok léteznek és működnek, és nincs más választásuk, mint szép lassan elismerni

tehát az, hogy mi komolytalan, az főleg az egyéni véleményen múlik, tehát az emberi tényező dönt arról, hogy mennyi időbe kerül tiszta vizet önteni a pohárba

összeesküvéselmélet:
érdekes, amit írtál, ezzel még nem találkoztam
de azt hiszem, hiányosan fogalmaztam, igyekszem kiegészíteni
a "jól ismert gazdasági érdekek" dolgon nem azt értettem, amit írtál (komolyan, hogy keverednek ide a zsidók? ne már :) ), mégpedig azért, mert a jól ismerten pontosan azt értem, amit mindenki jól ismerhet
ezeket a dolgokat úgy nevezik, hogy alkalmazott matematika, közgazdaságtan, marketing, kereskedelem, pénzügy

mind-mind a fogyasztói társadalmat igyekszik erősíteni, hiszen a pénzvilág így működik, ez a kapitalizmus
a fogyasztói társadalom, mint gazdasági modell pedig gyengül, ha az elvárásokkal szembe menő társadalommal találkozik
alapvetően nem az ősmagyar elmélet az, ami befolyásolja a teszkó heti eladott zsömlemennyiségét, így konkrétan nincs is baj vele
azonban egy erősen protekcionista, felvilágosult, gazdaságilag, pénzügyileg és szociálisan művelt társadalom, amely hosszú időre tudja visszavezetni a történelmét, és erre nemzeti eszmerendszert építeni, nem kívánatos módon reagálhat a globalizáció és a világkereskedelem jelenlegi módszereire, azaz magyarul kevesebb pénzhez juttatja a nagytőkés réteget

tehát nem az a baj, hogy ismerjük-e az őstörténelmünket, hanem az, hogy a megismerése mit jelentene a hétköznapi életben
ok-okozat, matematika, ennyi az egész
ez nem összeesküvéselmélet, lapozz fel pár gazdasági tankönyvet, ott van minden

semmi láthatatlan nincs itt, legfeljebb, ha valaki nem akarja meglátni

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.24. 12:56:58

@TrueY: örülök, hogy sikerült örömet szereznem :)

a nagy kacagással előkelő klubba léptél be, akadémikusok és tudósok sora kacagott kolombuszon, edison ötletein, tesla találmányain, schauberger turbináján, a baktériumok felfedezésén, stb.
igaz, az utóbbiakkal ellentétben a kacagóknak nagyjából a kutya nem ismeri a nevét, de oda se neki, a lényeg a jókedv ;)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.06.24. 14:57:08

@Vinitor: Igazad van! Sőt azt is kiszámolták, hogy levegőnél nehezebb tárggyal nem lehet repülni. :)

Hát a 34 ezer éves magyar nyelvemlékek "felfedezőit" meg most nem ismeri a kutya sem. Besorolódnak a perpetuum mobile, pi víz kutatók népes táborába... ;)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.25. 03:19:40

@Vinitor:

"ismét csak nem figyelsz arra, amit írok :)"

Nagyon figyelek, ezért kérdezek tőled annyit. Ha nem figyelnék, nem is írnék neked, csak legyintenék, hogy áhh, ez is olyan, mint a többi.:)

"bár érthető, ha kétszer kellett megírni a kommentet, én küldés előtt mindig nyomok egy ctrl+c-t, biztos, ami biztos alapon :)"

Én még ctrl a-t is nyomok előtte. Tegnap is így tettem volna, ha nincs rövidzárlat - ami miatt meghalt az amúgy sem túl jó állapotú gép -, de szerencsére a kommentem elején tartottam, így nem ért akkora veszteség.:)

"ismét nem a felvetéseid sorrendjében válaszolok"

Pedig a rendszerezettség a vita előnyére válna.

"nyelvi emlékek:
tény, nem 21. századi magyar szöveg van ott, de az írásjelek megegyeznek, és ha nehezen is, de értelmezhető a szöveg"

Ezek szerint egy picit sem konyítasz a nyelvészethez, nyelvtörténethez. Ellenkező esetben tudnád, hogy adott nyelv folyamatosan változik, így biztos lehetsz benne, hogy akár 500 év leforgása alatt is más hangalakokat találhatsz ugyanazoknak a szavaknak az esetében: például 1300 körül gyesznounak ejtették azt, amit ma általánosan disznónak, vagy ürdüngnek azt, amit ma ördögnek. Tehát, ha te szerencsésebbnek találnád azt, ha az adott helyen talált karcolatok 21. századi magyar nyelven jelentenének valamit, az csak azt árulja el, hogy veled bármit el lehet hitetni töriből, ha te azt akarod/találod szimpatikusnak. Ez pedig nagyon szomorú. Ha tanítani fogok, pont az lesz az egyik fő célom, hogy segítsek beépíteni azokat a technikákat a srácokba, amik segítségével nehezen lesznek átverhetők, például youtube videók, korabeli források, vagy kortárs politikai hordószónokok által.
Tehát, az első probléma: beszélhetünk-e magyar nyelvről 31-34 ezer évvel ezelőtt, amikor azt sem tudjuk bizonyítani, hogy akkor Bosznia területén egyáltalán élt-e már a modern ember.
A második probléma: 1055 előttről semmilyen magyar nyelvemlék nincs, ergo fogalmunk sincs az azelőtti magyar nyelv állapotáról.
A harmadik probléma: Az előbbiből következik, hogy a magyar nyelv létét nem is tudjuk igazolni olyan korai stádiumban, amikor arra semmilyen bizonyítékot nem tudunk találni. Hiába karcolgattak csontokra meg kövekre a pattintott kőeszközöket használó homo sapiens sapiensek, ezeket az írásokat éppen azért nem tudjuk megfejteni - amennyiben egyáltalán írások, és nem sematikus ábrák vagy "mesterjegyek" -, mert nincs az a kódrendszer, ami feloldaná. Még a hieroglif jegyeket - és nem hieroglifákat, mert valójában nem képírás - is csak úgy tudták megfejteni, hogy adott szöveg mellett ott volt a görög fordítás is. Szerte a világon karcolgatnak nyílhegy alakú vonalakat a kövekre - valószínűleg azért, mert a nyílhegyet szerte a világon ismerték, és ezt az egyszerűen kivitelezhető ábrát könnyű volt jelentéssel felruházni -, mégsem állíthatjuk ez alapján, hogy a kelta rúnák és a székely-magyar rovásírás között bármiféle kapcsolat lenne. Sőt, ennyi erővel a Gyűrűk Ura törpjei is magyarul beszéltek, mert az ő ábécéjükben is megtalálható a nyílhegy.
A negyedik probléma ezek után az, hogy mégis milyen szöveget lehet ebből kiolvasni? Szerintem olyat, amilyet csak akarunk, a koncepciónknak megfelelően, holott lehet, hogy ezek csak a készítők "aláírásai". De ha annyira világosan át lehet kódolni a magyar nyelvre - melyik állapotára is, apropó? -, akkor kérlek, írd le nekem, hogy mire és mi alapján. Illetve igazold, hogy amennyiben valóban székely-magyar rovásírásról és értelmes magyar szóról van szó, az mindenképpen 31-34 ezer éves kell, hogy legyen.

"példaként az ilyen nyelvi dolgokra az ómagyar mária siralom szöveget szokták hozni, én is ezt teszem, a mai napig értjük a szövegét, pedig elég avíttas, hogy úgy mondjam"

Nehezen, de megértjük. Pedig alig 700 éves. (Bár szerintem fogalmad sincs, hogy mit jelenthet a jonh, ha nem mondják el neked, és a Halotti beszéd isa szava is rejtély lenne előtted, ha nem lennének a nyelvészek. Utóbbiak is foghatnak mellé az 1055-ös hodu szóval, amely valószínűleg nem hadi, hanem széles jelentéssel rendelkezik a helynevek és a hodály szó jelentésének analógiája miatt.) Szóval 700 év távlata kontra 31-34 EZER év. Ha neked azonos nagyságrend, akkor szerintem nincs miről beszélni.

"anakronizmus vagy sem, ez tény"

Mi tény? Mert az anakronizmus ténye napnál világosabb. Márpedig egy helyes elmélet nem lehet anakronisztikus.

"a kormeghatározás módszereivel nyilván tisztában vagy, szénizotópos, geológiai, stb."

Én csak arról tudok, hogy egy víz által besodort fadarabról derült ki, hogy 31-34 ezer éves. Arról senki sem beszél, hogy a karcolások mennyi évesek.

"ez nem nagyon hazudik, a vizsgálatok pedig el lettek végezve, ahogy ebben a két videóban is említik:
www.youtube.com/watch?v=ytHJGLFH4Cs
http://www.youtube.com/watch?v=5gjqNqxfQQM"

Már szóltam, hogy ne linkelj nekem videót, nem azokkal akarok vitatkozni. Mondom, én is megadhatok könyvcímeket, aztán hajrá, szedd szét őket nekem pontról pontra. Szóval a TE érveidre vagyok kíváncsi.

"mivel ez real time kutatás, nyilván nem tudok olvasnivalót belőle, mert egyrészt nem tudom, létezik-e publikációjuk, másrészt ha igen, akkor sem én vagyok a történész, nem tudom, hol keressem, ezt te tudod jobban"

A helyzet az, hogy történészi körökben sem szokás ilyenekkel foglalkozni, de úgy látszik, ismételnem kell magam, mert elfelejtetted, hogy mit írtam a tegnapi nap során: történészek éppen azért nem foglalkoznak az "alternatív" irodalommal, mert teljesen képtelen, ráadásul koncepciózus blődségekről szól az egész. Egyszerűen kidobott idő.

"ha van írásos anyag, és meg akarod találni, akkor menni fog"

Nézd, te akarsz meggyőzni arról, hogy 31-34 ezer éve magyarul beszéltek/írtak a mai Bosznia területén, tehát jó vicc lenne, ha nekem kellene utánamennem annak, amit neked kell az utolsó betűig ismerned.:D Ha csak videót tudsz linkelni, és annyira sem futja, hogy a saját szavaiddal kifejtsd, mik is azok a sarkalatos érvek, amik mentén meg kellene hajolnom, azt hiszem, a továbbiakban nincs miről vitatkoznunk.

"ha meg sem nézed a videót, ami nem egy kézikamerás gányolás, hanem egy tv-riport, talán dunatv,"

Tőlem akár hollywoodi szuperprodukció is lehet. A honfoglalásról is készült magyar film, mégis körberöhögnének, ha a forrásokra, leletekre és szakirodalomra építkező mondanivalóm helyett mindenkinek azt ajánlanám, hogy inkább nézzék meg a filmet, én meg csöndben maradok.

"akkor felesleges tovább beszélnünk a dologról
mindemellett a digitális archivumokat mellőzni a mai világban felelőtlenségnek tűnik számomra, de te tudod"

Nem mellőzöm, digitális oklevéltárból is dolgoztam már, powerpointos prezentációkat készítettem az óráimhoz, ajánlottam jó, történelmi témájú honlapokat a tanítványaimnak, sőt, még egész hiteles, csatákat modellező játékok is vannak, úgyhogy egyáltalán nem ez az oka annak, hogy nem fogadom el érvelésnek a két darab linket. Sokkal inkább az, hogy nem fair, amit csinálsz. A hab a tortán egyébként, hogy megnéztem a két részes filmet, és nem lettem tőle okosabb.:)

"tehát olvasnivalót nem, csak néznivalót tudok mutatni
ha ez nem hiteles, akkor sajnálom"

Sajnálhatod is, hogy egy alig 20 perces, ráadásul vontatott, kifejezetten lassan beszélő embereket felvonultató produkciót sem tudsz a saját szavaiddal, meggyőzően összefoglalni. Ezek alapján úgy tűnik, mozi után is fölösleges megkérdezni, hogy milyen volt a film, mert nem tudnád elmesélni a tartalmát, főleg, hogy azok általában nem rövidebbek, mint 1,5 óra, és valószínűleg a szereplők szájában sem alszik meg a tej annyira, mint előbbiek esetében.

"előfordulhat, hogy kamu az egész, mert lehet, tényleg megeshet"

Szinte már örülök, hogy legalább az elvi lehetőségét meghagyod annak, hogy felültettek.:)

"viszont túlságosan sok a bizonyíték, amit mutatnak, ennyi"

Ha olyannyira túlságosan sok, akkor nyugodtan említhetsz legalább ötöt. Egyébként nemrég bukott le egy - mit ad Isten, őskoros - japán régész, aki "szenzációs leleteket" dugott el a saját ásatásain:

tizeve.postr.hu/az-ember-legregibb-kunyhoja-csalt-a-felfedezo

"én most nem tehetem meg, hogy mindent hátrahagyva odautazok, és megnézem a saját szememmel, tehát eddig csak ezekre a forrásokra tudok hagyatkozni, de nekem okésnak tűnnek"

Az, hogy mit látsz a saját szemeddel, tulajdonképpen lényegtelen, hacsak nem vagy művészettörténész. Én például bejártam tavaly az egész Székelyföldet ahhoz, hogy kifogástalan minőségű fényképeket készíthessek az ottani Szent László-ciklusokról, és közelről is tanulmányozhassam az ecsetvonásokat. Itt nincs szükség erre a módszerre, a föntebb vázolt problémák úgy is léteznek, hogy tökéletesem látod a kövön a nyílhegyet.

"elhallgatás, stb.:
nekem személyes tapasztalatom nincs, hiszen ahogy írtam, nem vagyok történész"

Akkor milyen tapasztalatokról beszélsz? Nekem viszont rengeteg személyes tapasztalatom van történészekkel kapcsolatban, és most róluk, nem úgy általában a Zemberekről beszélünk. Tehát ismét egy alátámaszthatatlan, általánosításból kiinduló, ráadásul a szakmára nézve dehonesztáló állítást fogalmaztál meg ex cathedra. Ilyen alapon én is állíthatom, hogy ismerem az embereket, sok negatív tapasztalatot gyűjtöttem össze velük kapcsolatban, tehát soha ne zuhanyozz zárt térben, mert elgázosítanak. Hiszen a nácik is ezt tették. (Még az is lehet, hogy nem egészen, ami külön pikantériát kölcsönöz az állításomnak.)

"viszont az embereket ismerem, valamint mindenki ismer egy sor történetet, ahol szimpla emberi gyarlóság miatt megalapozott, mai szemmel evidens dolgok lettek elhallgatva, letiltva, nevetségessé téve, pár név: galilei, semmelweis"

Galileinek a közhelyes tévedéssel szemben nem kellett visszavonnia tételeit, Giordano Brunót pedig azért égették meg, mert eretnek hittételeket hirdetett például Krisztusról. Egyébként is teljesen más korban élünk: akkor az egyház meghatározta, hogy mi veszélyes a társadalomra és mi nem - érdekes módon a pusztán tudományos kutatásokat akár szorgalmazta is az egyház -, és ennek érdekében cselekedhetett is, ma viszont éppen a keresztényeket fikázni trendi dolog.
Az, hogy az orvosok nem vettek tudomást Semmelweis Ignác eredményeiről, és a halála után csak 12 évvel foglalkoztak a témával, nem jelenti azt, hogy a minden tudományos alapot nélkülöző elméletek alkotói Semmelweis nagyságrendűek lennének. Egyébként László Gyula kettős honfoglalás-elméletét sem tudták még elfogadni, ami korántsem jelenti azt, hogy László Gyula eredményeiről ne vennének tudomást, vagy letiltották volna valaha szakmai okokból.

"ez akkor is így ment, és most is így megy, mert az emberek nem nagyon változnak, minél magasabbra jut valaki, annál kevésbé"

Már csak az a kérdés, hogy mi megy így. Mert régen is úgy ment, hogy a szakma röhögött a habókos hülyéken, akik szenzációs kutatóknak képzelték magukat.

"a vízautós példádra reagálva, ott pont, hogy gőzerővel igyekeznek cáfolatokat gyártani,"

Nem kell ehhez semmilyen gőzerő. Elég egy kis gimnáziumi fizika. Persze aki feltétlen odaadással hisz egy youtube videónak, az ugyanilyen töretlen lelkesedéssel oszthatja az "üldözött gróf" Spanyol Zoltán véleményét is.

"ahogy a gömbvillámoknál, az energiamegmaradásnál, a teleportációnál, a dns-spirál szerkezeténél is,"

Csak nem azt akarod mondani, hogy a DNS-spirál kilencszer csavarodik a tisztafajú magyaroknál?:) Mert ezt már ismerem.:)

"mégpedig komoly, elismert emberek
az a szép, hogy beletört a bicskájuk, mert ezek a dolgok léteznek és működnek, és nincs más választásuk, mint szép lassan elismerni"

Valóban, előbb-utóbb talán minden, fizikailag létező dolgot le lehet majd írni tudományosan. Csakhogy ezek a reáltudományok körébe tartoznak, a történettudomány, a nyelvészet vagy a régészet viszont nem ilyen. Itt ugyanúgy elméleteket kell majd gyártani, és bizony lesznek olyan elméletek, amelyek megmosolyogtatják majd a szakmát. Ilyenek a szittyaősmagyar dolgok is.

"tehát az, hogy mi komolytalan, az főleg az egyéni véleményen múlik, tehát az emberi tényező dönt arról, hogy mennyi időbe kerül tiszta vizet önteni a pohárba"

Az, hogy mi komolytalan, egyedül azon múlik, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá az elméletet. Jelen esetben egyet sem tudtál mondani, ami egyáltalán köszönőviszonyban lenne a realitással.

"összeesküvéselmélet:
érdekes, amit írtál, ezzel még nem találkoztam
de azt hiszem, hiányosan fogalmaztam, igyekszem kiegészíteni
a "jól ismert gazdasági érdekek" dolgon nem azt értettem, amit írtál (komolyan, hogy keverednek ide a zsidók? ne már :) ), mégpedig azért, mert a jól ismerten pontosan azt értem, amit mindenki jól ismerhet
ezeket a dolgokat úgy nevezik, hogy alkalmazott matematika, közgazdaságtan, marketing, kereskedelem, pénzügy"

Na és kik ezeknek a területeknek az irányítói?;-) Amúgy ne mondd már, hogy nem ismerted, aki ismeri a vízautót, az óhatatlanul belefut ebbe a témába is.

"mind-mind a fogyasztói társadalmat igyekszik erősíteni, hiszen a pénzvilág így működik, ez a kapitalizmus
a fogyasztói társadalom, mint gazdasági modell pedig gyengül, ha az elvárásokkal szembe menő társadalommal találkozik"

Nem értem, hogy melyik az a társadalom, amelyik szembemegy ezzel, és nem Észak-Korea vagy Vietnám.

"alapvetően nem az ősmagyar elmélet az, ami befolyásolja a teszkó heti eladott zsömlemennyiségét, így konkrétan nincs is baj vele
azonban egy erősen protekcionista, felvilágosult, gazdaságilag, pénzügyileg és szociálisan művelt társadalom, amely hosszú időre tudja visszavezetni a történelmét, és erre nemzeti eszmerendszert építeni, nem kívánatos módon reagálhat a globalizáció és a világkereskedelem jelenlegi módszereire, azaz magyarul kevesebb pénzhez juttatja a nagytőkés réteget"

Hidd el, még a szittyaturániősmagyarok is bemennek a Teszkóba zsömléért.:) Merthogy az ember nem változik: óccsóé van, csóró vagyok, tehát megveszem a gagyit. Mellesleg ennyi erővel mi sokkal kevésbé kellene, hogy Tuskóba járjunk, mint mondjuk a szlovénok, a szváziföldiek, vagy éppen az amerikaiak. Hiszen nekünk így is legalább 1100 éves kárpát-medencei történelmünk van. Bezzeg a szlovénok, én már akkor nyaraltam ott, amikor még nem is tudták, hogy államuk lesz.:)

"tehát nem az a baj, hogy ismerjük-e az őstörténelmünket, hanem az, hogy a megismerése mit jelentene a hétköznapi életben
ok-okozat, matematika, ennyi az egész
ez nem összeesküvéselmélet, lapozz fel pár gazdasági tankönyvet, ott van minden"

Azt mondtad, hogy ismered az embert. Az egyszerű Józsi bácsit tökéletesen hidegen hagyja, hogy hány ezer éves a történelmünk, és tökéletesen mindegy, hogy büszke-e rá, nem ez alapján fogja kialakítani a vásárlási, életmódbeli szokásait. Több, mint ezer emberrel beszélgettem politikai/történelmi/az életére vonatkozó témákról ahhoz, hogy lássam, a legtöbb ember szimplán nyugodtan akar élni, családot akar alapítani, normális munkaterheket akar, és összkomfortos, lehetőleg saját lakásban akar sörözni a tévé előtt.

"semmi láthatatlan nincs itt, legfeljebb, ha valaki nem akarja meglátni"

Én a valóságot szeretném látni ahelyett, hogy a képzeletemet vetítem ki.

U.I.: A szkeptikus blog még 2009-ben foglalkozott a témával, aminek fényében gyakorlatilag nincs is több kérdésem:

szkeptikus.blog.hu/2009/08/12/a_boszniai_piramisok

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.25. 03:21:11

@Vinitor:

Miért, ki nevetett Kolombuszon? Az is egy régi urban legend, hogy a középkorban azt hitték, hogy lapos a föld.:P

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.25. 03:22:26

@TrueY:

Nocsak, egy rugóra jár az agyunk.:)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.25. 04:03:23

@ÁrPi:

"Azon kívül de mellette és azt megelőzően vannak továbbá a honfoglaláskori régészeti leletek , keresztek sokasága, keresztek tarsolylemezeken amelyek ráadásul nem is kettőskeresztek."

Bizony, említhetném a leghíresebbet, a tiszabezdédi tarsolylemezt, amit még Etelközből hoztak a honfoglalók. A honfoglalás előtti magyarság hitvilágával (és egyben ősköltészetével) részletesebben, de néhol inkább fantáziadúsan, mint megalapozhatóan foglalkozik az Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról című tanulmánykötetben V. Kovács Sándor.

"Léteznek továbbá írásos beszámolók amelyek a magyarságban a XII. sz.-ban is
úgymond lappangó úgynevezett pogányság valódi mivoltára is engednek következtetni, melynek nem-kanonikus elemzői annak rítusaiban a bizáncitól és rómaitól - a két birodalmi és intézményesített-intézményesült ágtól egyaránt távolabbálló keresztény
elhalt (ill.akkoriban haló) ágat fedeznek fel."

Nyilvánvaló, hogy a honfoglaló magyarság körében ismert kereszténység, illetve az abba beolvasztott nem keresztény elemek másfajta vallási képet mutattak egy nyugati vagy éppen egy bizánciakat is ismerő arab utazó számára, de nem tudjuk, hogy ez külön ág létét is jelentette volna, vagy csak szimplán helyi sajátosság, mint a perui kecsuáknál az utolsó vacsorán kenyér helyett hörcsöghúst és krumplit falatozó apostolok. (Ami ugye a dogmatikába sem illik.)

"Ennek szokták kronológiailag messzelévő adalékaként felhozni az Újszövetségi András és Fülöp
Apostolokat a Krisztus halála utáni I. évszázadban, akik az úgynevezett szkíta-térítő apostolok: Azt jól ismerjük hogy András nem a barbár (figyeltem a nemec analógiádra:-) sztyeppelakók földjén lelte (András-kereszten) a halálát, hanem Peloponészosz félszigetén a
görög-civilizáció centrumterületén, és ez nem annyira mindegy."

Kínában annak idején sikerrel térítettek a nesztoriánusok is, úgyhogy egész korai hatásai lehetnek a kereszténységnek ott, ahol nem is várnánk, illetve egész meglepő elutasítottságra is szert tehet ott, ahol meg kézenfekvőnek hinnénk az elfogadását. András és Fülöp apostolokról viszont sok apokrif irat kering, ráadásul az elfogadott legendák sem biztos, hogy mind hitelesek. Sőt. A szkíta vonal ettől függetlenül akár igaz is lehet, csakhogy a szkíták sokkal kevésbé kézenfekvő módon kapcsolhatók kulturálisan a magyarsághoz, mint mondjuk a kazárok vagy a besenyők.

"Olyasmi gondolat ez, hogy eszerint nem két (Róm.-Biz.), hanem három forrás vidéke van a magyarság kereszténységének."

Ez azért elég kockázatos gondolat, Bizánc ugyanis a magyarság korábbi szállásterületein is éreztethette hatását. De mondom, nehéz megállapítani, hogy mi a helyi sajátosság és mi az, ami már ennél is több, hiszen alig van forrás.

"( Aztán például Ime mégegy szempont amelyből a "Sacra Corona" címü film "bűnrossz". :)"

Eddig nem tudtam rávenni magam, hogy megnézzem.:)

"A Szentkorona datálására alkalmazásbavett "Dukász Mihály" (és még két hátsó)"

Geobitzász, a "turkok királya" és Konsztantinosz a két másik.

"ikonkép rákerülése szerkezetileg (is) eléggé megalapozottan igazolhatóan sokkal késöbbi évszázadban történt. Ez mondhatni "triviális" szerkezetvizsgálati eredmény, akár mégha egy csupasz "Graeca corona" is lenne egy koronavizsgálat tárgya!!"

Annak idején még meg is vettem Csomor Lajos könyvét, és igencsak támadhatóak a következtetései. Egyébként lehet korjelölő a három világi méltóságot ábrázoló zománckép, amennyiben Dukász Mihály egy korábbi készítésű koronát, Géza igényeinek megfelelően alakítva küldött Magyarországra. Merthogy Bizáncban ugyanúgy tároltak koronákat a kincstárban, mint később nálunk, így lophatott el a kincstárból többek között koronát is V. István nővére, Anna, amikor Csehországba menekült apjuk halála után. Ezért őrzik valószínűleg Prágában Szent István használati kardját is.

"Továbbá azok, akik azt állítják, hogy a Szentkorona egységes ötvösművészeti alkotás,
azok azt is értik ez alatt, hogy nem külön objektumok összemunkálására utal
a Graeca és Latina néven kanonikusan mindig külön említett rész.)"

A Szent Korona nem lehet egységes művészeti alkotás, ugyanis teljesen más művészettörténeti párhuzamokhoz vezetnek a pántok és az abroncs.

"Bizonyára szak-diplomásként ilyen kutatások és esetleges tudományos cáfolatuk is ismertek előtted,
Tessék kedves, pár napja diplomáztál, és ilyenekkel zaklatlak :-D"

Bárcsak mindig ilyenekkel zaklatnának.:) A Szent Korona az egyik legrégebbi és legnagyobb irodalommal rendelkező magyar történelmi talány, és valószínűleg egyik elméletet sem lehet majd 100%-ig igazolni.

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.25. 11:00:42

@Mj:
"Nagyon figyelek, ezért kérdezek tőled annyit. Ha nem figyelnék, nem is írnék neked, csak legyintenék, hogy áhh, ez is olyan, mint a többi.:)"

akkor köszönöm a megtisztelő figyelmet :)

"Pedig a rendszerezettség a vita előnyére válna"

ez tény :) nem a hanyagságom miatt vagyok rendezetlen, hanem a legtöbbször olyan lehetetlen időpontokban jutok géphez, hogy örülök, ha helyesen és elütésmentesen tudok írni, nemhogy még a sorrendet is fejben tartsam :)

"Ezek szerint egy picit sem konyítasz a nyelvészethez, nyelvtörténethez. Ellenkező esetben tudnád, hogy adott nyelv folyamatosan változik, így biztos lehetsz benne, hogy akár 500 év leforgása alatt is más hangalakokat találhatsz ugyanazoknak a szavaknak az esetében"

nem, egy picit sem konyítok, nem az a szakterületem :) viszont ehhez nem kell konyítani, józan paraszti ésszel is belátható, és be is látom, ahogy írtam, nem 21. századi írás van ott, azaz sem a szavak, sem a hangalak, sem semmi más nem egyértelmű, viszont a jelek (amiből túl sok van, hogy mindegyik nyílhegy legyen) azok bizony egyeznek

"Én csak arról tudok, hogy egy víz által besodort fadarabról derült ki, hogy 31-34 ezer éves. Arról senki sem beszél, hogy a karcolások mennyi évesek."

egy évezredek, akár évtízezredek óta zárt helyre besodródott fadarabról beszélünk
tehát az építménynek már ott kellett lennie, a készítők nem a falba dugdosott korhadt faágakkal "antikolták" a helyet
a nyelvészethez nem, de a fadarabokhoz valamennyire értek
ha a kormeghatározás szerint 30k éves (és nincs megkövülve), akkor nagy esély van rá, hogy kizárólag a lezárt helység védte meg a teljes lebomlástól
tehát, ahol találták, annak sokáig, nagyon sokáig zárva kellett lennie

"Már szóltam, hogy ne linkelj nekem videót, nem azokkal akarok vitatkozni. Mondom, én is megadhatok könyvcímeket, aztán hajrá, szedd szét őket nekem pontról pontra. Szóval a TE érveidre vagyok kíváncsi."

már szóltam, nincsenek saját érveim, mert én saját magam nem végzek ilyen kutatást ;) és ott sem voltam, ahol végeznek

"történészek éppen azért nem foglalkoznak az "alternatív" irodalommal, mert teljesen képtelen, ráadásul koncepciózus blődségekről szól az egész. Egyszerűen kidobott idő."

elhiszem, találkoztam én is hajmeresztő dolgokkal
viszont ha az agyrém elméletekkel nem foglalkoznak, akkor miért nem veszik figyelembe azt, amire ezek alapulnak? ebben az esetben ezeket a piramisokat itt
más esetekben az egyéb furcsa leleteket
attól, hogy páran gombatripre hajazó világot építenek maguknak, még az alapot adó tárgyak léteznek, és érdemes lenne megvizsgálni azokat, aztán elgondolkodni a hogyan-okon

"Nézd, te akarsz meggyőzni arról, hogy 31-34 ezer éve magyarul beszéltek/írtak a mai Bosznia területén, tehát jó vicc lenne, ha nekem kellene utánamennem annak, amit neked kell az utolsó betűig ismerned"

vááá, egy szóval sem mondtam ezt; még most sem beszélnek mindenhol magyarul az országunk területén
csupán rámutattam, hogy találtak ott valamit, aminek köze van a magyarsághoz, ennyi

"Szinte már örülök, hogy legalább az elvi lehetőségét meghagyod annak, hogy felültettek.:)"

mint mondtam, nem vagyok naív, az elvi lehetőségeket mindig meghagyom
ma már sajna csak az a biztos, amit én magam végeztem el, vagy részt vettem benne

"Már csak az a kérdés, hogy mi megy így. Mert régen is úgy ment, hogy a szakma röhögött a habókos hülyéken, akik szenzációs kutatóknak képzelték magukat."

és a magasra kapaszkodott, de hiú, öntelt és egoista tudósok régen is kisiskolás szinten igyekeztek alátenni a kevésbé szimpatikus pályatársaknak; nem ez az általános, de többször megtörtént

"Nem kell ehhez semmilyen gőzerő. Elég egy kis gimnáziumi fizika. Persze aki feltétlen odaadással hisz egy youtube videónak, az ugyanilyen töretlen lelkesedéssel oszthatja az "üldözött gróf" Spanyol Zoltán véleményét is."

a gimnáziumi fizika kiválóan alkalmas a hidrolízis alapú vízbontás, vízautó cáfolatára, a szavaidból úgy veszem ki, Spanyol Zoltán ilyennel foglalkozik
a vízautóban a mágneses rezonancia alapú vízbontás az, ami komoly áttörést jelenthet, és amiből létezik bejegyzett ausztrál szabadalom, de igazából szerintem ebből sosem lesz semmi, amíg a feltaláló elcserélné egy tál lencsére a technológiát

"Csak nem azt akarod mondani, hogy a DNS-spirál kilencszer csavarodik a tisztafajú magyaroknál?:) Mert ezt már ismerem.:)"

ezt megmondom őszintén, én nem ismertem, de eléggé sántít
nincs olyan, tisztafajú magyar, ez olyan genetikai kategória lenne, aminek maga az ember, mint faj törzsfejlődése mond ellent
emellett a dns-spirál mindössze 3 tengely mentén csavarodik, hiszen jelenlegi, kézzel fogható fizikai valóságunk egy háromtengelyes koordinátarendszerben meghatározható
nem vagyok benne biztos, hogy 9 tengely mentén való csavarodásnál egyáltalán tudnánk-e szaporodni másmilyen emberekkel :)

"Na és kik ezeknek a területeknek az irányítói?;-) Amúgy ne mondd már, hogy nem ismerted, aki ismeri a vízautót, az óhatatlanul belefut ebbe a témába is."

a vízautóról mást ismertem, és igen, hallottam már erről, de megmondom, hogy az ilyen kulturális sztereotípiák hatalmas nagy ostobaságok, mintha mondjuk minden német nagydarab, kékszemű, szőke lenne hatalmas sörhassal, ez nagyjából a vicc kategória
a pénz nemzetiségtől függetlenül hat vagy nem hat
ha valaki egy sz.rházi köcsög, akkor gazdagon is az marad, ha meg normális, akkor sok pénzzel is normális marad

"Nem értem, hogy melyik az a társadalom, amelyik szembemegy ezzel, és nem Észak-Korea vagy Vietnám."

pedig nem kell messzire menni, ausztria, svájc, skandináv államok? erős protekcionizmus jellemzi őket, ami komoly mennyiségű pénz megtartásában nyilvánul meg
de messzebb is mehetünk, ausztrália, új-zéland, már-már betegességig önellátóak akarnak lenni/maradni, és a társadalmuk vevő is erre
szerintem ez részben egy járható út, viszont a globális piacgazdaságnak kieső bevételt okoz
nem azt mondtam, hogy teljesen elutasítja a kapitalizmust, de olyan gazdasági rendszerük van, amely annak káros hatásait eredményesen kezeli
más kérdés, hogy ezzel a globáltőkének elmaradó nyereséget jelentenek

"Hidd el, még a szittyaturániősmagyarok is bemennek a Teszkóba zsömléért.:)"
"Az egyszerű Józsi bácsit tökéletesen hidegen hagyja, hogy hány ezer éves a történelmünk"

ez megint csak nemzetgazdasági és azzal összefüggő társadalmi okokra vezethető vissza
minden emberben van nemzeti büszkeség és protekcionizmus, más kérdés, hogy a körülmények hatására ezt mennyire élik meg a mindennapokban
amíg hó végén számolgatnom kell a forintokat, én is olcsón vásárolok
nem azért, mert olcsójános vagyok, hanem, mert így jön ki a házi költségvetés
büszkeséggel nem lehet jóllakni, és a számlákat sem fizeti ki helyettem a nemzeti öntudat

viszont, aki megengedheti magának (én is ugyanezt tenném), igenis protekcionista fogyasztó, legalábbis az általam ismertek többsége, ennek pedig egyetlen oka van, a pénzügyi műveltség és a nemzeti öntudat

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.25. 15:53:11

@Vinitor:

"akkor köszönöm a megtisztelő figyelmet :)"

Nincs mit.

"ez tény :) nem a hanyagságom miatt vagyok rendezetlen, hanem a legtöbbször olyan lehetetlen időpontokban jutok géphez, hogy örülök, ha helyesen és elütésmentesen tudok írni, nemhogy még a sorrendet is fejben tartsam :)"

Ha megnézed, hogy mikor küldöm el a kommentjeim java részét, fel fog tűnni az éjjeli időpont, szóval hidd el, én is épp eléggé fáradt vagyok ilyenkor. Ettől még igyekszem mindenre alaposan válaszolni.:) (Amúgy pedig sokat segít az idézőjeles átemelés, amit látom, át is vettél tőlem.)

"nem, egy picit sem konyítok, nem az a szakterületem :) viszont ehhez nem kell konyítani,"

De, kell. Éppen azért tudomány. Ha azt mondod, hogy ehhez bárki érthet, azzal éppen a téma komolyságát vonod kétségbe. (Ennyi erővel jogsi és gyakorlás nélkül is nyugodtan lehet autót vezetni, hiszen józan paraszti ésszel is belátható, hogy ha balra tekerem a kormányt, akkor balra fogok menni, ha pedig fékezek, akkor pedig meg fog állni az autó.)

"józan paraszti ésszel is belátható, és be is látom, ahogy írtam, nem 21. századi írás van ott, azaz sem a szavak, sem a hangalak, sem semmi más nem egyértelmű,"

Akkor egyáltalán mi az, ami egyértelműen alátámasztja, ez magyar nyelv, ráadásul mindenképpen 31-34 ezer évvel ezelőttről?

"viszont a jelek (amiből túl sok van, hogy mindegyik nyílhegy legyen) azok bizony egyeznek"

Miért, mennyi egyező jelet találtak? És mi van, ha például nemcsak a székely-magyar rovásírás bizonyos jeleivel, hanem még öt másik, ugyanúgy sematikus jeleket ábrázoló rovásírásrendszerrel is egyeznek?

"egy évezredek, akár évtízezredek óta zárt helyre besodródott fadarabról beszélünk"

Ezt honnan tudjuk? Azért, mert a "szakértő régész" azt mondta az összevágott videóban? Eleve gáz, hogy az alagút helyszínéről nem mondott igazat, az nem is a "piramisban" van, hanem több km-re tőle, ráadásul nemhogy tízezer évekig nem volt zárva, hanem ugyanolyan tárna kellett, hogy legyen, mint mondjuk Verespatakon, az Erdélyi-érchegység közepén.

"tehát az építménynek már ott kellett lennie,"

Milyen építménynek? Az alagútnak, ami nem is a "piramisban" van? Vagy a római, esetleg illír erődnek?

"a készítők nem a falba dugdosott korhadt faágakkal "antikolták" a helyet"

Nem kell a falba dugdosni fadarabokat ahhoz, hogy azok a talaj mélyén legyenek, majd ásással - például alagútfúrásal - felszínre kerüljenek. Ellentétben veled, én dolgoztam ásatáson, és rengeteg elszenesedett vagy éppen konzerválódott fadarabot találtam a földben. Azok a fadarabok akár többezer évesek is lehettek, ellentétben az általunk termelt pár hónapos gödrökkel.:)

"a nyelvészethez nem, de a fadarabokhoz valamennyire értek"

Ezek alapján nem hiszem.

"ha a kormeghatározás szerint 30k éves (és nincs megkövülve), akkor nagy esély van rá, hogy kizárólag a lezárt helység védte meg a teljes lebomlástól"

Egyáltalán nem biztos, ez csakis a fát körbefoglaló föld összetételén múlik. Meg azon, hogy az ásató úriember nem követett-e el csalást, ami egyébként nem idegen tőle.

"tehát, ahol találták, annak sokáig, nagyon sokáig zárva kellett lennie"

Bizonytalan feltevésből levont még bizonytalanabb következtetés.

"már szóltam, nincsenek saját érveim, mert én saját magam nem végzek ilyen kutatást ;) és ott sem voltam, ahol végeznek"

Én sem voltam ott a Zsigmond-kori Budán, mégis el tudom mondani, hogy hogy nézett ki a Vár, ahelyett, hogy felsorolok három könyvcímet.

"elhiszem, találkoztam én is hajmeresztő dolgokkal
viszont ha az agyrém elméletekkel nem foglalkoznak, akkor miért nem veszik figyelembe azt, amire ezek alapulnak?"

Mert hülyeségekre alapulnak. Például arra, hogy ez egy pulzáló piramis, amihez cementet használtak.

"ebben az esetben ezeket a piramisokat itt
más esetekben az egyéb furcsa leleteket
attól, hogy páran gombatripre hajazó világot építenek maguknak, még az alapot adó tárgyak léteznek, és érdemes lenne megvizsgálni azokat, aztán elgondolkodni a hogyan-okon"

Igen, például simán lehet, hogy a rovásjelek középkoriak. A cement meg nagyon is létező természetes kőzet, ahogy a piramis is ugyanolyan természetes alakzat, mint a Badacsony.

"vááá, egy szóval sem mondtam ezt; még most sem beszélnek mindenhol magyarul az országunk területén
csupán rámutattam, hogy találtak ott valamit, aminek köze van a magyarsághoz, ennyi"

Ja jó, ez akár még igaz is lehet. Már csak bizonyítani kéne.

"mint mondtam, nem vagyok naív,"

Ki mondaná azt, hogy igen, én naiv vagyok?:)

"az elvi lehetőségeket mindig meghagyom
ma már sajna csak az a biztos, amit én magam végeztem el, vagy részt vettem benne"

Nekem nem úgy tűnt, hogy olyannyira kételkednél ezekben a hajmeresztő megállapításokban, sőt, még magyarázni is akartad egy klasszikus összeesküvés-elmélettel meg Galileivel. Aztán most, amikor nem tudod megvédeni, elkezdesz kihátrálni, hogy tulajdonképpen nem is hittél benne, csak olyan érdekes.

"és a magasra kapaszkodott, de hiú, öntelt és egoista tudósok régen is kisiskolás szinten igyekeztek alátenni a kevésbé szimpatikus pályatársaknak; nem ez az általános, de többször megtörtént"

Fölösleges átmenni személyeskedésbe. Az illető "régész" befutott "kollégák" nevét, azok tudta és beleegyezése nélkül használta fel ahhoz, hogy elfogadottabbá tegye a kutatását, ami nálunk Btk. kategória. Én minimum följelenteném a pasast, ha velem csinálna ilyet, hiszen rontja a szakmai hírnevemet. Ami nem egoizmus vagy önteltség, hanem biztosítja azt, hogy azt csinálhassak, amihez értek. Egyébként nem is pályatárs, hanem kontár, aki éppen a szakmát hozza kellemetlen helyzetbe azzal, ha a projektjéhez ismert neveket használ fel. A pályatársak pont nem csinálnak ilyeneket. Tusor Péter egyháztörténész például meglehetős ellenszenvvel viseltetik az eredetileg pályatársának számító Hiller István iránt, aki cikket írt Pázmány Péter titkos tanácsosi méltóságáról, mégis inkább tudományosan cáfolta ahelyett, hogy elkezd rá kígyót-békát kiáltani vagy szakmai körökben "letiltani". Mert vele lehet tudományosan foglalkozni.

"a gimnáziumi fizika kiválóan alkalmas a hidrolízis alapú vízbontás, vízautó cáfolatára, a szavaidból úgy veszem ki, Spanyol Zoltán ilyennel foglalkozik
a vízautóban a mágneses rezonancia alapú vízbontás az, ami komoly áttörést jelenthet, és amiből létezik bejegyzett ausztrál szabadalom, de igazából szerintem ebből sosem lesz semmi, amíg a feltaláló elcserélné egy tál lencsére a technológiát"

Hagyjuk meg ezt a zsákutcát a kurucosoknak. A szabadalom amúgy nem jelent semmit, az eljárás során a szabadalmi engedélyt kiadók nem ellenőrzik, hogy működne-e az ötlet.

"ezt megmondom őszintén, én nem ismertem, de eléggé sántít
nincs olyan, tisztafajú magyar, ez olyan genetikai kategória lenne, aminek maga az ember, mint faj törzsfejlődése mond ellent
emellett a dns-spirál mindössze 3 tengely mentén csavarodik, hiszen jelenlegi, kézzel fogható fizikai valóságunk egy háromtengelyes koordinátarendszerben meghatározható
nem vagyok benne biztos, hogy 9 tengely mentén való csavarodásnál egyáltalán tudnánk-e szaporodni másmilyen emberekkel :)"

Vicc volt, nem kell rá komolyan válaszolni sem.:P

"a vízautóról mást ismertem, és igen, hallottam már erről, de megmondom, hogy az ilyen kulturális sztereotípiák hatalmas nagy ostobaságok, mintha mondjuk minden német nagydarab, kékszemű, szőke lenne hatalmas sörhassal, ez nagyjából a vicc kategória
a pénz nemzetiségtől függetlenül hat vagy nem hat
ha valaki egy sz.rházi köcsög, akkor gazdagon is az marad, ha meg normális, akkor sok pénzzel is normális marad"

Tehát, ha valaki smucig, tök mindegy, hogy büszke-e a magyarságára, vagy hány ezer éves történelmet képzel be magának, akkor is smucig marad. Egyébként el lehet szállni a sok pénztől, még annak is, aki normális. Meg ismertem olyan fazont is, aki milliókat vert el, aztán hirtelen megtanulta beosztani a pénzt, amikor már kevés maradt.

"pedig nem kell messzire menni, ausztria, svájc, skandináv államok? erős protekcionizmus jellemzi őket, ami komoly mennyiségű pénz megtartásában nyilvánul meg"

Ja, hogy te a protekcionizmusról beszélsz, és nem arról, hogy a kapitalizmussal szembe lehet menni. Így már azért más egy kicsit a helyzet. (Amúgy Ausztria EU-tagként nem lehet abszolút protekcionista: nem vethet ki megkülönböztető adókat, vámokat, nem állíthat fel behozatali és kiviteli korlátozásokat sem.)

"de messzebb is mehetünk, ausztrália, új-zéland, már-már betegességig önellátóak akarnak lenni/maradni, és a társadalmuk vevő is erre
szerintem ez részben egy járható út, viszont a globális piacgazdaságnak kieső bevételt okoz
nem azt mondtam, hogy teljesen elutasítja a kapitalizmust, de olyan gazdasági rendszerük van, amely annak káros hatásait eredményesen kezeli
más kérdés, hogy ezzel a globáltőkének elmaradó nyereséget jelentenek"

Nem lehet mindent helyben megtermelni/előállítani/kifejleszteni, de amiben jók vagyunk, nyilván védenünk is kell a lehetőségeinkhez mérten.

"ez megint csak nemzetgazdasági és azzal összefüggő társadalmi okokra vezethető vissza
minden emberben van nemzeti büszkeség és protekcionizmus,"

Nincs, ezt csak te hiszed. Maximum a többség ilyen, minden emberben sose lesz. Te még nem találkoztál MSZP-szavazóval?:)

"más kérdés, hogy a körülmények hatására ezt mennyire élik meg a mindennapokban"

Az ember hozzáállásáról és lelki alkatáról nemcsak a körülmények döntenek, hanem ő maga is.

"amíg hó végén számolgatnom kell a forintokat, én is olcsón vásárolok
nem azért, mert olcsójános vagyok, hanem, mert így jön ki a házi költségvetés
büszkeséggel nem lehet jóllakni, és a számlákat sem fizeti ki helyettem a nemzeti öntudat

viszont, aki megengedheti magának (én is ugyanezt tenném), igenis protekcionista fogyasztó, legalábbis az általam ismertek többsége, ennek pedig egyetlen oka van, a pénzügyi műveltség és a nemzeti öntudat"

Pedig van, amikor nem érdemes magyart venni, mert sokkal silányabb, és a silány támogatására fordított összeget értelmesebb dologra is lehetne átcsoportosítani. Mondom ezt úgy, hogy én is megnézem, mi kezdődik 599-cel, és ha lehet, a magyart veszem meg. De ez gyakorlatilag csak az élelmiszerre vonatkozik.

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.06.25. 16:53:20

@Mj:
"De, kell. Éppen azért tudomány. Ha azt mondod, hogy ehhez bárki érthet, azzal éppen a téma komolyságát vonod kétségbe."

oké, konyítani kell, viszont nem kell szaktekintélynek lenni belőle
ahogy az autó üzemeltetéséhez is elegendő egy viszonylag rövid tanfolyam, nem kell f1-versenyzőktől évekig leckéket venni
én erre utaltam, mint józan ésszel belátható dologra

"Mert hülyeségekre alapulnak. Például arra, hogy ez egy pulzáló piramis, amihez cementet használtak."

oké, van, ami hülyeségen alapul
de mi van azokkal a dolgokkal, ami nem azon alapul?
közel sincsen még minden hétköznapi természeti jelenség megfejtve, a technológiai civilizációk emlékei közt is legalább annyi a rejtély, mint a tény
azzal, hogy valami hülyeség, nem lehet leírni minden mást is hülyeségként

"Ki mondaná azt, hogy igen, én naiv vagyok?:)"

sokszor mondtam már ki, többféle szituációban is, bár utólag többnyire beláttam, hogy inkább a jóindulatú idealizmus a megfelelő kifejezés, még akkor is, ha ez ellentmond az általános, negatív személyiségemnek :)

"Nekem nem úgy tűnt, hogy olyannyira kételkednél ezekben a hajmeresztő megállapításokban, sőt, még magyarázni is akartad egy klasszikus összeesküvés-elmélettel meg Galileivel. Aztán most, amikor nem tudod megvédeni, elkezdesz kihátrálni, hogy tulajdonképpen nem is hittél benne, csak olyan érdekes."

mert nem is kételkedem benne
az én személyes, szubjektív univerzumomban én elfogadom ezeket a dolgokat létezőnek, függetlenül attól, hogy érzelmi indíttatással teszem-e ezt, vagy kézzel fogható bizonyítékokra alapozva
igazából szerintem sosem fog kiderülni ezekről semmi, így mindenkire rá lehet bízni, hogy értékelje magában
tudod, mint a schrödinger macskája dolog :) nálam így működik, nálad úgy
az életemet mindenesetre kevéssé befolyásolja, így aztán ebből a szempontból mit sem számít a meggyőződésem
mint ahogy senki másé sem

"Hagyjuk meg ezt a zsákutcát a kurucosoknak. A szabadalom amúgy nem jelent semmit, az eljárás során a szabadalmi engedélyt kiadók nem ellenőrzik, hogy működne-e az ötlet."

legutóbbi információim szerint az ilyen szabadalomhoz egy működőképes prototípus kell, ami kétséget kizáróan bizonyítja, hogy nincs susmus a dologban
a fizikai alapelveket és a pontos rendszerbeállításokat nem kérik be, de attól még a találmánynak működnie kell

"Tehát, ha valaki smucig, tök mindegy, hogy büszke-e a magyarságára, vagy hány ezer éves történelmet képzel be magának, akkor is smucig marad. Egyébként el lehet szállni a sok pénztől, még annak is, aki normális"

aki a sok pénztől száll el, az olyan volt már előtte is, legfeljebb a lehetőségei rákényszerítettek egy bizonyos szerepet, és így nem mutat(hat)ta ki a foga fehérjét

"Ja, hogy te a protekcionizmusról beszélsz, és nem arról, hogy a kapitalizmussal szembe lehet menni."

ja, a protekcionizmusról beszélek (ahogy egy előző kommentemben már írtam is) ÉS arról, hogy a kapitalizmussal szembe lehet menni :)
természetesen nem abszolút mértékben (ilyent én sem írtam), ahogy az eu-tagság kapcsán említetted is a vámot, de hát a piacvédelem nem csak a vámot jelenti
a kapitalizmussal, legalábbis jó pár káros hatásával eredményesen szembe lehet menni, akár ilyen liberalizált piacon is, mint az eu, de tény, hogy finoman kell megválasztani az eszközöket
az önellátást is részlegesen értettem, a lehetőségek határáig
bármennyire is nagy ország ausztrália, űrsiklót nyilván nem építenek maguknak, de pl. a mezőgazdaságuk világszínvonalú
ott a mezőgazdasági termelő az orvos után a második legmegbecsültebb foglalkozás, hiszen ő tesz ételt az asztalra
igaz, nálunk is ő tesz ételt, de ez biztos kevésbé ismert tény :)

a protekcionizmus pedig nem egyenlő azzal, hogy a hazait minden áron
ugyanannyi pénzért tudok venni magyarból jót is és gagyit is, itt ugyanúgy válogatni kell
alapvetően itt is igaz, hogy a minőségnek ára van
viszont az is igaz, hogy sok esetben (még magyar terméknél is előfordult már) az ár köszönőviszonyban sincs az értékkel, lásd tej helyett reggeli ital
egy liter árából veszek a termelőtől ugyanúgy egy liter valódi tejet, ami lehet, hogy nem eu-konform, és nem kategórián felüli minőség, de legalább tej
és ugyanúgy lowbudget termékről beszélünk
a lényeg, hogy válogatni kell

ÁrPi 2011.06.26. 09:33:25

@Mj:

A japánokról el is tudom képzelni, hogy van 5000 éves írott kultúrájuk.

Kedves, ha akarod a kommentmező legelső sorában olvashatod íme ezt,
mert habár gondolom az is persze nagyon fontos kérdés hogy tanárkák vagy tanítók foglalkoznak az ált.iskolában a gyerekekkel, de az fontosabb ha egy rugóra jár egy kommenttársunkkal a zagyunk. El tudod-é képzelni, hogy Dukász előhalászott egy dobozolt raktári koronát magyarok számára? El. (Analógia)

""Tessék kedves, pár napja diplomáztál, és ilyenekkel zaklatlak :-D"

Bárcsak mindig ilyenekkel zaklatnának.:) ""

Igyekszem néha .-)

""Annak idején még meg is vettem Csomor Lajos könyvét, és igencsak támadhatóak a következtetései. Egyébként lehet korjelölő a három világi méltóságot ábrázoló zománckép, amennyiben Dukász Mihály egy korábbi készítésű koronát, Géza igényeinek megfelelően alakítva küldött Magyarországra. Merthogy Bizáncban ugyanúgy tároltak koronákat a kincstárban, mint [..arra később és máshol is példák vannak..]""

Szerintem ha a Graeca és Latina rész összemunkálásáról is gondolkodnak,
akkor régen rossz ha már a Graeca rész (úgy a Latina c.-t bizonyára nem Dukász halászta a saját kincstárából) is olyan fabrikált-barkácsolt
abroncs, amelyen a (datálásrahasználtatott) zománckép túlnyúlik a peremezésen.

Annihilálni képes a Dukászi-kincstárban dobozolt-előhalászott abroncs plusz ráfabrikált Dukász-ikon polémiáját egy egyszerűbb polémia:

Sarkalatosabb dolog elvetni, hogy egy 1613-ban a koronánkat leíró speciális személy
,egy úgynevezett Szentkorona-Őr személye tekinthető fantasztának csapongó képzeletű

kétségbevonandó alaknak. Ez azt írja le meghatározott zománckép ikonhelyre vonatkozóan, hogy ott a szent szüzanya képe látható. Nomármost, amit mi mainapság ott látunk az egy szakállas - Dukász Mihályként azonosítható zománckép.
Szerintem ráadásul a datáló-zomácképek - a zománctechnika, a pereméntúlnyúlás, a szögecses pót-ráfogatás is alátámasztja hogy a datáló ikonképek 1613-at is követő kései korból származnak rá.

Voltak zománcképek mondjuk a habsburg József császár kalapos-király udvarában kincstárában amiket ügyetlenül rá tudnak gányolni (az ún. Graeca corona abroncsra). Ha hogy-hogy-nem leseik vagy levészik a korábbi kép.
(D.Mihály barkácsol, vagy H.József? Szerintem H.József! :-D ))

1613-ban még egy adott főpozicióban a "Sacro Santum Virgo" - Szent-Szűzanya ikonképe volt, és az egész Szentkorona tud.terminologiával úgynevezett "legkorábbi datálhatás"-ra ma használt ikon _sehol.

^Clown (törölt) · http://logout.hu/blog/clown_2/index.html 2011.06.27. 22:22:24

A kommenteket olvasva hirtelen megijedtem: azt hittem, hogy a modoroson vagyok...

Gratulálok a cikkhez!

Keresztény szellemiségű luxuskurva 2011.06.28. 10:43:01

Vinitor:

Akár hiszed, akár nem, ha tehetem, hazai terméket választok, bár ez nem azért van, mert annyira büszke lennék minimum hatmillió éves ősturáni írásbeliségünkre, amit úgy el akartak meszelni a szemét tudjukkik, de én bezzeg jól átláttam rajtuk.

ÁrPi 2011.06.29. 12:09:53

@^Clown:

Nyugalom k. Bohóc, bohóc-ijedtséged lecsillapodhat, mert ez nem a modoros blog, hanem a falanszter blog, tehát nagy a diffi.

Rendbe jön meglátod minden, idővel itt a falanszteren is elmúlik a modorosra illö kommentelés.

Nem mondod hogy Beveszed a panangint az atv tv-vitamüsorok után!?

szerintem is színvonalas cikk, én pl. MJ-nek a töri-diplomásnak
is gondoltam mondani hogy:

A japánokról el is tudom képzelni, hogy van 5000 éves írott kultúrájuk.

ÁrPi 2011.06.29. 12:22:10

@Keresztény szellemiségű luxuskurva:

Na én például
Köszönöm, ezután teljesen megnyugodtam, a szívgyógyszeremet se veszem ma már be, és békésen fogok tudni aludni.

(Ha kimaradtam volna egy felzakkantó, de offline csevegésből, akkor bátran szóljatok...:-D

.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.02. 21:07:13

@Vinitor:

"oké, konyítani kell, viszont nem kell szaktekintélynek lenni belőle"

Nem kell, viszont jelzésértékű, ha szaktekintélyek egyöntetűen komolytalannak tartanak. (Egyébként elnézést, hogy csak most írok, alig van időm bármire is.)

"ahogy az autó üzemeltetéséhez is elegendő egy viszonylag rövid tanfolyam, nem kell f1-versenyzőktől évekig leckéket venni"

Az autóvezetés azért visz egy kicsit félre, mert olyanoknak is van jogsijuk, akik életveszélyt jelentenek, ha a volán mögé ülnek.

"én erre utaltam, mint józan ésszel belátható dologra"

Ami egy igen relatív dolog. Józan ésszel például olyan dolgok is beláthatók, amik szimpla, elvileg csak logikán alapuló összeesküvés-elméletek.

"oké, van, ami hülyeségen alapul
de mi van azokkal a dolgokkal, ami nem azon alapul?"

Konkrétumokat mondj.

"közel sincsen még minden hétköznapi természeti jelenség megfejtve, a technológiai civilizációk emlékei közt is legalább annyi a rejtély, mint a tény
azzal, hogy valami hülyeség, nem lehet leírni minden mást is hülyeségként"

Konkrét dolgokat jellemeztem hülyeségként, maradjunk is ennél.

"sokszor mondtam már ki, többféle szituációban is, bár utólag többnyire beláttam, hogy inkább a jóindulatú idealizmus a megfelelő kifejezés, még akkor is, ha ez ellentmond az általános, negatív személyiségemnek :)"

Nézd, az a helyzet, hogy nem szeretnék a személyiséged összetevőiről vitázni - nem is ismerlek személyesen -, csak arról beszéltem, hogy egy vita során nem jellemző, hogy bármely fél azzal indítson, hogy ő naiv, ezért bármit hajlandó elhinni.

"mert nem is kételkedem benne
az én személyes, szubjektív univerzumomban én elfogadom ezeket a dolgokat létezőnek, függetlenül attól, hogy érzelmi indíttatással teszem-e ezt, vagy kézzel fogható bizonyítékokra alapozva
igazából szerintem sosem fog kiderülni ezekről semmi, így mindenkire rá lehet bízni, hogy értékelje magában
tudod, mint a schrödinger macskája dolog :) nálam így működik, nálad úgy"

Tehát valójában fogalmad sincs, de nem is kételkedsz. Csak nekem tűnik ez egy hatalmas katyvasznak?
Én például szeretném tudni valamiről, hogy létezett-e valószínűleg avagy sem, de ha nem tudom, hogy létezhetett-e, az a minimum, hogy kételkedem!

"az életemet mindenesetre kevéssé befolyásolja, így aztán ebből a szempontból mit sem számít a meggyőződésem
mint ahogy senki másé sem"

Akkor fölösleges vitázni erről. Egyébként ellentmondásból ellentmondásba esel: föntebb még azt ecsetelted, hogy jelentősen befolyásolhatná az életünket, ha büszkék lehetnénk elhallgatott ősrégi történelmünkre, aztán most meg arról beszélsz, hogy neked tulajdonképpen nem is jelent semmit az egész.

"legutóbbi információim szerint az ilyen szabadalomhoz egy működőképes prototípus kell, ami kétséget kizáróan bizonyítja, hogy nincs susmus a dologban"

Nem kell.

"a fizikai alapelveket és a pontos rendszerbeállításokat nem kérik be, de attól még a találmánynak működnie kell"

Mondom, nem kell, csak a legalapvetőbb hülyeségek buknak meg.

"aki a sok pénztől száll el, az olyan volt már előtte is, legfeljebb a lehetőségei rákényszerítettek egy bizonyos szerepet, és így nem mutat(hat)ta ki a foga fehérjét"

Az ember nem statikus lény, a körülmények és tapasztalatai hatására is változik.

"ja, a protekcionizmusról beszélek (ahogy egy előző kommentemben már írtam is) ÉS arról, hogy a kapitalizmussal szembe lehet menni :)"

A protekcionizmus is a kapitalizmus része.

"természetesen nem abszolút mértékben (ilyent én sem írtam), ahogy az eu-tagság kapcsán említetted is a vámot, de hát a piacvédelem nem csak a vámot jelenti"

Hanem? Magyarországon hogyan lehetne eredményesen védeni bizonyos piacokat úgy, hogy nem zárhatjuk ki a külföldit? Egyáltalán, melyik esetben lenne ez jó nekünk, és melyik esetben nem?

"a kapitalizmussal, legalábbis jó pár káros hatásával eredményesen szembe lehet menni, akár ilyen liberalizált piacon is, mint az eu, de tény, hogy finoman kell megválasztani az eszközöket
az önellátást is részlegesen értettem, a lehetőségek határáig
bármennyire is nagy ország ausztrália, űrsiklót nyilván nem építenek maguknak, de pl. a mezőgazdaságuk világszínvonalú
ott a mezőgazdasági termelő az orvos után a második legmegbecsültebb foglalkozás, hiszen ő tesz ételt az asztalra
igaz, nálunk is ő tesz ételt, de ez biztos kevésbé ismert tény :)"

Attól függ, hogy milyen ételt veszek meg a boltban/piacon.

"a protekcionizmus pedig nem egyenlő azzal, hogy a hazait minden áron
ugyanannyi pénzért tudok venni magyarból jót is és gagyit is, itt ugyanúgy válogatni kell
alapvetően itt is igaz, hogy a minőségnek ára van
viszont az is igaz, hogy sok esetben (még magyar terméknél is előfordult már) az ár köszönőviszonyban sincs az értékkel, lásd tej helyett reggeli ital
egy liter árából veszek a termelőtől ugyanúgy egy liter valódi tejet, ami lehet, hogy nem eu-konform, és nem kategórián felüli minőség, de legalább tej
és ugyanúgy lowbudget termékről beszélünk
a lényeg, hogy válogatni kell"

Én például szívesen vennék 169 Ft-ért Jásztej márkájú tejet, de nem teszem, mert már a második nap megsavanyodik, bontatlanul, a szavatossági idő lejárta előtt öt nappal.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.02. 21:44:10

@ÁrPi:

"A japánokról el is tudom képzelni, hogy van 5000 éves írott kultúrájuk."

Lehetséges, bár nem mindegy, hogy a kínai írást átvevő, kínaiakkal keveredő japánokról vagy az ajnukról beszélünk.

"Kedves, ha akarod a kommentmező legelső sorában olvashatod íme ezt,
mert habár gondolom az is persze nagyon fontos kérdés hogy tanárkák vagy tanítók foglalkoznak az ált.iskolában a gyerekekkel, de az fontosabb ha egy rugóra jár egy kommenttársunkkal a zagyunk. El tudod-é képzelni, hogy Dukász előhalászott egy dobozolt raktári koronát magyarok számára? El. (Analógia)"

Nem volt az dobozolt, csak "elfekvő" darab.:)

"Szerintem ha a Graeca és Latina rész összemunkálásáról is gondolkodnak,
akkor régen rossz ha már a Graeca rész (úgy a Latina c.-t bizonyára nem Dukász halászta a saját kincstárából) is olyan fabrikált-barkácsolt
abroncs, amelyen a (datálásrahasználtatott) zománckép túlnyúlik a peremezésen."

Miért rossz? Egyébként művészettörténeti párhuzamok alapján is az a helyzet, hogy megállja a helyét a 11. század közepi datálás. (Ezzel Tóth Endre tanár úr, történész, művészettörténész és régész foglalkozott, aki egyébként személyesen is megvizsgálhatta a Szent Koronát.)

"Annihilálni képes a Dukászi-kincstárban dobozolt-előhalászott abroncs plusz ráfabrikált Dukász-ikon polémiáját egy egyszerűbb polémia:

Sarkalatosabb dolog elvetni, hogy egy 1613-ban a koronánkat leíró speciális személy
,egy úgynevezett Szentkorona-Őr személye tekinthető fantasztának csapongó képzeletű
kétségbevonandó alaknak."

A koronaőröknek egy fémládában kellett őrizniük az azon belül is külön rézládikóban tárolt koronát, és nem tartom valószínűnek, hogy beható művészettörténeti és ikonográfiai vizsgálódásokat folytathattak volna. Nem is ez volt a feladatuk, hiszen a koronát csak koronázás alkalmával vehették elő, erre szigorú szabályok voltak már akkor. De ha valóban létezik egy megbízható, 1613-as leírás, akkor szívesen elolvasnám a szöveget, amiből kiderül a megbízhatóság és a pontosság is.

"Ez azt írja le meghatározott zománckép ikonhelyre vonatkozóan, hogy ott a szent szüzanya képe látható. Nomármost, amit mi mainapság ott látunk az egy szakállas - Dukász Mihályként azonosítható zománckép.
Szerintem ráadásul a datáló-zomácképek - a zománctechnika, a pereméntúlnyúlás, a szögecses pót-ráfogatás is alátámasztja hogy a datáló ikonképek 1613-at is követő kései korból származnak rá."

Mondom, látni szeretném az eredeti forrást, mert így bármit és annak az ellenkezőjét is lehet állítani.
Erről viszont eszembe jut egy 1613-nál kicsit későbbi "incidens": 1638-ban ugyanis a Szent Koronát baleset érte, amikor rossz ládakulcsot hoztak el Bécsből, így a királyné koronázására - mert őt is meg kellett koronázni a Szent Koronával úgy, hogy a jobb válla fölé tartották - nagyon durván föl kellett feszegetni a ládát és a koronát tartalmazó tokot is, így olyan sérüléseket szenvedhetett a korona, hogy csak 12 napi toldozás-foldozás - értsd: például szakértelem nélküli, sietősen elvégzett szögecselés - után helyezték bele az új ládájába és tokjába.

"Voltak zománcképek mondjuk a habsburg József császár kalapos-király udvarában kincstárában amiket ügyetlenül rá tudnak gányolni (az ún. Graeca corona abroncsra). Ha hogy-hogy-nem leseik vagy levészik a korábbi kép.
(D.Mihály barkácsol, vagy H.József? Szerintem H.József! :-D ))"

De hogy jön ide éppen az a Habsburg, aki meg sem koronáztatta magát? A barkácsolásról a továbbiakban csak annyit, hogy I. András Bizáncból női koronát kapott, a Corona Graeca pedig jóval nagyobb, mint egy természetes férfifej, úgyhogy vannak még "anomáliák" bőven, még a középkorból.

"1613-ban még egy adott főpozicióban a "Sacro Santum Virgo" - Szent-Szűzanya ikonképe volt, és az egész Szentkorona tud.terminologiával úgynevezett "legkorábbi datálhatás"-ra ma használt ikon _sehol."

A datálást csak megerősíti a három korjelölő kép - nem ikon, hiszen nem szentek -, mint ahogy a pántokat is egész jól tudják datálni illetve készítési helyhez kötni anélkül, hogy bármely uralkodó képe rajta lenne.

BZ1975 2011.07.04. 18:01:25

Szia!

Lemaradt Zajti Ferenc jóbarátja Medgyaszay István híres építész indiai kapcsolatai és „indiai-turáni-iráni” építészeti tervei:

Irán-Turán Múzeum terve, Bombay, 1929
Nemzeti Emlékcsarnok terve, Budapest, Hármashatár-hegy, 1933

v

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.07.04. 20:03:46

@visuo: Szia,

A Nemzeti Emlékcsarnok terve nem ugyanaz, mint az 1903-ban a Gellérthegyre tervezett Nemzeti Pantheon terve?

falanszter.blog.hu/2010/11/20/gellert_hegyi_almok_gigantikus_piramis_nemzeti_nekropolisz_es_a_hungaria_vilagitotorony

A többiről nem tudtam. Van hozzá több infód, tervrajzod, látványképed?

BZ1975 2011.07.05. 00:25:47

@don-kanyar:

„A Nemzeti Emlékcsarnok terve nem ugyanaz, mint az 1903-ban a Gellérthegyre tervezett Nemzeti Pantheon terve”

nem az, ez vagy 30 évvel későbbi:
www.imagebam.com/image/475de1139220218

Irán-Turán Múzeum, Bombay (indiai felkérésre):
www.imagebam.com/image/39e9ba139220316

Egyébként elég megnézni Medgyaszay Baár-Madas iskoláját Budán, egyértelmű az indiai építészet hatása.

Z

BZ1975 2011.07.05. 19:48:52

„A továbbélő tendenciák közül az ún. nemzeti historizmus állt legközelebb a konzervatív korszellemhez. Fő képviselői Lechner Jenő és Kertész K. Róbert építészettörténetünkben a keleti, turáni eredet nyomait keresték, hogy azokat felhasználják a korszerű nemzeti formanyelv kifejlesztéséhez. A fővárosban ilyen szellemű épületet terveztek ugyan, de egyet sem sikerült megvalósítaniuk.”

Vinitor · http://omagyar.blog.hu 2011.07.06. 11:02:07

@Mj: úgy látom, értelmetlen folytatnunk ezt a beszélgetést, szóval hagyjuk, mindenkinek jobb lesz

egyetlen momentumra térnék ki, így zárszóként:

"Az ember nem statikus lény, a körülmények és tapasztalatai hatására is változik."

valóban, ez áll a szakkönyvekben

csakhogy itt most nem egyszerű változásról beszélünk, hanem arról, hogy bizonyos hatásokra (itt a rengeteg pénz birtoklása) az emberből előjön az addig mélyre vagy kevésbé mélyre temetett negatív személyiségjegyek nagy része
de csak az tud előjönni, ami már eleve ott volt

az ember nem statikus, ez tény
viszont az is tény, hogy döntő többségük még az egészen apró hétköznapi alkalmazkodásra sem nagyon képes, ami pedig a mindennapos élet része, a szubjektív tapasztalatok és a körülmények hatására

ha valaki alkalmazkodni sem képes, akkor ilyen elképesztő pálfordulást vajon hogyan produkál ebben a helyzetben? a válasz az, hogy sehogy, legalábbis az én tapasztalataim és a személyes véleményem alapján

mert nem pálfordulás az, ami előtör, csak addig szépen meghúzódott a felszín alatt, engedve a "társadalmi nyomásnak"

ha jól figyelsz, megláthatod az embereken a jeleket, hogy milyenek, mit takargatnak
kutya kemény meló ám normálisnak maradni, sokan nem is vesződnek vele, csak a látszatot tartják fenn, éppen csak

aztán már mikor nincs annyi korlát, szabadon áramolhat az, ami valójában bennük van

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.06. 13:04:01

@Vinitor:

"úgy látom, értelmetlen folytatnunk ezt a beszélgetést, szóval hagyjuk, mindenkinek jobb lesz"

A boszniai piramisokról tényleg értelmetlen, mert egyetlen konkrétumot sem tudtál említeni, ami biztosan megállná a helyét a datálással kapcsolatban. Én pedig főleg erről akartam veled beszélgetni.

"egyetlen momentumra térnék ki, így zárszóként:

"Az ember nem statikus lény, a körülmények és tapasztalatai hatására is változik."

valóban, ez áll a szakkönyvekben"

Lehet, hogy a szakkönyvekben is, de eddig egyetlen olyan emberrel sem találkoztam, aki pont olyan lett volna, mint akár csak 4 évvel azelőtt.

"csakhogy itt most nem egyszerű változásról beszélünk, hanem arról, hogy bizonyos hatásokra (itt a rengeteg pénz birtoklása) az emberből előjön az addig mélyre vagy kevésbé mélyre temetett negatív személyiségjegyek nagy része
de csak az tud előjönni, ami már eleve ott volt"

Az ember azért lehetett eddig olyan sikeres, mert nagyfokú alkalmazkodóképesség jellemzi, aminek keretében tulajdonságokat "szerez". Ha hirtelen javulnak az életviszonyai, ahhoz is alkalmazkodni fog, marginális, éppen ezért abnormális eseteket kivéve. Ez utóbbiról szól például a Fösvény. Az általános helyzet viszont az, hogy én is könnyebben költeném a pénzt, ha több lenne, viszont mivel nem tehetem meg, nagyon beosztom.

"az ember nem statikus, ez tény
viszont az is tény, hogy döntő többségük még az egészen apró hétköznapi alkalmazkodásra sem nagyon képes, ami pedig a mindennapos élet része, a szubjektív tapasztalatok és a körülmények hatására"

Ha ez valóban így lenne, nem maradnánk életben. Már az hihetetlen alkalmazkodóképességet igényel - például a csimpánzokkal szemben -, hogy egy zsúfolt buszon, ahol mindenki a másik veséjébe könyököl, békésen utazzunk. Ezért is van annyi stressztől gyötört ember: rengeteg olyan dologhoz alkalmazkodunk ugyanis, ami alapvetően nem természetes, viszont muszáj.

"ha valaki alkalmazkodni sem képes, akkor ilyen elképesztő pálfordulást vajon hogyan produkál ebben a helyzetben? a válasz az, hogy sehogy, legalábbis az én tapasztalataim és a személyes véleményem alapján"

Ezt ezek után nem is értem teljesen: végig arról beszéltem, hogy bizonyos körülmények megváltozása minket is képes megváltoztatni, független attól, hogy a kannibalizmussal hagyunk-e fel vagy éppen sapkát kezdünk hordani, ha kopaszodunk.
A pálfordulás külön érdekes fogalom. Nevezhető-e pálfordulásnak annak a lengyel skinhead párnak az esete, akikről kiderült, hogy zsidó felmenőik vannak, és emiatt a skinhead kocsmából átnyergeltek a zsinagógába? Nem feltétlenül: a viselkedésüket ugyanis elsősorban az határozta meg, hogy egy erős, zárt közösséghez akartak tartozni - ez gyakorlatilag minden ember ösztönös vágya -, és nem az, hogy milyen ideológia áll emögött. Persze ettől még vicces a dolog.:)

"mert nem pálfordulás az, ami előtör, csak addig szépen meghúzódott a felszín alatt, engedve a "társadalmi nyomásnak""

Mondom, pusztán alkalmazkodás. Ha kevés pénzem van, nem tehetek meg dolgokat, ha sok, rengeteg lehetőség nyílik meg előttem. Az emberek közötti különbség ebben az esetben maximum abban mérhető le, hogy mennyire hat náluk az önkorlátozás, ami szintén tanulható viselkedés, nem a génjeinkben hozzuk magunkkal.

"ha jól figyelsz, megláthatod az embereken a jeleket, hogy milyenek, mit takargatnak"

Na, a sok pénzt a legkevésbé sem szokták.:) A férfiak például azért nem, mert egyfajta "alfa hím" pozíciót kölcsönöz nekik.:)

"kutya kemény meló ám normálisnak maradni, sokan nem is vesződnek vele, csak a látszatot tartják fenn, éppen csak"

Nekem hála Istennek olyan ismerőseim, barátaim vannak, akiknél nem cél, hanem állandó állapot a normalitás. Persze ezzel együtt szoktak idegesek, rosszkedvűek, stresszesek és fáradtak lenni, de attól még képesek a lényegüket adni. Nagyon nagy baj is lenne, ha nem lennének őszinte kapcsolataim. Az meg annyira nem tud most megmozgatni, hogy mindig vannak alkalmazkodni kevésbé tudó, embernek maradni képtelen szerencsétlenek. Ha ismeretlenekkel érintkezem, úgyis az határozza meg az interakciót, hogy milyen jeleket küldök az illető felé, és nagyon parányi metakommunikációs jelek is elegek szoktak lenni ahhoz, hogy kedvesek és készségesek legyenek hozzám. (Persze kivételek mindig vannak, de hát emberek vagyunk.)

"aztán már mikor nincs annyi korlát, szabadon áramolhat az, ami valójában bennük van"

Ami valójában bennünk van, az a boldogulás vágya, és túl bonyolult, egyszersmind csodálatos és megismételhetetlen ahhoz az emberi lélek, hogy feltegyük, ha semmilyen korlát nem hatna ránk - ami egy vegytiszta, soha elő nem forduló állapot -, biztosan ilyen és olyan irányba szabadulna el. Az emberi léleknek pont az az egyik lényege, hogy nagyfokú irracionalitásra képes.:) (Igen, akár a hirtelen meggazdagodás esetén is, például zsugorivá válik az illető, vagy rögtön elherdál mindent.:))

TH 2011.07.11. 16:46:08

@Mj: teljesen leragadtam a gép előtt a kommentjeidet olvasva. Egyrészt érdekes volt, másrészt jó volt látni, hogy valaki ilyen alapossággal és értelmesen tud érvelni ilyen hosszan, nekem ehhez ritkán lenne türelmem. :D

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.11. 18:01:26

@TH:

Muszáj, hogy türelmes legyek, különben tanítani se fogom tudni a törit.:) Azért köszönöm, fura, de pár napon belül te vagy a harmadik ismeretlen, aki ilyen témában ír nekem.:)

Váraljay Gabriel 2011.07.18. 01:41:09

"Ekkor készült el Attila lovas szobrának budapesti terve is, amelyet a Dunában egy apró mesterséges szigeten, az árral szemben úgy kívántak felállítani a Lánchíd és a Margit híd között, hogy a nagyfejedelem és lova dacosan nyugat felé tekintett volna."

Na ennél a résznél dobtam egy hátast. :) Nagy volumneű dolgok, de fura, hogy manapság valami nagy dologra nincs pénz. Nincsenek kolosszális tervek, amelyek miatt akár ideözönlene a sok külföldi. A Duna közepén álló Attila szobrot megnéznék az tuti. :D

A hsz.-eket nem volt türelmem végigolvasni, viszont falanszer blog függő lettem. :)

OrrSir 2011.08.11. 11:37:41

Nekem speciel 30000 éve is éltek őseim. LOL

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.21. 16:13:07

@TrueY: A legkorábbi, Japánban keletkezett írott emlékek az i.sz. 5. századból valók.
fubito.blogspot.com/2011/08/korai-japan-nyelvemlekek.html

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.21. 16:21:01

"Imaoka Dzsúicsiró a Felkelő Nap országában tartózkodó Barátosi Balogh Benedekkel közösen létrehozták a Daido (Nagy Erkölcsösség) néven futó turanizmust hirdető klubszerűen működő köröket, ahol nemcsak a kulturális- politikai-gazdasági előnyöket, hanem a magyar-japán vérrokonságot is bőszen hirdették. "

Azt hozzá kell tenni, hogy ezek a turanista klubok elég csekély taglétszámúak voltak. "Az 1920-as évek második felében alakult meg egy az eszmét propagáló társaság, a Sumioka Tomoyoshi által alapított Daidosha, ezenkívül a Japán Turáni Társaság és a Nagy-Japán Turáni Ifjúsági Szövetség működött aránylag csekély taglétszámmal. A Daidosha társaság három éven át adott ki folyóiratot, amelyben gyakran foglalkoztak a magyarországi turanizmussal, továbbá személyes kapcsolatot tartottak fenn a magyar turanistákkal. Néhány könyv is megjelent e témában. Mindegyik társaság szorgalmazta a muzulmán népekkel való együttműködést. Az akkori japán külpolitika Dél-Ázsiára irányuló érdeklődését nem helyeslő mozgalom nem kapott támogatást, ezért a turanizmussal kapcsolatos ismeretek sem terjedtek el Japánban széles körben. Így csupán lelkes emberek szűk, klubszerű összejövetelének szintjén maradt a japáni turanizmus."

Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében. Gondolat, 2006

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.24. 09:52:06

@Mj: Pontosan melyik rugóra jár? Nekem több is van a feLYemben. :)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.24. 09:57:45

@安徳拉希: Akkor mi a XI. századi "feheruuaru rea meneh hodu utu rea"-val nem is maradtunk le annyival. Azt gondoltam volna, hogy régebbi az írásbeliségük. Bár a rizspapír nem áll el sokáig. Mint ahogy a fára rovásírt magyar (lehetséges) nyelvemlékek. Hammurapinak volt esze azokkal az agyagtáblákkal. :) Meg a egyiptomiaknak...

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.08.24. 10:29:32

@TrueY:

Nem tudom melyikre, de valószínűleg nem a 9-szer csavarodóra.:)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.08.24. 10:34:08

@TrueY:

Hammurapi is inkább kősztélére vésette azt, amit mondani akart.:) (A magyar írásbeliség egyébként valóban nem fedi le teljesen a magyarországi latin írásbeliség korszakait, hiszen a X. századból is találtak már "fúnák" szövegű cserépdarabot egy vashámor mellett, és a rovásírással is ellátott nagyszentmiklósi kincs sem lehetetlen, hogy magyar vonatkozású.)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.24. 11:02:01

@Mj: Nekem nem csavarodik egyik rugóm sem 9*. De, hogy a Szíriuszról jövő fény sem, az is biztos. Ugyanis 9 fényévre van a Szíriusz.

Azért érdekelne, hogy találnak-e korábbi írott (akár rovás) nyelvemléket. Valszeg a vándorlások alatt nem sok értelme volt magukkal cepelni a telerúnázott farönköket. :)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.08.24. 11:58:39

@TrueY:

Micsoda egybeesés, ez nem lehet véletlen.:)

Fa a legkevésbé sem jöhet szóba - ahogy selyem vagy bőr sem -, egyedül fém, cserép/kő és csont hordozóanyag az, ami rovás bekarcolására és annak megőrzésére is alkalmas lehet. (Vagy különleges körülményekre, például extrém szárazságra vagy tőzegtalajra van szükség ahhoz, hogy más anyag is konzerválódjon.) Másrészt elég sokféle rovásírás létezett, így hiába van egy szarvasi tűtartónk, ha nem tudjuk, milyen nyelven beszélt, aki rovást karcolgatott bele. László Gyula kettős honfoglalás-elmélete meg már csak hab a tortán.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.24. 16:51:31

@Mj: Hát akkor nem fogjuk megtunni, hogy mit izentek őseink. Feltéve, hogy magyarul izenték aztat. :)

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.24. 18:36:31

@TrueY: Ezért is írtak a régi japánok a fatáblák mellett kőre / fémtárgyakra :) Igaz, a 8. századból már nyomtatott szöveg is fennmaradt.
百万塔陀羅尼:
www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/catalog/c002-002-l.html

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.25. 09:28:07

@安徳拉希: Mondjuk az ő nyomtatásikban nem lehet sok köszönönet. :)

A belinkelt papírokon látszik, hogy azok japánok és nem kínaiak? :)

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.25. 11:25:14

@TrueY: Ez egy buddhista szöveg kínai fordítása, amit a japán Sótoku császárnő idején nyomtattak ki és ajánlottak fel a 10 Nagy Templomnak (ebből már csak a Hórjúdzsi példánya maradt fenn).

Sótoku császárnő ≠ Sótoku herceg :)

Egyébként Sótoku herceg lehetett (Sótoku taisi 聖徳太子)az ihletője "Shokotu Faisi japán történész" alakjának :)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.25. 13:19:10

@安徳拉希: Ha jól értem, akkor a japánok lefordítottak egy buddhista szöveget !kínaira! és felajánlották 10 Nagy (japán) Templomnak. Miért nem japánul ajánlották fel. Ez olyan mint nálunk a latin a kaotikus egyháznál? ;)

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.25. 14:19:39

@TrueY: Nem, a szútrákat a kínaiak fordították le kínaira, és azt vették át a japánok :) A klasszikus kínai nyelvet írott nyelvként egészen a 19. századig használták Japánban, és "kambun" (漢文) néven ma is iskolai tananyag (persze nem túl népszerű).
A klasszikus kínai kb olyan szerepet tölt be Kelet-Ázsiában (Japán,Korea, Vietnám) mint a latin/görög Európában: pl a latin/görög összetételek (biológia stb) helyett kínai összetételeket alkalmaznak. Osváth Gábornak van erről egy cikke: elib.kkf.hu/okt_publ/szf_09_10.pdf

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.26. 09:37:37

@安徳拉希: Akkor majdnem jól tippeltem a latin párhuzammal... :) Köszönöm, hogy satírozgatod tudásom térképén a fehér foltokat! ;)

Én csak arról hallottam, hogy a kínaiak egymást sem nagyon értik meg. A klasszikus kínai az a mandarin? Vagy az csak egy elterjedt nyelvjárás?

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.26. 10:13:14

@TrueY:

Nem, ha jól tudom, a klasszikus kínai az az ókorból fennmaradt írásos nyelv- ami azt jelenti, hogy a beszélt és az írott nyelv között "szakadék" volt. Ezt a klasszikus írott nyelvet a 20. század elejéig használták Kínában (de az i.sz. 3 . században az írott köznyelv is megjelenik ). A mandarin az a pekingi nyelven alapuló köznyelv.

Egy kis olvasnivaló:)
www.nyest.hu/hirek/ot-tevhit-a-japan-es-a-kinai-nyelvrol

A világ első sanghaji-magyar szójegyzéke :)
doufukuai.blogspot.com/2011/07/kinai-nyelvjarasok-vol-1.html

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.26. 13:17:28

@安徳拉希: Ha jól tudom, hogy volt valami külön nyelv a nők számára. Ma már talán páran beszélik, már ha egyáltalán...

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.26. 14:02:14

@TrueY: A japánban? A nyelvhasználatban valóban van (vagy inkább már csak volt ?) különbség, pl személyes névmások, mondatvégi partikulák használata stb.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.28. 16:51:18

@安徳拉希: Ja, bocs. Kínában. Azt hiszem nusu. Most ráguglizam arra, hogy "kínai női titkos nyelv" és feljött pár találat...

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.08.30. 05:34:01

@TrueY: Ja, a nushu 女書. Az is nagyon érdekes.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.10.30. 15:41:36

Életfa - Magyarok Tradicionális Vallása
www.facebook.com/magyar.eletfa?v=wall

és a

Szórakoztató Valláskritika
www.facebook.com/szorakoztato.vallaskritika

megosztotta

2012.04.07. 22:09:04

@Mj: Szia! Elolvastam a blogot, és - szokásomtól eltérően - némileg lenyűgözve olvastam egyre növekvő izgatottsággal a dialógust, amelyben leszkanderezted a partnereket (persze, kizárólag csakis szerintem!!!:-)))
És szépen, szisztematikusan, egyetlen durvulás, anyázás nélkül. Csak tényszerűen.
Úgyhogy nálam kaptál egy nagy ötöst:-)))
Ugyanis két dolog ritkaság, amit Te itt együttesen produkáltál:
1. Figyelni a másik által mondottakra.
2. Tényszerűen reagálni.
Kár, hogy most nem látlak sehol.
Hogy alakult a sorsod?
Mi lett Veled? Mit csinálsz?
Szia, és ne hagyd abba!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.04.07. 23:14:51

@Monte Christo cselédje:

Szia!

Köszönöm, némileg meglepett ez a késői komment.:)
Most is láthatsz néha - például a Kettős mércére kommenteltem legutóbb -, csak az a helyzet, hogy az időm és a színvonalasabb viták is egyre fogyatkoznak, mert egyrészt vagy dolgozom, vagy nem a gép előtt töltöm drága szabadidőmet, másrészt valahogy eltűnt azoknak az embereknek a java, akikkel érdemes volt vitatkozni.

ferdinart · http://ferdinart.blogspot.com/ 2012.11.09. 23:56:28

Szia!
A Koppány toronyról szóló rész honnan van?
Forrásaim szerint Taubel Géza tervezte. Wührl Géza a kivitelező volt. Szász Farkas telektulajdonos és építtető.
Minden jót!

ferdinart · http://ferdinart.blogspot.com/ 2012.11.11. 11:30:28

Pontosítom a tervező nevét: Täubel Géza.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.11.11. 13:58:53

@ferdinart: Szia, én a korabeli "Turán" című újságból szedtem az infóim. Neked honnan van?

ferdinart · http://ferdinart.blogspot.com/ 2012.11.11. 19:54:05

Täubel Géza neve az eredeti terven olvasható, mint tervező. Wührl Géza neve csak a terv második, javított verzióján jelenik meg mint kivitelező.
A megépült torony sérülten megmaradt tábláján is az olvasható;
"...ETTE 1934-BEN WÜHRL GÉZA ÉPÍT...". Valószínűleg a teljes szöveg úgy szólhatott; 'ÉPÍTETTE 1934-BEN WÜHRL GÉZA ÉPÍTŐMESTER' v. építőmérnök.
Amúgy a két eltérő - nem túl részlet gazdag - terven érdekes megfigyelni, hogy az első verzión a megnevezésben; "II emeletes emléktorony." szerepel, melyben az "emlék" részt pirossal áthúzták, és fölé "kilátó"-t írtak! A "(Módosított tervek.)" már "II emeletes kilátótorony"-ként nevezi, (pedig már a rajz is háromemeletes - igaz a harmadikra nincs lépcső).
(Emléktoronyként talán nem kapta volna meg az engedélyt?)

A "Turán" című újsághoz hol tudok hozzájutni?
Levéltár?