Az építkezés és a rombolás évszázadai

Saját pénze is volt Európa legnagyobb katonavárosának, Hajmáskérnek

2011. március 27. - don-kanyar

Az összedőlés határán áll Közép-Európa legnagyobb és egyik legszebb katonavárosa, a Veszprém megyei Hajmáskér.  A palotakomplexum idén lenne 100 éves.

A hajmáskéri parancsnoki épület napjainkban (Fotó: Picasaweb.hu)

 

Nagyhatalmak fegyverkezési versenye

 

Mivel az 1872-ben felállított honvéd szórólöveg-alakulatok – melyek a tüzérséget pótolták – nem váltották be a hozzájuk fűződő reményeket, 1874-ben arra késztették a Honvédelmi Minisztériumot, hogy elrendelje a dualista állam első haderőreformját. Bécs az 1868-as véderőtörvény-tervezet szellemében nemcsak a törzstiszti tanfolyam részeként rendelte el az erőd és síkvidéki (tábori) tüzéroktatást, hanem jelentősen megnövelte az Osztrák-Magyar Monarchia (I. vonalbeli) tüzérségi erejét is. A témában gyakran publikáló Christian Ortner történész szerint azonban a mennyiségi fejlesztést nem követte párhuzamosan a minőségi és technikai javulás, így a dunai birodalom tüzérségi főfegyverneme továbbra is a leggyengébbnek számított a többi európai nagyhatalomhoz képest. Látványosabb javulás következett be az 1896-os második haderőreform idején, amikor elkezdték építeni a tüzérségi oktatással (tábori, hegyi és erőd) is foglalkozó bécsújhelyi katonai és a mödlingi mérnöki akadémiákat, valamint az előbbi település melletti Weikersdorf am Steinfelde község határában az első ausztriai, Örkényben, Tatán, Lippán és Nagyszebenben pedig az első magyarországi tüzérségi lőtereket, amiket nagyon olcsón, holdanként 22-45 Koronáért tudott megvenni a bécsi Hadügyminisztérium. Az 1900-as évek első évtizedében az általános európai fegyverkezés hatására minden korábbi reformnál radikálisabb és gyorsabb haderő-fejlesztési program indult be az Osztrák–Magyar Monarchiában, amelynek a központjában ismét a tüzérség fejlesztése, illetve a laktanyák építése állt.

Tüzérségi hadgyakorlat Hajmáskér közelében 1911-ben (Fotó: Vasárnapi Újság)

15-centiméteres  üteg az Olasz-fronton (Fotó:Mek.niif.hu)

 

A Monarchia és Közép-Európa legnagyobb katonavárosa

 

Uralkodói javaslatra Bécs 1901-ben 1 millió 800 ezer Koronáért vette meg a Veszprém megyei Hajmáskér melletti 5065 hektárnyi területet, hogy itt építsék fel a dunai birodalom, illetve Közép- Európa (a Német Császárságot is ide értve) legnagyobb lőterét, laktanyáját és központi tüzérkiképző bázisát. A korabeli sajtó által csak „katonavárosnak” nevezett laktanyakomplexum 50 holdnyi területet szakított ki a 8800 katasztrális holdnyi „lövőtérből,” amelynek megtervezésére a k.u.k. a sokat foglalkoztatott Kondor Márton és Feledi József építészpárost kérte fel. A mérnökök a közigazgatásilag és infrastrukturálisan is teljesen független új városukat nemcsak egy 10 holdas parkkal, hanem egy mesterségesen kialakított fahidakkal áthidalt tórendszerrel is elkülönítették Hajmáskér utcaszerkezetétől. (A falusiak a csendőrségtől kapott igazolvánnyal léphettek csak be a katonai objektum területére.) A 12 kivilágított utca által felosztott 60 önálló épületből álló katonai objektumot az Andrássy-sétány (ma Tábori utca) kiöblösödésének közepéről lehetett megközelíteni.

 

 

A hajmáskéri parancsnoksági épület egy korabeli képeslapon (Fotó: Profila.hu)

 

A hajmáskéri katonaváros nyugati része (Fotó: Profila.hu)

 

Pár méter megtétele után az objektumba behajtókat egy 101 méter hosszú egy szintes fogadóépület sziluettje fogadta, amelynek két apró saroktorony által közrefogott lépcsőzetes piramis formában csúcsosodó attikában végződő középrizalitban képezték ki a központi bejáratot. A terméskőmellvéddel megerősített épület földszinti lakásait félköríves záródású, az emeletieket téglalap formájú ablakokkal látták el, kivételt csak a gúlatetőben végződő jobbközép és balközép toronyban végződő rizalitoknál tettek, ahol mind a két emeletet félköríves záródású nyílászárókat tagolták. Ebben a 1+2+2+5+3+4+3+5+2+2+1 tengelyű eklektikus stílusban megépített ingatlanban alakították ki a főtiszti lakásokat. A központi bejárattól két egymással párhuzamosan futó úton lehetett eljutni a 78 méter hosszú 25 méter széles központi lovardáig, amely mellé két egymással szembenéző „C” alakú istállót is felépítettek. A három lovarda összesen 1120 ló befogadására volt alkalmas. A ménesig vezető két úttal párhuzamosan, vagy azokra merőlegesen 9 darab egyszintes sarok-és középrizalitokkal tagolt tiszti épületet építettek. (A főbejárattól balra eső egykori tiszti épületben működik napjainkban a Gábor Áron Általános Iskola.)

A visszabontott főbejárat napjainkban. Balra a Gábor Áron Általános Iskola (Fotó: Picasaweb.hu)

 

A lovarda mögött, mellett és előtt álltak azok a többnyire földszintes (lapos és nyeregtetős) gazdasági épületek, amelyekben a laktanya saját szennyvíztisztító telepét, a gőz és „dynamogépekkel” működtetett gépházát, léghajócsarnokát, saját színházát, vágóhídját, jéggyárát, tejgazdaságát, kórházát, műhelyeit, lőszerraktárait illetve az ágyú-és kocsiszínjeit helyezték el. Az északkelet- délnyugati tájolású hatalmas laktanya legimpozánsabb épülete a központi bejárattól jobbra felépített parancsnoksági épület volt. A historizáló stílusban megépített háromszintes, összesen 6000 négyzetméter alapterületű kastélynak is nevezett épület középrizalitja egy 50 méter magas négy apró sarokbástyával és erkéllyel díszített víztoronyban csúcsosodott ki. A Vasárnapi Újság szerint a 4+6+2+5+2+6+4 tengelyű épületet éjjelente kivilágították. A zavartalan áramellátásról természetesen a laktanya saját generátora gondoskodott, akárcsak a vezetékes ivóvízellátás pumpálásáról is. A katonaváros 60 kisebb-nagyobb méretű ingatlanját keskeny nyomtávú vasúthálózattal is összekötötték. Bár a három évig tartó építkezés 5 millió 600 ezer Koronájába került az államnak, a beruházás ideje alatt Bécsnek ismételten a közös kasszába kellett nyúlnia, amikor további 52 katasztrális holdat „hozzácsapatott” a katonaváros és a lőtér területéhez- segít ki információival Varsányi István Hajmáskér-kutató. Ekkor épült meg az úgynevezett felső tábor, ahová kaszárnyákat, raktárakat és egy nyolcszögletű, csipkézett lőrésekkel díszített sakkbábúra hasonlító víztornyot is átadtak a „legénységi negyed” számára.

Lipót Szalvátor főherceg a  hajmáskéri katonaváros átadásán (Fotó: Vasárnapi Újság)

 

A hajmáskéri Kaszinó a múlt században(Fotó: Profila.hu)

És napjainkban, amit a szovjetek mozinak használtak (Fotó: Hungary-ru.com)

 

Bár Közép-Kelet Európa legnagyobb és legmodernebb tüzérkaszárnyájának építésével már 1909-ben végeztek, az ingatlankomplexum hivatalos átadására és felszentelésére 1911-ig kellett várnia monarchia közös hadseregének. (A 2260 fősre tervezett laktanyavárosba 1910-ben már egyébként Elenor ezredes főkommandáns vezetése mellett beköltözött a dunai birodalom tüzérsége 100 darab ágyúval.) A hajmáskéri katonavárost az uralkodócsalád három tagja: Lipót Szalvátor a tüzérség főfelügyelője, József Károly lovassági tábornok és Károly Albert főhercegek jelenlétében avatták fel 1911. Július 13-án, azaz kereken 100 évvel ezelőtt. Az ünnepi szentmisét báró Hornig Károly veszprémi püspök és Byelik Imre tábori vikárius celebrálta. A beköltözést követően a katonaváros magyar és osztrák tüzérei rögtön nekiláttak a Škoda és a győri ágyúgyár termékeinek kipróbálásához, amiről a Vasárnapi Újság 1911. július 23-i száma így írt: „sokáig az az általános vélemény, hogy a csehek erre a szolgálatra a legalkalmasabbak. A mint azonban a Csehországból kikerülő ujonczjutalék nem elegendő arra, hogy az összes tüzérezredek legénysége belőle teljék ki, kezdik odasorozni a magyar fiukat is. Még pedig teljes sikerrel, a magyar legénység ép úgy megállja helyét, mint a cseh.” (A budapesti Ludovika Akadémián csak 1912-ben indult el a tüzértiszti képzés.)  Bár Hajmáskéren és 1913. Október 1-től a várpalotai Zichy-kastélyban működő gyalogsági lövőiskolában képezték és gyakorlatoztatták a Monarchia csaknem összes tábori, erőd és a hegyi tüzérségi ezredeit, a közeli lőterek (Hajmáskér, Inota-Hajagospuszta) nem feleltek meg százszázalékosan a dunai birodalom hadseregének. A Bakony könnyen belőhető lankás dolomit-fennsíkjai miatt ugyanis a k.u.k. hegyi tüzérségének csaknem minden évben a változatosabb terepadottságú, ezért nehezebben belőhető Dinári-hegységben fellelhető bosnyák Kalinovik mellé kényszerült lőgyakorlatra utazni Klobucar Vilmos lovassági tábornok, majd 1913-as leváltása után Rohr Ferenc lovassági tábornok vezetésével.

 A hajmáskéri laktanya legnagyobb kiterjedése idején (Grafika: Falanszter.blog.hu)

 A hajmáskéri lovarda (Fotó: Darabanth.hu)

 

Pénz és paripa

 

Az első világháború éveiben a katonaváros mellett kialakítottak egy hadifogolytábort is, ahol 15 ezer szerb, orosz és olasz katonát tartottak fogva. A rabokat 1914-ben a várpalotai brikettgyár, 1916-ban az inotai honvéd tanezred barakktáborának építésére fogták be. A lágernek saját kétnyelvű (magyar és német) pénze (Korona) is volt, amit a fogva tartottak az 1913-óta önálló parancsnoksági jogkört kapott hajmáskéri laktanyavezetőnél letétbe elhelyezett vagyonuk megsaccolása alapján kaptak meg. A fizetőeszközzel csak a zónán belül lehetett fizetni. A monarchia bukása után, a „fehér-terror” idején a hadifoglyokat politikai elítéltek váltották fel. Varsányi István Hajmáskér-kutató elmondása szerint az itt raboskodók több, a Horthy-korszakban betiltott könyvben (Hajmáskér - Egy internált írása [1920 Bécs], Csót-Hajmáskér-Zalaegerszeg 1919-1923 [Rácz István 1977 Pápa]) panaszolták el ország-világnak, hogy szélsőbaloldali és/vagy liberális nézeteik miatt, hogyan verték, kínozták itt meg őket. A két világháború között időszakban a katonai tábor a Ludovika Akadémia kihelyezett intézménye lett. Minden vásárolt, vagy magyar fejlesztésű új fegyvert ezen a lőtéren próbáltak ki először. „Az Olasz-Magyar Együttműködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyű harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártól. A Magyarországra fegyverzet nélkül, alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt járművet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren, s itt, a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. A későbbiek során a kocsit vízhűtéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. Az 5 db FIAT 3000 B jelű harckocsival váltották le a RUISK harckocsi-alosztályában szereplő elavult LK II típusokat. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsi századot állítottak fel.”- írja Bíró Ádám-Éder Miklós-Sárhidai Gyula jegyezte „A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei” című könyvében. Természetesen nemcsak az olasz és a német, hanem a svéd és a cseh licencek továbbgondolásával létrehozott magyar gyártású tankok, rohamlövegek, páncélvadászok (Toldi, Turán, Zrínyi, Nimród) és a saját fejlesztésű tankok, páncélgépkocsik (V3, V4, Csaba) bevizsgálása is itt történt. A második világháború végéig a kaszárnya felügyelete mellett egy 8-900 főt foglalkoztató hadiüzemet is felállítottak a faluban, amelynek irányítását 1944-ben vették át az országot megszálló német csapatok.

A hajmáskéri fogolytábor fizetőeszköze. A magyar nyelvű oldal. (Fotó: Banjegy.szabadsagharcos.org)

 

Az aranykor vége

 

A műemléki szépségű katonaváros amortizációja a szovjet megszállás ideje alatt kezdődött el. A laktanyába (95 мсп,в/ч 61484 Хаймашкер) a Szovjet Déli Hadseregcsoport (DHDSCS) egységei költöztek be. Hajmáskér-Aszóvölgyben kialakították a „K” laktanyát és az „L” raktárt, Szentgál-Hárskúton egy „ir.adó/ rt. állomást” létesítettek, közvetlenül a katonapalotának nevezett parancsnoksági épület elé pedig 10 darab ötemeletes panelból álló tiszti lakótelepet építettek. A Szovjet Hadsereg katonái a laktanya templomából egy második mozit, a lovardából színháztermet, a Monarchia idejében épült tiszti lakásoknak épült házak egyikéből pedig iskolát csináltak. Egy utasítás miatt - mely szerint minden fának nyolc méter magasnak kell lenni - gyakorlatilag tönkretették szinte az egész parkot. Ekkor töltötték fel a sétányokkal keresztezett tavat is. Az angol WC-ket leverték, hogy az „orosz módinak” megfelelőbb pottyantós illemhelyeket alakítsanak ki belőlük. A lőtéren harcászati, nukleáris harcirészt is hordozni képes rakétarendszereket (Luna-M - NATO kód: FROG-7, más néven: 9K52; Elbrus - NATO kód: SCUD-B) tartott hadrendben a Szovjet Hadsereg. Ezek nem fix földi telepítésűek, hanem mobil egységek voltak. A bombázandó cél Olaszország volt.

Szovjet katona a hajmáskéri laktanyában 1977-1979 között. A háttérben a sakkfigurára hajazó víztorony (Fotó: Hungary-ru.com)

 

A rendszerváltásnak nevezett politikai fordulat hozományaként az első Szovjetunióba visszatérő alakulatok egyike a hajmáskéri harckocsizó alakulat volt. Az alakulat 1990. Március 12-től November 15-ig tartó kivonása során szinte minden mozdítható dolgot magukkal vittek, még azt is, amik le voltak betonozva. Az óriási ingatlan ezután a Kincstári Vagyonkezelő Szervezethez, majd az ÁPV Rt.-hez került. Kiderült, hogy a többhektáros terület mindössze egy helyrajzi számon szerepel, a térképeken pedig hol fehér foltként, hol pulykatelepként, hol pedig libafarmként van nyilvántartva. Ötletek, tervek akadtak, de megoldás egy esetben sem született.

 A palotakomplexum napjainkban (Fotó: Wikipedia.de)

 

Országos visszhangja volt például a „csernobilos történetnek”. Az egykori táborban ugyanis a katasztrófában megsérült gyerekeket szerettek volna gyógyítani. A helyzet kényessége miatt a kérdést végül népszavazással döntötték el. A gyerekek nem jöhettek, az épületek állapota pedig tovább romlott. Az ingatlan együttes 1998-ban került a hajmáskéri önkormányzat tulajdonába. Néhány épületet ugyan sikerült hasznosítaniuk, de a „kastély” sorsa nem oldódott meg. A Műemlékvédelmi Felügyelőség sem tudott mit tenni az ingatlanok katonai jellege miatt, ezért csak ideiglenes műemléki védettséget tudott adni pár épületre. Mivel a szovjet használat, és az időjárás viszontagságai miatt az épületek többsége élet-és balesetveszélyes lett, a Köbli Miklós vezette önkormányzatnak az ingatlanállomány több mint 50 százalékát le kellett bontatnia. Ekkor bontották le az egykori 101 méter hosszú fogadóépület is, amiből csak egy 23 méter hosszú csonkot hagytak meg. Bár 2005-ben a kastélyból a svájci Castellanus AG egy négycsillagos hotelt szeretett volna kialakítani, az adásvétel meghiúsult. Többszöri próbálkozás után a Kondor Márton és Feledi József építészpáros tervezte romos épületet jelképes áron- 36 millió forintért- 2007-ban vette meg a budapesti Androméda Kastély Kft., akik azóta sem kezdték el az ingatlan felújítását és állagmegóvását. Ha bármilyen dokumentummal, fotóval, esetleg filmfelvétellel rendelkezik a hajmáskéri katonavárosról, annak  múltjáról, akkor azt kérem juttassa el Varsányi István kutatónak

 

hajmaskerkutato@citromail.hu


Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr352774688

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Saját pénze is volt Európa legnagyobb katonavárosának, Hajmáskérnek 2011.03.27. 16:47:46

Az összedőlés határán áll Közép-Kelet Európa legnagyobb és egyik legszebb katonavárosa, a Veszprém megyei Hajmáskér. A palotakomplexum idén lenne 100 éves.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zulululu 2011.03.27. 09:47:20

Jol megirt, osszeszedett cikk!
Ahova a szovjetek valaha betettek a labukat, ott szemet es igenytelenseg es rombolas maradt csak mogottuk :(

blue moon 2011.03.27. 10:09:06

Ha jól olvasom, nem Hajmáskér áll az összeomlás szélén, hanem "csak" a katonai épületek.

Sarah Connor 2011.03.27. 10:15:49

nagyon szép munka, gratulálok.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.03.27. 10:29:24

"Közép-Kelet Európa"

Frászkarikát, Kelet-Közép Európa. Közép-Kelet Európához bajos volna a Német Császárságot is odaérteni...

eremita 2011.03.27. 10:32:47

Az is megérne egy misét, hogy napjainkban hogyan néz ki a honvédség. Mert azokat a laktanyákat, ahol normális kiképzést lehetne csinálni mind bezárták (lásd Tapolca), a megmaradt alakulatok nagy része meg a városok közepén van elhelyezve (Szentendre, Debrecen) ahol se lőtér se gyakorlótér. A tábornok uraknak - akik honvédelmi érdekből bagóért vásároltak több tízmilliós lakásokat - erre kellene választ adniuk, mert ez 100%-ban az ő felelősségük.

Calto 2011.03.27. 10:34:59

Ja kérem, sokkal fontosabb volt irodaházakat és bevásárló központokat építeni mintsem a meglévő értékeinket megmenteni

A cikk tökéletes - a magyarok gonoszak és sötétek lettek

chipanddale74 · http://www.autosvilag.com 2011.03.27. 10:43:42

Érdekes, hogy a katonák által annyira hangoztatott hagyományvédelem mellé a sok százmilliárdos hazai költségvetésből még csak állagmegóvásra sem jutott pénz. Ha 80 milliót tudunk adni egyetlen levegő-levegő rakétáért, amit azután úgysem lövünk ki mert túl drága, akkor érthető, hogy miért tart ott a hadsereg ahol.

csorsza 2011.03.27. 10:49:36

Kiváló mű!

Ahogy a képeket nézem, a szovjet kivonulás óta a magyar tulajdonosok sem sokat tesznek a fennmaradás érdekében. Pont időszerű volt ez dolgozat, ki tudja, meddig áll még a maradvány maradványa...

csorsza 2011.03.27. 10:52:18

@eremita: mivel költeni egy kormány sem akar valójában a hadseregre (ez sem fog), ezért mindig a bezárás volt a legegyszerűbb költségcsökkentési mód. Persze, bármiféle koncepció nélkül.

eremita 2011.03.27. 10:54:00

A magyar operett hadseregnek Hajmáskérre és a többi hasonló adottságú helyre nincs szüksége. Hiszen ott lőni kellene meg gyakorlatozni, ami ugye gátolja az elmélyült irodai gondolkodást. Hajmáskéren szolgálni? A gondolatától is kiverné a víz a többezres budapesti tiszt sereget. Kényelmesen elvannak ők a fővárosban és megtehetik, mert még egyetlen politikai erőnek sem volt bátorsága, hogy páros lábbal rúgja ki őket az irodáikból.

Őexc.Vitéz Bivalybasznádhy. Dr. Őfőméltóságu Úr 2011.03.27. 10:54:07

@zulululu: Azért folytasd tovább is. Amit meghagytak az oroszok mi azt is hagytuk elenyészni.

NA YA! 2011.03.27. 10:55:48

@zulululu:"Ahova a szovjetek valaha betettek a labukat, ott szemet es igenytelenseg es rombolas maradt csak mogottuk"

Ebben eléggé hasonlítanak ránk, a magyarokra. 20 éve ki hagyja lepusztulni a tárgyi ingatlant?!

eremita 2011.03.27. 10:59:42

Csorsza! Van pénz a hadseregben, csak nem arra költik, amire kellene. Csak egy példa: a körülbelül huszonöt ezres magyar hadseregnek, a nyugati normák szerint 2500 - 3000 tisztre lenne szüksége. Ehelyett ennek a sokszorosa van, akiknek a zöme kényelmes budapesti irodákban ücsörög. Az alakulatok meg nincsenek feltöltve, kiképzés meg nem folyik.

Onlinepénz 2011.03.27. 11:23:47

Hogyan lehet online pénztkeresni? Hol és mivel érdemes próbálkozni? A szerencsejátékból meg lehet gazdagodni? Itt mindenre kapsz választ! Online pénzkeresés napi akár 4-8 ezer forint! www.penzkereses1.fw.hu

( azért ingyen tárhely mert a rendes még nem idnult el )

csorsza 2011.03.27. 11:24:55

@eremita: nincs pénz rá, valójában.
Persze, fejnehéz a sereg, de azért folyamatosan kopik a főtiszti had. Nem ezen múlik az, h haditechnikára, kiképzésre, létszámra, egyéb felszerelésre nem jut pénz. Az egyszerűen más nagyságrendű összeget igényelne.
Mellesleg, a világ összes hadára jellemző, h túlméretes a hadügyminisztériuma :)

Gazdagréti Jack Bauer 2011.03.27. 11:26:34

Hajmáskéren az üresen maradt tiszti lakásokat fillérekért adták el. Amit a ruszkik esetleg nem vertek szét, azt megtették azok a buckalakók, akik utána költöztek a faluba. Nincs min csodálkozni.

Elszármazott 2011.03.27. 11:29:39

"Keressünk a kákán is csomót!"
A II. világháborút sérülés nélkül megúszta az épületegyüttes? (Hiszen a romlás a szovjetek beköltözésével indult...)
A képek és a szöveg alapján: akkor most a kaszinó díszterméből, vagy a templomból lett a mozi? A két, a képeken azonosnak gondolt, terem, mintha nem lenne azonos.

NA YA! 2011.03.27. 11:34:57

@Elszármazott:"A két, a képeken azonosnak gondolt, terem, mintha nem lenne azonos."

Nekem az a gyanúm, hogy a terem két különböző végében állva készültek a képek.

afalujegyzője 2011.03.27. 11:37:06

"zulululu 2011.03.27. 09:47:20
Ahova a szovjetek valaha betettek a lábukat, ott szemet és igénytelenség és rombolás maradt csak mögöttük :("

Nem védeni akarom őket, de már több mint 20 éve nincsenek ott. Ez alatt az igényes magyarok tettek meg mindent a helyreállításért, állagmegóvásért :(

FPéter 2011.03.27. 11:41:44

pusztán fikció azt feltételezni, hogy a svájciak azért nem kapták meg hasznosításra a kastélyt, mert nem voltak hajlandóak a megfelelően feltöltött nokiás dobozt a megfelelő helyre eljuttatni? Ellenben magyar partnerünk igen, majd pár év után sokszoros áron továbbadja a jogokat...

Grigorij 2011.03.27. 11:47:53

Azért van ám itt pár lényeges félreírás!
Hajmáskér története 1945-ig részletes, majd hirtelen egy sommás baromság 1990-ig.
Most akkor ki és mit tett tönkre?
A RÉGI hajmáskéri laktanyát és az ahhoz tartozó épületeket az abba betelepített szovjet alakulatok!
Akkor tessék EZT leírni, mert már megint hallom a "8 év" bűneit!
(A szovjet alakulatok műszaki dolgait meg nem kell firtatni, ha nem nézünk utána. Persze ha a blikkes stílus miatt kell az atomrakéta, akkor ok...)

ermita! Most akkor történtek változások? Bezárt a lőtér? Már nem ide járnak éleslövészetre a Nato szövetségesek is?
Dehogynem!

Pontosan EZÉRT veszélyes úgy megírni valamit, hogy a hatásvadászatot a hitelesség elé helyezzük.

A lőtér nem Hajmáskéren volt/van, hanem az Várpalotához tartozik. Maximum az eredeti, a szovjetek által használ mérettel lett kisebb.

Szóval a valóság: a RÉGI hajmáskéri laktanyakomplexumot a szovjetek leamortizálták, majd 1990 után a privatizátorok nem tudtak eleget lopni belőle, így hagyták az enyészetnek!
Hajmáskér megmarad, a lőtér meg üzemel!

Grigorij 2011.03.27. 11:51:27

Ja és Hajmáskér egyáltalán nem jó emlék!
Sok-sok tízezer magyar férfi átkozza - hiszen a "néphadseregünk" gyakorlatainál gyakorlatilag Hajmáskéren vagonírozott mindenki!
Én, ha elhaladok ott, soha nem a táj meg a műemlékek jutnak az eszembe, hanem a fos, a tetves kommunista szemetek, az alkoholista tisztek, a megaláztatások és az emberi aljasság!
Valószínűleg más korban is így gondolkodtak a sorozott katonák!!!!

Tehát, ha nem élted át, akkor nem tudod mennyire sok szemét emlék köthető a településhez!

hexensussz 2011.03.27. 11:55:37

@chipanddale74: Eszem ágában sincs megvédeni a HM, vagy a honvédség döntéshozóit, de szabadjon felhívni a figyelmet, hogy - miként a cikkben egyértelműen szerepel - az egész objektum már nincs a honvédelem kezelésében, hanem 1990 után átkerült a Kincstári Vagyonkezelő birtokába.
Vajon a KV mit tett ezen, és az ezen kívüli számtalan, jelenleg használaton kívüli, és egyre romló állagú, volt honvédségi épület- és ingatlanvagyon hasznosítására?
Csak egy ötletként: Nem lehetett volna arra isnspirálni egy beruházót, (vagy a beruházót) hogy a Velencére elgondolt kaszinóvárost ne zöldmezős beruházásként oda, hanem erre a területre álmodja meg, felhasználva a korábbi épületek valószínű még meglévő alapjait, és a még álló épületeket?
Ez a Kicstári Vagyokezelő is egy jó nagy pénznyelő sóhivatal lehet, ahelyett, hogy a vagyonnal jövedelmet termelne.

csorsza 2011.03.27. 12:03:23

@Gazdagréti Jack Bauer: azok ún. kievi technológiával készült, szovjet szabvány szerinti épületek (voltak). Mint a legtöbb ilyen tömbház Mo-n, a szovjet laktanyák területén. Kádárék ui nem vállalták a lakásépítést a szovjeteknek, ezeket a házakat elemenként, vasúton hozták kintről, az utolsó szögig. És pontosan annyit is értek, amennyiért aztán eladták őket később. Hőszigeteletlen, védőföld nélküli, beázó, alacsony belmagasságú, lerabolt házak voltak.

Hajmáskéren egyébként, ma is fillérekért lehet lakást venni. Nyugodtan költözz oda, ha tetszik...

hexensussz 2011.03.27. 12:08:47

@csorsza: "Mellesleg, a világ összes hadára jellemző, h túlméretes a hadügyminisztériuma :)"
Kb. 30 évvel ezelőtt olvastam egy brit valaki megállapítását, amely szerint (megpróbálva idézni): "Jelenleg Őfelsége egyetlen hadihajójának üzemeltetése nagyobb Admiralitást igényel, mint Nelson idejében az egész brit flottáé."
Nem gondolod, hogy ez nemcsak a hivatalnoksereg önnövelési szándékán múlik, hanem elsősorban a technikai fejlődés következménye?

cellimega 2011.03.27. 12:13:31

@eremita:
2000 körül volt már egy 1200 fős (25%) leépítés a min+vezérkarnál.

Szerintem a hds-et, rendőrséget, mávot a nulláról kellene újra felépíteni, a régit meg felszámolni egy az egyben, mihelyst az új intézmények működőképesek.
A régi Hálózat embereivel vannak tele sejtésem szerint, és úgy nyúlják le a pénzt, hogy arról a média szinte semmit nem ír meg (félelemből).
Akinek vannak bent ismerősei, az tudja, mire gondolok.

Parajpuding 2011.03.27. 12:15:25

Köszönet ezért az érdekes, részletes cikkért.

hexensussz 2011.03.27. 12:40:37

@cellimega: Kire gondosz "régi Hálózat" embereiként?
A jelenlegi miniszeter H. Cs. mellett szerepet vállaló két korábbi négycsillagos tábornokra: Deák Jánosra és Fodor Lajosra?
Ejnye-enye, hogy ez a Fidesz mire nem képes, hogy teret ad nekik! :-))

neccharisnyás útonálló (törölt) 2011.03.27. 12:47:21

Jól összeszedett írás!
Bolondulok a Monarchia építészetéért. Látogathatók a megmaradt épületek?

NAR 2011.03.27. 12:47:32

Hello!

Érdekes cikk. A nagy sajnálkozást viszont nem értem - mégis, mit lehetne kezdeni ott a világ végén (nem véletlen, hogy hadifogolytábor volt ott) ekkora épületekkel? Nagyságrendekkel kisebb a hadsereg, mint a Monarchia idejében, katonai célra nincs rá szükség, legfeljebb nyugdíjasotthont lehetne csinálni, de a 100 éves épületeket nem hiszem, hogy olcsó lenne fűteni...

nemzetikonyves · http://www.gyepu.hu 2011.03.27. 13:15:33

Szeretnék gratulálni a poszt írójának, az ilyen tartalmú cikkekre nagyon nagy szükség van és minél szélesebb körben kell ezeket terjeszteni!

Remélem a szolgálati luxusautók mellet ennek megmentésére is jut az adófizetők pénzéből!

salai 2011.03.27. 13:22:08

Na jah! Mit várhat el a magyar embör a tábornok uraktól,hiszen a kenyéradó gazdájuk analfabéta, nem? A katonák hagytak lerobbanni mindent az elmúlt 60-évben, hiszen a komenista megbízhatóság volt a mérvadó, a szakmai hozzáértés az nem annyira. Meg egyébként is dolgozók csak a polmunkások voltak, akik csak az eszmével foglakoztak, csak a lenin-útleíráshoz értettek. A kedvezményes villa-lakás vásárlásban, példát Lőrincz mutatott a xii ker-ben, majd Deák a Schweidelen és így tovább. Fodor elvtárs is jót szakított (bár Ő palota építkezéséhez szerzett elvtársi segítséget).
Na de úgysem lesz rend soha.

LCD 2011.03.27. 13:57:03

Szubjektív véleményem szerint (de aki volt katona, az valószínűleg egyetért velem), a magyar honvédség - hasonlóan a hasonló méretű oszágok katonaságaihoz - létezése mellett ma, 2o11-ben semmilyen gyakorlati és észérv nem hozható fel.
A létezésének indoka nem más, minthogy kiváló lehetőség irdatlan pénzösszegek mozgatására "nemzetvédelmi maszlag" mögé bújtatva, továbbá seregnyi mihaszna (másnéven katonatiszt) tud ellébecolni egy életen át.
Kérdem én, mi a retkes f..ért kellett nekünk vadászgép? Nem beszélve a Terrorelhárító Központról, melynek sokmilliárdos költségvetése jobb helyen lett volna a vidéki rendőrségeknél...Gyöngyöspata, for example...

grünweinsalz 2011.03.27. 13:57:58

@NAR: maps.google.hu/maps?hl=hu&q=hajm%C3%A1sk%C3%A9r&ie=UTF8&hq=&hnear=Hajm%C3%A1sk%C3%A9r&gl=hu&z=11
Ennyit a "világ végén" -hez!
Veszprém kb: 10 perc
Balaton kb: ugyanannyi
Várpalota kb: 15 perc
8-as főút 3 perc

1rem1 Art · http://1rem1.com 2011.03.27. 14:00:31

Óriási cikk, köszönöm.

átlátó 2011.03.27. 14:18:47

Alapos munka..és kár érte. Azért az oroszok értették a lelakást.

segabor 2011.03.27. 14:49:28

A nagy hely alkalmas lenne birodalmi lépegetők tárolására, ill. csillagrombolók karbantartó bázisának.

(त्वष्टृ) (törölt) 2011.03.27. 15:05:38

@zulululu: "Ahova a szovjetek valaha betettek a labukat, ott szemet es igenytelenseg es rombolas maradt csak mogottuk :("

Ez igaz. de szükségesnek érzem megjegyezni, hogy mi szemétben és igénytelenségben és rombolásban élünk a mai nap is.

G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2011.03.27. 15:50:00

Jó cikk.

Mondjuk nem csoda, hogy nincs valódi gazdája, az egész komplexum felújítása és működtetése (de vajon mire?) egy vagyont emésztene fel.

Ako5 (törölt) 2011.03.27. 16:11:59

Én is végigolvastam. Én a győri laktanya után kutattam régebben és találtam egy orosz nyelvű nagy fórumot, ahol a M.o-on szolgált orosz katonák osztják meg élmányeiket. Volt a fórumon Hajmáskér topic is

nagysuhi 2011.03.27. 16:19:38

Kb így nézett ki a győri Frigyes-laktanya is, szintén ideiglenesen itt állomásozók lakták le teljesen. Aztán jött egy osztrák-magyar vállalkozó és minden "jóindulatú" támogató és "műemlékvédő" segítsége ellenére elkezdte szépen felújítani. Most meg lehet nézni, valahogy így kellene csinálni mindenhol.

Savior 2011.03.27. 16:39:55

Jó cikk, de egy kis kötözködés:
- az egyszintes épületnek nincs emelete. Itt, ha jól értem, a bejárati épület egy emeletes volt
- "napjainkban, amit a szovjetek mozinak használtak": a napjainkat mozinak használták? :)

Egyébként a cikk felkeltette az érdeklődésemet a város iránt, ha Szekszárd felé járok, biztos megnézem. Szerencsére nekem már nem volt elsőkézbeli tapasztalatom a laktanyával :)

Az első ff kép amúgy mikori? Nyugtassatok meg, hogy nem 191x-es...

Dr. Verőköltő 2011.03.27. 17:12:36

Ez pont azt mutatja mennyit foglalkozunk a saját történelmünkkel! Ezt nem lehet a kommunistákra a zsidókra vagy a cigányokra fogni!

triumphator · http://aztirjaa.blogspot.hu/ 2011.03.27. 17:59:23

no, hát az ilyen pusztítás miatt (is) rühellem az orosz segget 60 évig nyaló és még most is arra az ízre vágyó komcsikat. fa 8 méter - láncfűrész. templom - mozi. angolvécé - budi. előre, rendületlenül.

bunko_jobbos 2011.03.27. 18:26:38

@afalujegyzője:

Küldd oda a szovjet hadsereget -mondjuk Svájcba - negyvenhét évre, meglátod, utána ők sem tudják majd a régi, szép épületeiket karban tartani.

innovation 2011.03.27. 18:45:44

Ebben az országban akkor volt utoljára rend, amikor ezt az épületet felhúzták és megindult a képzés. Azóta folyamatosan csak lefelé csúszik. Köszönhető nem kis részben a ruszkiknak. A jóvátátel fejében - amit nem engedtem volna el -, mindent, de tényleg MINDENT helyre hozattam volna ezekkel, amit csak tönkrevágtak. Szemét banda!

Nem mintha néhány derék mai magyar állampolgár nem tenne ilyet... Áááh, na mindegy, csak felhúzom magam.

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.03.27. 18:54:56

Elképesztő pusztítást tudtak okozni a ruszkik másfelé is. A "műemléki jellegű" felújítás náluk úgy nézett ki, hogy ami düledezett, azt megtámasztották durva zsaluzású betonnal, amit a rozsda evett, azt megerősítették ráhegesztett vasdarabokkal, ami beázott, azt bekenték kátránnyal vagy szurokkal, ami ledobta a festéket, azt lepiktorolták szürke kormos mésszel. De általában és leginkább szartak az egészre, hagytak mindent szétrohadni.

a-kis-herceg 2011.03.27. 19:06:30

nagyon színvonalas írás. köszönet.

stefiapo 2011.03.27. 20:03:36

A Magyar Honvédségnek nem sok köze van ehhez, mivel a ruszkik lakták le. A lőtér még ma is üzemel. Bérbe is adják néha más nemzet hadseregének, ugyanis a környéken nem sok ilyen létesítmény van. Sőt a saját alakulataink is elég sok időt töltenek itt...Igaz sátortáborban.

jbl 2011.03.27. 20:30:33

kár érte! :(
a "várbazár"-ban nem (sem) voltak oroszok, de azért szép bőrben van!!!

albiro 2011.03.27. 20:38:21

@Savior:
Nem, a kép a megnyító ünnepségén készült, 1911 július 13-án.

Savior 2011.03.27. 21:23:23

@albiro: Hát, akkor vagy nekem van nagyon rossz képem a kor technikai színvonaláról, vagy nagyon rosszul tettük, hogy beléptünk (elkezdtük) az I. VH-ba...

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.03.27. 21:44:09

@neccharisnyás útonálló: Az épületek hivatalosan nem látogathatók, de ha a kerítésakadályt leküzdöd, akkor az épületek bejárhatók- bár akkor magánlak sértést fogsz elkövetni. :)

Plumper_ 2011.03.27. 22:25:33

mekkora pláza lehetne ott!!

Dér I. Balázs · http://kexvideo.com 2011.03.27. 22:41:35

"@chipanddale74: ez komoly? 80 milla egy rakétáért? Hány ilyen van?

Jó cikk lett. Az új tulaj 4 éve hozzá sem nyúlt, hagyni fogják szétrohadni az egészet, és senki nem szólhat bele.

Ma chi è questo Joker? 2011.03.27. 23:06:36

Ez a 8-as út melletti Age of Empires 2-s őrtorony :)

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.03.27. 23:13:41

vietnámi zöldségtermesztők hogy örülnének neki...

albiro 2011.03.27. 23:31:28

@Savior:
Az utóbbi, sajnos ...

nikknikk 2011.03.28. 07:15:22

Gratulálok, a remekül megírt cikkhez!
Nemcsak az építészettörténeti része izgalmas(legalábbis számomra) hanam az a része is amelyen csodálkoznak sokan ti.hogy országunkban is raboskodtak más nemzetek emberei, dugdosták a liberálisokat a Horthy idején stb. Az árnyalt történelemszemlélethez ez is hozzátartozik nemcsak a másokra mutogatás...

Gulogulo 2011.03.28. 08:30:35

És hány ilyen van még!

csorsza 2011.03.28. 10:31:47

@regio54: Az attól még a világ végén van, hidd el. Veszprémiként mondom ezt.

csorsza 2011.03.28. 10:36:31

@nikknikk: Vas megyében számos hadifogolytábor üzemelt az I. vh alatt-után, pl. Ostffyasszonyfa mellett 15-20 ezer hadifogoly volt, és azoknak a táboroknak is volt saját pénze.

csorsza 2011.03.28. 10:40:03

@Ako5: Ja, van szentkirászabadjai, kunmadarasi, stb. fórum is náluk. Nekik ez nosztalgikus időszak volt, kiváltságosként több évet Nyugaton élhettek :)

neccharisnyás útonálló (törölt) 2011.03.28. 14:58:05

@don-kanyar: Na azt már inkább nem. Lehet katonáék nem is lecsuknának, simán csak lelőnének. :/

8192 2011.03.29. 16:54:05

A kivonuló orosz katonák nem így hagyták el hajmáskért.sajnos pár éve lettek lebontva és kifosztva az épületek is.nyomós okkal!!!csak erről hajmáskéren nem lehet beszélni!!arról is olvastam több fórumon,hogy ami útba van ház lakóival egyezkedtek a kastélytulajok,hát ez sem igaz!!!jó vezetősége van hajmáskérnek,már ragyognia kellenne a "helynek". 8-as mellett,veszprémtől-balatontól pár km-re.

Hajmáskéri 2011.03.29. 18:10:31

Köztudott dolog,hogy az orosz katonák hogy hagyták itt a tábort....a Kastély előtti tavat betonnal töltötték fel,mindent vittek amit tudtak.
Milyen okkal bontják le az épületeket?Elárulom....életveszélyesek voltak,omlásveszély volt..mivel az Örökségvédelem és az Állam sem adott rájuk felújítást így kénytelen volt a falu megszabadulni tőlük.Azt pedig ne felejtsük el,hogy az egyik épület helyén szép új posta lett,egy romos épületből szép új iskolája lett a falunak,valamint a falunapi helyszín is megállja a helyét bármely településsel szemben!A Közösségi Ház,ami szintén régi épületből lett megvalósítva az is szép.Ezek az épületek is emelik Hajmáskér színvonalát,úgy gondolom....
Az említett lakóházat megvette volna egy befektető,aki a Kastélyból normális idősek otthonát szeretett volna építeni,csak a lakóknak nagy igényeik voltak,sokkal többet akartak a lakásokért mint amennyit valójában érnek.A társasház amúgy is sok problémás lakóval volt megáldva,akik nem fizettek,valamint a felbukkant álügyvéd(akit közös képviselőnek választottak) lelépett a beszedett pénzzel.Így most a társasház vergődik.(Az egy másik téma,hogy vajon az a befektető tudott-e volna mit kezdeni a Kastéllyal,hisz a jelenlegi tulajdonos sem tud vele mit kezdeni,ugyanis milliárdos nagyságrend lenne a teljes felújítás!)
Tudod én büszke vagyok arra,hogy itt élek.Ameddig települések mennek csődbe,addig a mi falunk stabilan áll és tudja fenntartani intézményeit.A falu lassan de hitelektől mentesen,önerőből épül,szépül.A vezetőség mindent megtesz a faluért!Gyere el,nézd meg milyen tisztaság van,és hogy a tábor milyen szép lett(és a vezetőség folyamatosan azon van,hogy még szebb legyen!)Persze minden gyorsabban menne ha hitelt vennének fel és ezzel évekre kényelmetlen helyzetbe hoznák a települést....az viszont ésszerűtlen lenne véleményem szerint.

Mzperx 2011.04.07. 22:41:10

@Hajmáskéri: jó a hozzászólása, konszolidált véleménye nem habraty, mint egyeseké.
Mégis védelmembe venném a szovjet csapatokat. Már csak azért is mert mindenki olyan jókat rugdos beléjük. Mindannyian tudjuk, hogy alacsonyabb szintű kultúrával rendelkeznek, mint a magyarok. De nagyon jó úton vagyunk, hogy visszafejlődjünk az ő szintjükre. Csak nézzünk körül bárhol az országban, szemét mindenütt, az erdőkön, mezőkön. Szegénység és igénytelenség nyomai mindenütt. Mintha a magyaroknak levágták volna a dolgos kezét, nem akarnak csinálni semmit! Általános az apátia, a nemtörődömség, az elkeseredettség és a kilátástalanság.
Visszatérve a szovjet csapatokra: az ideiglenes itt állomásozás alatt egyedül ők költöttek ezekre az ingatlanokra, a magyarok semmit. Ők javították, fejlesztették a 46 év alatt, mert ne feledjük, sok épületben még a villany sem volt bevezetve! Építettek új épületeket is bőven, mert a személyi állomány elhelyezésére bőven kevés volt a férőhely. A szovjet csapatok idejében Hajmáskéren mindenki szinte ingyen tankolt, vett gépeket, épített házakat, mert a szovjet testvérektől mindent sokkal olcsóbban meg lehetett vásárolni. A kivonuláskor meg főleg olcsón hozzá lehetett jutni mindenhez nagy mennyiségben. Ment a csencselés ezerrel. A kivonulással egy csomó magyar elvesztette a munkáját, akik a szovjetek alkalmazásában álltak. Beköszöntött a szegénység és a munkanélküliség a nagy kapitalizmusban. A "szocialista tartalékok" sok-sok évig tartották az emberekben a lelket, de természetesen mára már elfogytak, kimerültek. Azért ezek a dolgok is az igazsághoz tartoznak!

Hajmáskéri1 2011.04.08. 18:53:49

@Mzperx: Véleményével egyetértek!
Én is nap mint nap látom,hogy hova tart az Ország.Az az Ország,amiért egykor felmenőink vérüket adták.Valóban elkeserítő az a sok minden,amit Ön is leírt.
Előző írásomban a szovjetekről csupán egy mondatot írtam,mivel a "8192" felhasználónevű írását tartottam dühítőnek.
(Amiket a jelenlegi helyzetről írt.)
Én elsősorban azokra próbáltam magyarázatot adni.Sajnálattal vettem észre,hogy írásomat nem kommentálta az illető.Remélem,hogy azért nem ,mert józan paraszti ésszel belátta,hogy nem badarságokat írtam,hanem egyszerűen elmagyaráztam hogy mi miért van.
Írásában sok újat tudtam meg az itt állomásozó szovejetekről,ezt nagyon köszönöm Önnek!

Vörösmókus 2011.05.08. 10:35:53

Köszönet a Cikk Írójának!Elszomorító ilyen szép épületeket lepusztulni látni. És valahol érthetetlen is. Annyi sok luxus épületet alakítottak ki régi kastélyokból,csak az és pénzen múlik mint minden más. Szerintem nem a világ végén van ez a település. Ott nőttem fel. Közel van a Balaton, ami nagy lehetőséget nyitna előtte. Még jó pár évvel ezelőtt be lehetett menni ezekbe az épületekbe. Szerintem majdnem minden falubeli élt is ezzel a lehetőséggel. Mert hiába ott éltünk a lakosság elől sokáig elvoltak zárva ezek a területek. Miután kivonultak az oroszok. Több évig Őrökkel védték,csak azt nem lehetett tudni,mitől és kitől,mikor nem csináltak semmit az épületekkel. Csak hagyták pusztulni.Majd ahogy a cikk is kitér megkapta az Önkormányzat és megnyíltak a kapuk. Emlékszem az első azon a területen rendezett falunapra. Szerintem mindenkinek élmény volt, végre birtokba venni ezt a titkos helyet. Kíváncsian bejártuk az egész területet. És persze a kastélyt is megnéztük belülről is, amit eddig csak messziről csodálhattunk. Próbáltuk elképzelni milyen lehetett fénykorában. A belső lépcső csodálatos volt. Próbáltunk minden helyiséget végig járni. Már akkor látszottak a pusztulás nyomai. Leszakadt ajtók, felpúposodott parketták, kitört ablakok. Csodálatos és egyben szomorú élmény volt. Találtunk egy vas csigalépcsőt a padlásra. Aminek pár lépcsőfoka már hiányzott. De azért felmásztunk oda is, nagyon óvatosan ne hogy leszakadjon alattunk. A padláson sok cserép hiányzott már. A hézagokon kinézve csodálatos volt a kilátás.Nem bántam meg, hogy körbe néztünk. Mert kitudja meddig áll még az-az épület. Most már életveszélyes bemenni. Pedig már akkor sem volt biztonságos, de mégis nagyon sok emberrel találkoztunk azon a napon az épületben.Bízom benne valaki megszánja ezt az épületet és megmenti.

Stevey777 2011.08.06. 23:24:43

Megjelent Hajmáskér katonai múltját bemutató képes könyv!

KÉPEK A HAJMÁSKÉRI KATONAI TÁBOR TÖRTÉNETÉBŐL

A/4-es, 96 oldalas, színes, kemény táblás, varrott képes könyv.

Az Osztrák-Magyar Monarchiától a Horthy-korszak végéig igyekszik bemutatni a főbb állomásokat.

Tartalomjegyzék

Előszó...............................5
A kezdet.............................7
A tábori épületek bemutatása........11
Vasárnapi Újság.....................43
Hadifogolytábor.....................49
Légifelvételek......................53
Egy internált írása.................57
Életképek a Horthy-korszakból.......59
Köszönetnyilvánítás.................94
Tartalomjegyzék.....................95

Felelős Kiadó: Hajmáskér Község Önkormányzata
Érdeklődjön itt:
www.hajmasker.hu/hajmasker2/index.php
A könyv ára: 2990 Ft
Megjelent: korlátozott példányszámban

Bobby Newmark 2016.04.18. 17:23:27

2016 van, a kastély még áll, szépen komótosan rohad tovább. Szipusok, hajléktalanok járnak be/lakják. A tető sok helyen be van szakadva, az esővíz befolyik és rohasztja a falakat, födémeket.

Ha így megy tovább és nem történik semmi, össze fog dőlni előbb-utóbb.